Hur varmt får det vara på jobbet?

Det finns regler om hur kallt eller varmt det får vara på arbetsplatser inomhus. Arbetsgivaren är skyldig följa reglerna. Under sommartid bör temperaturen inomhus normalt ligga mellan 20 och 26 °C om arbetet är lätt och stillasittande. Men eftersom ventilationssystemen normalt sett inte är gjorda för att klara höga utomhustemperaturer brukar man tillåta högre inomhustemperaturer under kortare perioder av värmebölja.

Bild på sol och byggnader bakom nerdragna persienner.
Foto: Mikael Svensson.

Arbete i stark värme är påfrestande för kroppen och mycket stark värme kan vara farligt. Värme sänker prestationsförmågan och arbetstakten. Den försämrar också koncentration, uppmärksamhet och omdöme, vilket även kan medföra risker för andra.

Många medlemmar i Kommunal arbetar i skyddsutrustning, exempelvis munskydd. Att använda munskydd vid hög temperatur kan innebära en förhöjd hälsorisk eftersom andningsmotstånd och värmepåslag innebär ytterligare fysisk påfrestning.  

Vad kan jag göra om det blir väldigt varmt på jobbet?

Ta upp och planera arbetsmiljöarbetet ihop med arbetsgivaren. Följande kan vara bra att tänka på:

  • Drick mycket. När det är varmt på jobbet är det viktigt med möjlighet till vattenpauser.
  • Vädra. Om inte luftkonditionering finns kan vädring med öppna fönster underlätta arbetet.
  • Skydd mot solen. För att minska värmen från solen kan man skärma av genom markiser eller gardiner.
  • Möjlighet till återhämtning. Om det är väldigt varmt kan kortare arbetspass samt fler och tätare planerade pauser behövas.
  • Mer personal. I vissa fall kan det behövas mer personal för avlastning

Vem har ansvaret?

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att klimatet på arbetsplatsen följer reglerna. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?

Om du upplever att det är för varmt på jobbet tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Skyddsombudet kan kräva åtgärder enligt arbetsmiljölagen och lägga en så kallad 6:6a, krav om åtgärd till arbetsgivaren. I en 6:6a kan skyddsombudet exempelvis kräva att arbetsgivaren redovisar:

  • Vilka åtgärder arbetsgivaren vidtagit för att arbetstagarna ska kunna ta de pauser som behövs vid arbete i temperaturer över 26 grader.
  • Vilka åtgärder arbetsgivaren vidtagit så att arbetstagare har möjlighet till återhämtning vid temperaturer över 26 grader.
  • Vilka åtgärder arbetsgivaren vidtagit för att det ska vara en skälig temperatur vid arbete där arbetstagaren bär skyddsutrustning, exempelvis munskydd.

Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta din lokala sektion.

Vad säger lagar och bestämmelser om arbetsmiljöåtgärder vid en värmebölja?

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen reglerar att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och ständigt uppdateras i linje med den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetet ska även planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa en tillfredställande arbetsmiljö. Utgångspunkten är att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Eftersom högre temperaturer innebär förhöjda arbetsmiljörisker är det arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande samt att åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön.

Arbetsmiljölagen reglerar även att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar på arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp hela verksamheten så att ohälsa eller olycksfall förebyggs samt att en tillfredställande arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagens regelverk uppfylls.

Hela det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utgöra en del av arbetsgivarens arbetsmiljöarbete och det ska ske i samverkan – dels med skyddsombuden men också med de anställda på arbetsplatserna. Varje del av verksamheten ska ständigt riskbedömas och riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.

Kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren är skyldig att riskbedöma verksamheter i förhållande till eventuella värmeböljor under sommaren. I en sådan riskbedömning ska det framgå hur högre värme påverkar arbetstagarna både psykiskt och fysiskt.

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

I föreskriften om arbetsplatsens utformning regleras att det ska finnas ett ”lämpligt termiskt klimat” samt att arbetsplatser och personalutrymmen ska ha ”lämplig temperatur”. Vad som är en lämplig temperatur ska bedömas från fall till fall. Generellt kan sägas att temperaturen vid stillasittande arbete rekommenderas vara 20–26 grader sommartid. Vid temperaturer upp till 30 grader är dock påfrestningen på kroppen måttlig.

Föreskriften innebär normalt inga specifika krav på särskilda åtgärder vid en kortvarig värmebölja med ungefär samma inomhustemperatur som utomhustemperatur. Är däremot arbetet sådant att ökat riskbeteende kan innebära olycksfall bör åtgärder vidtas.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar