Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Mer tid är möjligt!

Sveriges yrkesskickliga undersköterskor och vårdbiträden behöver mer tid för att kunna ge äldre den omsorg de behöver. Kommunal har en rad olika lösningar för hur äldreomsorgen kan bli bättre. Och första steget mot mer tid för omsorg är mer resurser och bättre villkor.

Översikt: Äldreomsorgen kräver mer resurser| Rätt utbildad personal| Bort med tidtagaruret| Fler närvarande chefer| Teamarbete| Bättre arbetsmiljö nu!| Hållbara scheman| Trygga anställningar| Heltidsarbete som norm| Skapa möjligheter till yrkesutveckling| Medarbetardriven innovation

 

Äldreomsorgen kräver mer resurser

Sverige får allt fler äldre personer, men resurserna till äldreomsorgen har inte ökat i samma takt. Det är en ekvation som inte går ihop. Som du säkert upplevt saknas både kollegor och tid. Det ger en tuff arbetssituation och många sjukskrivningar. En fjärdedel av alla äldreboenden har försvunnit under 2000-talet. Det gör att många äldre med stora omsorgsbehov får bo kvar hemma.Hemtjänsten har inte byggts ut tillräckligt för att ersätta de förlorade äldreboendena. 

Du behöver känna att du räcker till under din arbetsdag. Med rätt antal kollegor får du som undersköterska eller vårdbiträde mer tid och utrymme för att ge de äldre den vård och omsorg som de behöver, har laglig rätt till och betalar för. Med rätt bemanning av vårdbiträden och undersköterskor, möjliggörs en god vård och omsorg som är säker med hög kvalitet. Det är en förutsättning för en bra arbetsmiljö som gör att du trivs, mår bra och gör att du vill stanna kvar många år i yrket.

Äldreomsorgen behöver stora investeringar för att se till att du får fler utbildade kollegor och bättre arbetsvillkor. Det är så vi skapar en bra äldreomsorg med hög kvalitet och patientsäkerhet.
 

 

Rätt utbildad personal

Du som jobbar inom äldreomsorgen möter allt fler äldre med mer komplexa behov av vård och omsorg. Det ställs allt högre krav på utbildad personal. 

För en kvalitetssäker äldreomsorg behöver både undersköteskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen ha vård- och omsorgsutbildning. 

Kommunal vill att en yrkesexamen på gymnasienivå från Vård- och omsorgsprogrammet eller på Komvux ska leda till titeln undersköterska. Utbildningen ska vara nationellt sammanhållen och vara likvärdig på komvux. Då kan du som tagit yrkesexamen arbeta var som helst i Sverige inom de olika branscherna (äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionshinder och psykiatri).

 

Bort med tidtagaruret

Du som arbetar med äldre behöver både kunna ta den tid som den äldre behöver och få utrymme att använda din kompetens, erfarenhet och omdöme. Någon form av tidsstyrningssystem finns hos de flesta som utför äldreomsorg, framförallt inom hemtjänsten. Det tar bort möjligheten till inflytande att utföra arbetsuppgifter utifrån den äldres behov. 

Du och dina kollegor behöver på allvar få förutsättningar att stå för kontinuitet, tillit och handlingsutrymme i era yrkesroller. 

 

Fler närvarande chefer

Chefer behöver också rätt förutsättningar och resurser för att leda, stödja och främja en god arbetsmiljö. Många anställda känner att de inte har en chef att vända sig till, för att chefen har så många anställda att ansvara för. 

Chefen behöver finnas där för sina anställda. Fånga upp signaler på stress och bristande resurser och hitta lösningar. Du som anställd måste regelbundet kunna få prata med din chef. 

 

Teamarbete

Andelen multisjuka äldre ökar. För att du och dina kollegor ska kunna möta de nya behoven, behöver arbetet organiseras annorlunda. Det behövs hemtjänstteam med olika yrkeskompetenser. På så sätt kan teamen ansvara för och ta hand om samtliga vård- och omsorgsbehov hos den äldre. Så skapar vi kvalitet, patientsäkerhet och kontinuitet inom äldreomsorgen.

 

Bättre arbetsmiljö nu!

För att du ska trivas, vara frisk och kunna arbeta kvar, kräver Kommunal att ansvariga politiker prioriterar och satsar på arbetsmiljön.

Inom vård och omsorg finns det högsta antalet sjukskrivningsdagar på arbetsmarknaden Det är olika faktorer som bidrar till detta, minutstyrning, för hög arbetsbelastning, för lite resurser, ständiga förändringar, stress, känslor av otillräcklighet med mera. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Hållbara scheman

Ett bra schema ger dig möjlighet att vara professionell och medmänsklig. Du ska ha tid att göra dina arbetsuppgifter, reflektera, dokumentera och få handledning.

Men du ska också ha tid för återhämtning, ha en fungerande vardag och kunna vara delaktig i din schemaläggning. Delade turer, som skapar stress och ohälsa, måste bort. 

Alla vinner på ett hållbart schema - både du som anställd och verksamheten i stort!

 

Trygga anställningar – bort med allmän visstidsanställning

Trots att äldreomsorgen behövs både nu och i framtiden, så är otrygga anställningar mycket vanligt. 6 av 10 vårdbiträden och 2 av 10 undersköterskor har idag tidsbegränsade anställningar. Kommunal kräver att du och dina kollegor har en tillsvidareanställning. Om verksamheten skulle upphandlas av en ny arbetsgivare, så vill Kommunal att ni får behålla era villkor. 

Kommunerna måste ta sitt ansvar när man lägger ut verksamhet på andra utförare. Kommunerna måste se till att upphandlingsunderlaget och övriga regler och lagar följs. 

 

Heltidsarbete som norm

Deltidsarbetet för med sig många nackdelar. Det ger sämre inkomst, trygghet och pension. Du känner säkert flera som arbetar deltid inom äldreomsorgen. 

En orsak är att arbetsgivarna inte erbjuder heltid. Nära hälften av alla privatanställda som jobbar deltid hade hellre arbetat heltid. I de kommunala verksamheterna arbetar 30 procent av de anställda ofrivilligt deltid.

Arbetsgivaren måste arbeta med heltidsfrågan och arbetsmiljö, minska underbemanningen och öka kvalitén. Ett jobb får aldrig bli för tungt fysiskt eller psykiskt så man inte orkar arbeta heltid. Kommunal arbetar för att arbetsvillkoren ska vara så bra att du och alla andra orkar jobba heltid, och att arbetsgivarna erbjuder heltidsanställningar. 

 

Skapa möjligheter till yrkesutveckling

Du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Det är viktigt för både dig och verksamheten att du som anställd har möjlighet att få lära nytt och fördjupa dina kunskaper. Alla ska ha rätt att yrkesutvecklas. Du ska också kunna specialistutbilda dig via Yrkeshögskolan. 

Vi driver också frågan om legitimation för titeln undersköterska och har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetat fram en yrkestrappa för hur man kan gå från vårdbiträde till specialistundersköterska. 

 

Medarbetardriven innovation

Det pratas mycket om tekniska lösningar för att öka tryggheten och ge bättre hälsa och utveckling i arbetet. Här är du och dina kollegor en viktig aktör. Ni är en guldgruva av erfarenhet och kunnande, och har mycket att bidra med vad gäller att utveckla verksamheten, arbetsmiljön och patientsäkerheten. 

När ni som anställda får vara med och driva utveckling och nyskapande, så finns mycket att vinna!

 

Mer tid är möjligt!