Facklig ordlista

Dispositiv, interpellation, tarifflön?

Här är den – förhoppningsvis – kompletta listan över fackliga termer.

. AB - Förkortningen står för Allmänna bestämmelser (i kollektivavtal)
Acklamation - Ljudligt och ett enhälligt bifall som gör en omröstning onödig. Exempel: Ordförande för årsmötet ställer frågan till Årsmötesdeltagarna: Årsmötet ska välja tre rösträknare. Jag frågar nu årsmötet om detta val kan förrättas med Acklamation? Acklamation används primärt då det inte finns fler nominerade än de som ska väljas.
Ackreditering - Ge någon fullmakt att utföra en viss uppgift.
Adjungerad - Tillfälligt ta upp en person, exempelvis i en styrelse, utan att den adjungerade får samma ställning och makt som övriga medlemmarna.
Ajournering - Få ett uppehåll i förhandlingen så parterna får tid att tänka. Se även Rådrum.
Aktivitetsersättning - Se sjuk och aktivitetsersättning.
Aktivitetsstöd - Ersättning som betalas ut av Försäkringskassan till deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program och som kan vara lika stor som arbetslöshetsförsäkringen.
Allmän pension - Det lagstadgade ålderspensionssystemet som omfattar pensionsförmånerna: inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension.
Allmänt skadestånd - Ersättning för kränkning och betalas ut till den anställde som ” plåster på såren”. Allmänt skadestånd är skattepliktigt för medlemmen. Beloppet är inte avdragsgillt i ett företag, men ligger till grund för arbetsgivaravgifter.
Anställningsform - Vilken typ av anställning du har. Se vidare i lagen om anställningsskydd = Las
Anställningsbevis - Se anställningsavtal.
Anställningsavtal - Skriftligt bevis/överenskommelse för vad din anställning innehåller.
Anställningsintyg - Ett intyg som du har rätt att få när du har slutat din anställning. Intyget ska innehålla din anställningstid och arbetsuppgifter.
Anställningsvillkor - En förklaring av vad din anställning innehåller. I dina anställningsvillkor ingår din lön, anställningsform och förmåner. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal så ska det även finnas uppgifter om: pension, sjuk och föräldraersättning samt uppsägningstider.
Antagandeinkomst - Den beräknade inkomsten som läggs till grund för beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning.
Arbetsbrist - Arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist. Detta kräver dock lag- arbetsbristförhandlingar.
Arbete i blockad – Stopp för någon annan att utföra de arbetsuppgifter som den strejkande annars utför.
Arbetsdomstolen - AD - Domstol som prövar arbetsrättsliga frågor/tvister mellan central fackförening och central arbetsgivare part. Oftast är det den centrala fackföreningen som stämmer arbetsgivaren inför domstolen. Facket stämmer även en Kommun eller landsting inför Arbetsdomstolen. Det kan exempelvis gälla ett felaktigt hanterande av uppsägning av en arbetstagare m.m.
Arbetsfred - Under den tid det finns ett giltigt kollektivavtal mellan fackföreningen och arbetsgivaren får ingen av parterna ta till stridsåtgärder ex. lockout eller strejk.
Arbetsgivareorganisation – En sammanslutning av arbetsgivare som branschvis organiserar sig. De kan tillvara arbetsgivarnas intresse gentemot fackföreningar, lagstiftare och myndigheter. Ett exempel på en sådan arbetsgivareorganisation är SKR = Sveriges Kommuner och Regioner.
Arbetsplatsombud - En arbetskamrat som utses, tillfrågas och väljs av sina arbetskamrater för att företräda dessa fackligt på arbetsplatsen.
Avtalsområde – Alla som går på samma avtal.
Avtalsrörelse - En avtalsrörelse är en demokratisk process där medlemmarnas krav på förändring i löner och anställningsvillkor ska omsättas till praktisk verklighet genom omförhandling av de Centrala kollektivavtalen. Förhandlingsprocessen kallas avtalsrörelse.
Avsked - Avsked är den grövsta formen av att få lämna sin anställning. Ett avsked betyder att du får lämna arbetsplatsen omedelbart och att du inte har rätt till någon uppsägningstid. Om en arbetstagare har misskött sitt arbete kan arbetsgivaren avskeda arbetstagaren Det krävs dock brott så som stöld, våld eller liknande händelser på arbetet.

B     

Begynnelselön - Den lön du får när du startar din anställning. Kallas i kollektivavtalen för ” lägst lön”.
Besvär - Klagomål över meddelat beslut.
Blockad - En facklig stridsåtgärd där arbetstagaren vägrar att utföra visst arbete eller ta anställning hos arbetsgivaren. Alla strejker, blockader och så vidare beslutas av Förbundsstyrelsen som då varslar arbetsgivaren om stridsåtgärd.
Bud - Ett förhandlingsförslag från arbetsgivaren kallas för bud. Används ofta i sammanhang med löneförhandlingar ex: nu har vi fått ett bud av arbetsgivaren om 500 kr per person.
Befogenhet – Laglig rätt att vidta vissa åtgärder.
Bevisbörda - Skyldighet att försöka bevisa sitt påstående.
Beivra - Vidta formella (juridiska) åtgärder mot något oönskat.

C

Centralt avtal – Avtal mellan de centrala organisationerna på avtalsområdet. Det centrala avtalet blir vägledande för de lokala förhandlingarna som görs i varje kommun och landsting. Då avgörs vilken lön medlemmarna får de närmaste åren. I stora kommuner och i landstingen kan lokala förhandlingar ske på stadsdelsnivå och/eller på förvaltningsnivå. I vissa fall ända ner på arbetsplatsnivå.
Certifikat - Skriftligt intyg om viss uppnådd kompetens eller ställning.

D

Demokrati - Beslut som företräder en hel folkvilja, alla får lägga sin röst eller göra sin röst hörd.
Demokratisk rättighet – Grundläggande rättigheter så som: mötesfrihet, åsiktsfrihet och tryckfrihet.
Differentierad - Skillnad mellan, olikheter mellan, exempelvis löner.
Dispositiv - En lag eller del av lag som kan avtalas bort och ersättas med avtal mellan fack och arbetsgivare. Motsatsen till dispositiva lagar är tvingande lagar.
Dispens – Befrielse/undantag från strejken. Arbetsgivarna söker dispens för arbetsuppgifter de anser är absolut nödvändiga.
Delegation - En grupp av utsedda personer som har fått fullmakt att företräda medlemmarna. Delegation är ett vanligt begrepp i samband med att nya avtal ska tecknas (skrivas). Då kallas det Avtalsdelegation.

E     

Editionsplikt - Lämna ut eller visa upp en skriftlig handling, se MBL § 18.
Ekonomisk invaliditet - Den nedsättning av förmåga att skaffa sig inkomst som en skada har medfört eller kan antas medföra i framtiden oberoende av skadans medicinska invaliditet.
Ekonomiskt skadestånd - Ersättning för ekonomisk skada och som betalas ut till den anställde. Ekonomiskt skadestånd är en skattepliktig inkomst för den anställde. Arbetsgivaren betraktar ett ekonomiskt skadestånd som en löneutbetalning.
Eniga - Att vara överens.
Entreprenör - Uppdragstagare.
Enighet -  En grupp som har tagit beslut genom att alla fått säga sin åsikt och utifrån det har gruppen nått ett beslut i enighet.
Evidens - Bevis som är trovärdiga från många olika vetenskaper.

F     

Fingerad - Påhittad.
Framförhållning - Ligga steget före i planering. Att vara klar över vad exempelvis morgondagens arbete kräver är att ha en bra framförhållning.
Förhandlingsframställan - Begäran om förhandling i en förhandlingsbar fråga. Förhandlingar begärs alltid med stöd av den lag som området gäller eller utifrån Medbestämmandelagen – MBL.
Fredsplikt - Förbud för fackföreningen att tillgripa stridsåtgärder under pågående avtalsperiod.
Fullmakt - Att utöva någon annans lagliga rättigheter
Fusion - Sammanslagning, sammansmältning.
Föreningsrätt - En av de grundläggande demokratiska rättigheterna och beskrivs som: Laglig rätt att starta och organisera föreningar.
Förlikning - Det är vanligt med förlikning = uppgörelse mellan parter i samband med en rättslig tvist. Förlikning kan ske i eller utanför domstol/domstolar vid tvister om uppsägningar och avskedande. En förlikning innebär att du kommer överens med den anställde om hur en tvist ska lösas. Den anställde företräds vanligtvis av sin fackliga organisation vid förlikningsförhandlingar. En förlikning kan ingås när som helst, även efter det att domstolsförhandlingar påbörjats.

G    

Gränsdragning - Skiljelinjer mellan områden, ytor eller arbetsuppgifter. I facklig verksamhet så pratar man ofta om ”Gränsdragningsproblematik”. Det handlar om att det måste finnas tydliga skiljelinjer mellan olika arbeten. Se även undanträngningseffekter.
God tro -  Att tro på fullt allvar att det är rätt det man gör.
Godtycklig - Slumpmässigt val.

H     

Hängavtal - Ett avtal som hämtat sitt innehåll från ett annat avtal mellan helt eller delvis andra parter.
Hänvändelse - Att söka direkt kontakt för att få hjälp av något slag. Exempel: hon gjorde en hänvändelse till rätten…
Hänvändelseordning - Enligt Arbetsmiljölagen – AML § 6:6a- reglerar den här paragrafen i lagen” hur själva gången” i ett arbetsmiljöärende och ” den rätt ”som ett skyddsombud har att genomföra och också få en objektiv och saklig bedömning av fallet hos Arbetsmiljöverket. Om man inte kommer överens kan ärendet överklagas vidare till regeringen.

I      

Inflation - Allmän höjning av prisnivån som försämrar penningvärdet.
Individuell - Händelse, sak som gäller en enskild varelse eller person.
Initiativ - Självständigt handlande med syfte.
Interpellation - En fråga utanför riksdagens ordinarie föredragningslista som ställs av stadsråd till riksdagsledamot.

J      

Jourtid - Arbetstid då arbetstagaren ska befinna sig på arbetsstället och står till arbetsgivarens förfogande för att vid behov utföra arbete.
Jourersättning - Ersättning i kronor som utges enligt kollektivavtal eller annan överenskommelse, under den tid då jourpasset är schemalagt.

K

Konfliktersättning – Ersättning från facket för förlorad arbetsinkomst för dem som tas ut i strejk eller bli lockoutade av arbetsgivare.
Konkluderat handlande - En vanlig avtalsmodell som inte är reglerad i lag. Ett sådant avtal kan ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från endera parter. Konkludent handlande innebär att båda parterna agerar som om det förelåg ett avtal och därigenom anses ett avtal uppkommit. Några exempel på avtal som ingås konkludent är när man löser en parkeringsbiljett, handlar i en matvarubutik eller tar ut pengar från en bankomat.
För mindre betydande avtal vållar konkludent handlande sällan några problem. När avtal av större betydelse ska träffas bör man inte förlita sig på att avtalet ingås konkludent, då det i efterhand kan vara svårt att bevisa vilka villkor som ska gälla i avtalsförhållandet. Därför är anbud-accept-modellen att föredra där villkoren behandlas noggrant och genomgående innan avtalet träffas.
Kollektivavtal - Skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare eller förening av arbetsgivare och fackförening, fackförbund eller annan liknande förening av arbetstagare om löne- och anställningsvillkor. Lokala kollektivavtal kan även tecknas av ombudsman med lokal arbetsgivare, exempelvis lönesystem för individuell och differentierad lönesättning.

L     

Lag - Är en sammanfattning av alla rättsregler i ett land och en samhällelig norm för handlande som medborgare är skyldiga att följa.
Lockout – Utestängning av anställda från arbetsplatsen. En stridsåtgärd som arbetsgivaren kan ta till vid konflikt.
Löneglidning - Löneökning som inte har förutsetts eller reglerats i avtal.
Lyte och men - Fysiskt och eller psykiskt lidande av bestående art. Jämför Sveda och värk.

M    

Medicinsk invaliditet - Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden.
Minimilöner - Den lägsta lön som får utges enligt ett avtal.
Medlare – De personer som utses av Medlingsinstitutet att medla. Många av medlarna har facklig bakgrund eller arbetsgivarbakgrund. Vid konflikt utses två eller tre medlare.
Medlingsinstitutet – Statlig myndighet som har till uppgift att medla vid konflikter och att se till så att lönebildning fungerar bra, det vill säga att industrins löneavtal är vägledande. Medlingsinstitutet har befogenhet att skjuta på ett varsel om konflikt i högst 14 dagar, men bara en gång.
Märket – De löneökningar som fack och arbetsgivare inom industrin kommer överens om. Industrins löneökningar ska styra vad andra sektorer får för löneökningar. Det är både fack, arbetsgivare, regering och riksdag överens om. Märket tolkas ofta på olika sätt av fack och arbetsgivare.

N     

Nyanställningsblockad – Stopp för nyanställningar.
Norm - Allmänt godtagen, regel för handlande eller tänkande (ofta av social karaktär och vanligtvis inte nedskriven, se SAOL- Svenska akademiens ordlista)
Normerat skadestånd – Att köpa sig fri. Om en arbetsgivare vill avsluta en anställning trots att Arbetsdomstolen har ogiltigförklarat uppsägningen kan arbetsgivaren köpa sig fri genom att betala ett normerat skadestånd. Storleken på skadeståndet beror på anställningstiden. Normerat skadestånd betalas vid sidan om det allmänna skadeståndet och kan inte jämkas eller avräknas från lön.

O

Ont uppsåt - Planerad illasinnad strävan att uppnå ett visst mål.
Obstruera - Försvåra för sig själv eller andra.
Offensiv/Offensivt - Med målet att anfalla.
Ogiltighet vid uppsägning av personliga skäl -  Innebär att ärendet kan förklaras ogiltigt av domstol. Även avskedande eller fingerad (påhittad) arbetsbrist kan ogiltigförklaras. En uppsägning av personliga skäl kan också ogiltigförklaras. Därför har en anställd rätt att ha kvar anställningen till dess att det finns en slutlig dom i tvisten.
Ogiltighet vid avskedande - Ett avskedande kan bara bli ogiltigt om skälen är så svaga att de inte ens skulle räckt som saklig grund för uppsägning av personliga skäl. I övriga fall blir det bara fråga om skadestånd.

P

Partiell särskild avtalspension - Efter individuell överenskommelse med arbetsgivaren kan arbetstagare gå i ”delpension” med särskild avtalspension enligt KAP – KL.
Parterna – De som sluter de avtal som gäller på arbetsplatsen. I det här fallet Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting.
Pactaföretag – Företag/Bolag som har kommuner eller landsting som huvudägare och är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Pacta. De har även en del privata företag och organisationer som medlemmar.
Paus - Uppehåll i arbetet där arbetstagaren inte får lämna arbetsplatsen. Paus är betald arbetstid. Se arbetstidslagen-AML § 17
Preskriptionstid – Tid man har på sig att överklaga beslut.
Prisbasbelopp - Belopp som används för att värdesäkra olika socialförsäkringsförmåner, exempelvis sjukersättning. Det hette tidigare ”basbelopp”. Fastställs årligen av regeringen och följer den allmänna prisutvecklingen.
Prolongera - Förlänga tidsbegränsad verksamhet, exempel: avtalet löper ut nu, men parterna är överens om at avtalet ska prolongeras, det vill säga förlängas under en tid motsvarande avtalstiden. Kan handla om exempelvis två år.
Proposition - Regeringens lagförslag till Riksdagen.
Provanställning - En tidsbegränsad anställning på prov under högst 6 månader. Arbetsgivaren kan när som helst under prövotiden meddela den provanställde att anställningen upphör och inte kommer att uppgå i en tillsvidareanställning. Om inte arbetsgivaren avbryter en provanställning så går den automatiskt över till en tillsvidareanställning när det gått 6 månader.

R

Rast - Rast är ett uppehåll i arbetet där arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsstället. Rast är obetald arbetstid. Raster ska vara schemalagda av arbetsgivaren. Enligt Arbetstidslagen se – AML 15-16 §, får arbete inte utföras mer än 5 timmar i följd utan rast.
Reallön - Lönens köpkraft.
Reallöneökning - Löneökningar som är justerade med inflationen, det vill säga hur mycket lönen har ökat sedan inflationen är borträknad.
Rådrum – Tid till uppehåll i förhandling eller överläggning. Ex. arbetstagarparten kan i en förhandling begära ”skäligt rådrum” för att hinna ta kontakt med medlemmar eller läsa in material m.m. Se även Skäligt rådrum.

S

SGI - Sjukpenninggrundande inkomst.
Sjuk- och aktivitetsersättning - Ersättning för sjukdom som varaktigt sänker förmågan att förvärvsarbeta. Före år 2003 hette förmånen ”förtidspension”.
Sjuklön - Sjuklön enligt sjuklönelagen (SjLL) betalas av arbetsgivaren.
Sjukpenning - En av de ersättningar för inkomstbortfall som Försäkringskassan betalar ut vid sjukdom. Den träder i kraft efter att arbetsgivaren tagit sitt ansvar enligt lag.
Skadestånd - Ersättning för skada som tillfogats annan, till exempel avtalsbrott eller skadegörelse.
Skäligt rådrum - Antagen avgränsad tid för att få uppehåll i förhandling eller överläggning. Enligt Medbestämmandelagen -MBL sägs att Skäligt rådrum är ca 14 dagar.
Skyddsarbete – Arbete som någon är skyldig att utföra. Antingen på grund av särskild lag eller för att människor, miljö eller egendom annars kan skadas.
Sveda och värk - Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Jämför lyte och men.
Strejkbrytare – En som utför den strejkandes arbetsuppgifter.
Strejkvakt – Person som övervakar att ingen bryter mot strejken och jobbar ändå.
Stridsåtgärd – Sådant som parterna kan ta till för att förmå motparten att gå med på ens krav. Strejk, lockout, nyanställnings- blockad, övertidsblockad är tillåtna stridsåtgärder.
Sympatiåtgärd – Annat fackförbund tar ut sina medlemmar i konflikten.

T     

Tarifflön - Beskrivning av en lönestege där de anställdas löner ska öka exempelvis utifrån: anställningstid, ålder och utbildning.
Tidsfrister - Beskriver hur lång tid man har på sig innan exempelvis: förhandling, anstånd eller annan åtgärd ska begäras eller vara slutförd.
Tillsvidareanställning - Kallas även ”fast anställning”. Anställningen har inget slutdatum, utan du är anställd tills vidare.
Tillstånd – En förklaring för att inga hinder föreligger exempelvis inom en viss verksamhet.
Tillståndsprövning - Ett bevis på att berörd sak är granskad inga hinder föreligger samt att berörd myndighet har gått igenom ärendet = prövat ärendet. Exempel på tillståndsprövning är ett  Arbetstillstånd.
Tolkningsföreträde - Rätt för en Part (exempelvis Kommunal) att tolka en paragrafs innebörd tills överenskommelse är nådd.
Tolka - Tyda innebörd, översätta.
Tvisteförhandling - Kallas vardagligt för ”att tvista”. Används ofta i förhandlingssammanhang där parterna är oeniga och ska tvista om vad som är rätt. Vi kan säga att det är ett väl formulerat uttryck för att det råder delade meningar.

U     

Underentreprenör - Uppdragstagare som har anlitat en ytterligare uppdragstagare för speciellt sammanhang, exempelvis grävmaskinister.
Undanträngningseffekter - Betyder att ingen yrkeskategori får göra intrång på redan fastställda arbetsuppgifter för annan arbetstagare. Exempel: en arbetsgivare vill anställa sommarjobbare inom hemtjänsten för att ge guldkant åt deras vårdkunder, men det visar sig att sommar jobbarna används i den ordinarie verksamheten och felaktigt tränger ut den ordinarie personalens arbetsuppgifter. Då uppstår en undanträngningseffekt.
Uppdragstagare - Den som har fått ett uppdrag att genomföra. Ordet kan användas på person, myndighet och så vidare.
Upplåtelse - Låta någon använda sig av din egendom eller annan värdehandling.
Uppskovsskyldighet - Skyldighet att utföra viss handling eller ett visst uppdrag vid/till en senare tidpunkt än man först hade tänkt.
Uppsåt - Medveten strävan att uppnå visst resultat.
Utstationering - Anvisad plats.

V  

Varsel – Förvarna. I fackligt sammanhang kan det betyda två saker:
1. Att arbetsgivaren tänkt säga upp en anställd då ska det varslas till sektionen.
2. Från organisationen sida så kan det vara en förvarning om stridsåtgärd.
Verifiera - Godkänna ett underlag exempelvis en faktura.
Vidimiera - Innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet.
Veto - Enskild nejröst som har kraft att förändra ett beslut.
Vite - En rättslig påföljd för en person som bryter mot en bestämmelse eller inte fullgör sina förpliktelser.
Värdediskrimingering - Att 
det arbete som utförs i mansdominerade yrken värderas högre i samhället än det i kvinnodominerade. 

Y

Yrka - Formellt kräva en åtgärd.
Yrkeskvalifikationer - Kompetens som ger person rätt att utöva sitt yrke.
Yrkesskada- En skada som uppkommit på grund av arbetet/yrkesarbetet.
Yrkesvägledning - Samhällets rådgivning till person som ska välja yrke.

Å

Återkalla - En uppmaning att dra tillbaka exempelvis en rättslig handling.
Åtagande - En uppgift som du har tagit på dig att göra, att göra det du lovat.
Åtgärder - Något som du måste göra.
Åtlyda - Handla (att göra) i enighet med uppmaning.
Åtala - Ställas till ansvar för exempelvis ett brott.
Åtalsrätt - Laglig rätt att väcka åtal.

Ä     

Ärelystnad - Person som känner starkt begär efter att vinna ära, exempel: en person som helt går in för att göra karriär.

Ö

Övertidsblockad – Stopp för övertidsarbete.
Överklaga - Klaga över en dom eller beslut hos högre instans.
Överenskommelse - Bestämma i samråd med varandra.
Överläggning - Forum där parterna noga diskuterar igenom lösningen av ett komplicerat problem, vanligtvis på ett formellt sett via förhandling utifrån Medbestämmandelagen – MBL

Kategorier

Dela sidan