Tidsbegränsade anställningar

Det finns olika sorters tidsbegränsade anställningar. I dagligt tal kallas de ibland för "visstid", vilket egentligen är en av anställningsformerna.

Olika tidsbegränsade anställningsformer

Det finns ett antal olika anställningsformer som är tidsbegränsade, alltså som har ett bestämt slutdatum. Bland annat finns: 

 • särskild visstidsanställning (ofta kallat SÄV)
 • allmän visstidsanställning (ofta kallat AVA, i lagen om anställningsskydd har den nu ersatts av SÄV)
 • vikariat
 • säsongsarbete
 • avtal för arbetstagare som fyllt 68 år.

Ett kollektivavtal kan ofta också ha egna regler om tidsbegränsade anställningar som ersätter och/eller kompletterar lagens regler. 

Mer trygghet

Som medlem i Kommunal kan du alltid höra av dig och få hjälp om du har frågor kring dina rättigheter och kollektivavtal. Våra experter finns om något skulle hända på jobbet. I ditt medlemskap ingår alltid rådgivning när du behöver det och ett av marknadens bästa försäkringspaket. Är du med?

Från särskild visstid till tillsvidareanställning

Den så kallade konverteringstiden för särskild visstidsanställning är ett år (eller mer exakt 12 gånger 30). Ramtiden är fem år. Det betyder att du som varit anställd på SÄV (särskild visstid) har rätt till en tillsvidareanställning, ett fast jobb, efter att du har jobbat 361 dagar, under totalt fem år. 

Med detta kommer även en sammanräkningsregel som innebär att om du haft tre särskilda visstidsanställningar under en månad räknas tiden mellan dem också när konverteringstiden ska räknas ihop.

Från vikariat till tillsvidareanställning

Den så kallade konverteringstiden för vikariat är två år. För vikariat med månadslön räknas varje sådan månad som 30 dagar. Varje arbetspass med timlön räknas som ett arbetstillfälle, även om det inte är en hel dag, och det krävs totalt 731 tillfällen. Om du har avtalade dagar sammanhängande så räknas 30 dagar per månad. Om du har avtal för enstaka dagar räknas dag för dag.

Uppsägningstid från visstidsanställning

Ofta ingen uppsägningstid alls, då anställningen redan är tidsbegränsad (för en "viss tid"). Det finns en början och ett slut på din anställning. Undantag: i vissa kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid om vikariatet pågår tre månader eller längre. En uppsägning ska alltid vara skriftlig.

Mina rättigheter som tidsbegränsat anställd

Du ska inte bli sämre behandlad på din arbetsplats för att du är tidsbegränsat anställd. Bland annat finns det en lag som förbjuder diskriminering av tidsbegränsat anställda. Om du arbetar hos samma arbetsgivare mer än ett år har du rätt till en årlig lönehöjning, precis som de som har tillsvidareställning. Du har också rätt till kompetensutveckling som den är av det kortare slaget. 

Kontakta din sektion om du misstänker att du diskrimineras.

Företrädesrätt 

Den som blir uppsagd från sitt arbete kan ha förtur till att bli anställd igen om det uppstår en ledig tjänst. Det kallas företrädesrätt till återanställning och står i lagen om anställningsskydd, LAS.  

För att komma ifråga för företrädesrätt krävs i många fall att du meddelar arbetsgivaren skriftligt att du vill ha din företrädesrätt. Arbetsgivaren ska när det finns lediga tjänster erbjuda dig återanställning om du har företrädesrätt och tillräckliga kvalifikationer för aktuellt arbete.

Du är kvalificerad för företrädesrätt om du:

 • har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren (eller har haft en eller flera särskilda visstidsanställningar i sammanlagt 9 månader under de senaste tre åren)
 • har fått, eller skulle ha fått, besked om uppsägning på grund av arbetsbrist eller om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas
 • har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
 • skriftligen har anmält till arbetsgivaren att du tar i anspråk din företrädesrätt 
 • har varit säsongsanställd mer än sex månader under de senaste två åren.

Företrädesrätt gäller:

 • nio månader från det sista datumet du arbetade hos arbetsgivaren
 • vikariat och särskild visstidsanställning
 • endast nyanställningar.

När den nya anställningen tar slut ska du lämna in en ny företrädesansökan. Om arbetsgivaren bryter mot din rätt till företräde kan du ha rätt till skadestånd från arbetsgivaren.

Sektionen kan hjälpa till att bevaka din företrädesrätt.

Säsongsanställning

Med säsongsarbete menas arbete som utförs under en viss tid på året. Säsongsarbete är vanligt inom bland annat trädgårdsnäring, jordbruk, bärplockning och golfklubbar.

 • En säsongsanställning gäller mellan två bestämda tidpunkter. Anställningen upphör när säsongen tar slut.
 • För säsongsanställningar på minst tre månader ska arbetsgivaren senast en vecka innan säsongen tar slut meddela att säsongsanställningen tar slut.
 • En säsongsanställning kan avslutas i förtid och då gäller en månads uppsägningstid såvida inte gällande kollektivavtal har andra uppsägningstider. Uppsägningen måste vara skriftlig och ha sakliga skäl: arbetsbrist eller personliga skäl.

Företrädesrätt till återanställning för säsongsanställd

Den som varit säsongsanställd av en arbetsgivare mer än sex månader under de senaste två åren kan få företrädesrätt till ny säsongsanställning. Du som vill ha företrädesrätt måste själv lämna en anmälan om det till arbetsgivaren. 

Det här måste arbetsgivaren göra:

 • Informera dig som varit säsongsanställd om att du ska lämna in en intresseanmälan om ny säsongsanställning.
 • Om arbetsgivaren inte tänker ge dig som haft säsongsanställning tidigare fortsatt anställning måste arbetsgivaren meddela dig det minst en månad innan den nya säsongen börjar.

För provanställning gäller andra regler

Provanställning är en särskild typ av anställning som är till för att arbetsgivaren ska få möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet.

Det här gäller för provanställningar:

 • Den får pågå i max 6 månader.
 • Den kan avbrytas av både arbetsgivaren och arbetstagaren, se det kollektivavtal som gäller. Finns inget kollektivavtal gäller lagen och enligt den kan en provanställning avbrytas utan uppsägningstid.
 • Om provanställningen inte avbryts övergår anställningen i en tillsvidareanställning (fast tjänst).

Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt om du behöver stöd!

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar