Sommarlovshetsen


2011-06-09

En undersökning av öppettider i förskola och fritidshem under sommaren och hur föräldrar löser barnens behov av omsorg. Rapporten är skriven av Kommunals utredare Ulrika Lorentzi juni 2011.

Ett långt, härligt sommarlov. Det är en dröm för många. Men livet stannar inte upp för att det är sommar. Sjukhus tar emot patienter, bussar och tåg måste rulla och hotell, restauranger och affärer är öppna även på sommaren. Inte ens de som jobbar inom industrin kan vara säkra på att få semester i juli. För visstidsanställda och arbetslösa är sommaren den tid då de har chans att hoppa på fler erbjudna timmar eller ett vikariat.

Arbetslivet stannar inte på sommaren, men många förskolor och fritidshem stänger. Hur går det ihop? Hur hanterar föräldrarna sommarlovshetsen – den omöjliga ekvationen med tio veckors sommarlov och ett begränsat antal semesterveckor, som en hel del föräldrar inte själva kan bestämma när de ska ta ut?

Den här rapporten undersöker hur många förskolor och fritidshem som är öppna respektive stänger på sommaren och vem som tar hand om barnen när de inte har omsorg. Den bygger på tre enkätundersökningar:

 1. Enkätundersökning till 1 000 föräldrar med barn i åldern 2 till 9 år genomförd 16-24 maj 2011 av Novus Opinion.
 2. Enkätundersökning till samtliga kommuner.
 3. Enkätundersökning till ett slumpvis urval av 100 privata och kooperativa förskolor.

Kommunals undersökning visar att:

 • Endast vart fjärde barn erbjuds sommaromsorg i sin ordinarie förskola eller fritidshem.
 • Fyra av fem förskolor stänger på sommaren. Det vanligaste är fyra veckors sommarstängt.
 • Många kommuner bryter mot lagen om att föräldrar som förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas barnomsorg, även på sommaren.
  Var femte förälder har inte fått något erbjudande om sommaromsorg när den ordinarie omsorgen är stängd.
  Fyra av tio av dem som har fått ett erbjudande om alternativ sommaromsorg erbjuds ett alternativ som inte uppfyller lagens krav på kontinuitet och trygghet.
 • Hälften av föräldrarna känner press att begränsa antalet veckor som barnet går i omsorg på sommaren. Det finns flera skäl till att föräldrarna känner press:
  Sex av tio föräldrar känner press för att de vill att deras barn ska ha ett långt sommarlov.
  Upplevelsen att alla andra barn har långt sommarlov är ett viktigt skäl till att föräldrar känner press.
  Hälften av föräldrarna anger att barnets ordinarie omsorg stänger som ett skäl till att de känner press.
  Fyra av tio föräldrar vill ha barnet kort tid i sommaromsorg för att barnet inte känner personalen som jobbar på sommaren.
 • Det är stora skillnader mellan kommunal barnomsorg och barnomsorg i privat eller kooperativ regi när det gäller erbjudande om alternativ sommaromsorg. Hälften av föräldrarna som har barn i privat eller kooperativ omsorg har inte fått något erbjudande om alternativ sommaromsorg när den ordinarie omsorgen är stängd. För föräldrar med barn i kommunal verksamhet är det var sjunde som inte har fått erbjudande om alternativ sommaromsorg. Skillnaderna snedvrider konkurrensen mellan kommunal omsorg och omsorg med privat eller kooperativ utförare. Det innebär också att föräldrar som har behov av omsorg under sommaren inte kan välja privata eller kooperativa alternativ i lika hög utsträckning.
 • Tillsynen brister. Var sjunde kommun vet inte om de privata och kooperativa förskolorna i kommunen har stängt eller öppet på sommaren, fast kommunen är ansvarig för tillsyn av att verksamheten i privata och kooperativa förskolor följer lagar och läroplan.

Kommunal kräver

 • Öppettider i barnomsorg och skolbarnomsorg under sommaren som motsvarar föräldrarnas behov.
 • Alla föräldrar ska få ett erbjudande om barnomsorg och skolbarnomsorg på sommaren, oavsett utförare.
 • Befria föräldrar från sommarlovshetsen genom sommaraktiviteter i förskola och fritidshem, som utflykter, bad och strandlek. Uppdraget att ge lärande, trygghet, omsorg och service måste fullföljas även under sommaren. Det kräver god bemanning, med såväl barnskötare och fritidsledare som förskollärare och fritidspedagoger samt köks- och städpersonal, och bra planering.
 • Lagstiftningens krav måste följas. Om förskolan eller fritidshemmet stänger ska det finnas alternativ sommaromsorg som tar hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet, helst i en verksamhet som den ordinarie omsorgen samarbetar med kontinuerligt.
 • Frågor om öppettider och vilka alternativ som erbjuds under sommaren måste ingå i kommunens och Skolinspektionens tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.
 • Ge alla barn tillgång till förskola och fritidshem – även barn till föräldrar som tar emot försörjningsstöd.

Dela sidan