Ordförande för arbetstidsnämnden har utsetts


Nu är det fattat beslut om ordförande i arbetstidsnämnden. Ordföranderollen delas av två personer som turas om att tjänstgöra vid sammanträdena. Kurt Eriksson och Robert Schön får det gemensamma uppdraget som oberoende ordförande i Centrala parters arbetstidsnämnd. Vi återkommer med ytterligare information om hur arbetsgivare kan begära dispens och från vilken tidpunkt samt vilka krav som ställs på underlaget vid en begäran. Denna information kommer från centrala parter.

Piktogram lagbok klubba
Foto: Kommunal

Med början den 1 oktober ändras reglerna som gäller dygnsvila i kommuner och regioner. De nya reglerna innebär i korthet att medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod förstärks och att möjligheterna att göra undantag begränsas. Bakgrunden till regelförändringen är att EU-kommissionen har framfört kritik mot att kollektivavtalet som gäller för anställda i kommuner och regioner inte lever upp till minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv. 

I samband med överenskommelsen om de nya dygnsviloreglerna inrättade centrala parter en arbetstidsnämnd. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och principiella frågor och tolkningar som rör de nya reglerna. Nämnden kommer också att fatta beslut om dispenser. En dispens innebär att det är möjligt att förlägga högst 24 timmar vid planerad förläggning av ordinarie arbetstid i kombination med jour.     

Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och därmed kräver sådan förläggning.

Räddningstjänstverksamhet kan i vissa fall behöva dispens mot bakgrund av samhällets ansvar att vid olyckor eller överhängande fara för olyckor säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö.

Representanter i nämnden utsedda 

Nämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona samt en oberoende ordförande. Ordförande har utslagsröst vid eventuell oenighet. Centrala parter har utsett Kurt Eriksson och Robert Schön till uppdraget som oberoende ordförande i arbetstidsnämnden.

  • Kurt Eriksson har tidigare varit verksam som fiskal vid Svea hovrätt, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd och chefsjurist hos Medlingsinstitutet. Han har idag uppdrag som ämbetsmannaledamot i Arbetsdomstolen, ledamot i Nämnden mot diskriminering och är medlare för Medlingsinstitutet. Han har vidare varit särskild utredare och expert i ett flertal statliga utredningar.
  • Robert Schön har tidigare varit verksam inom svensk basindustri och var under en period vice VD för Industriarbetsgivarna. Han har idag uppdrag som opartisk ordförande inom Industriavtalet, är medlare för Medlingsinstitutet samt ledamot av Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. 

Centrala parter utser sina respektive representanter till nämnden inför varje prövning.

För närvarande pågår ett arbete med att inrätta ett kansli som ska handlägga de ärenden som ska prövas av arbetstidsnämnden. 

Centrala parter återkommer med ytterligare information om hur arbetsgivare kan begära dispens och från vilken tidpunkt, samt vilka krav som ställs på underlaget vid en begäran.   

Sveriges Kommuner och Regioner

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 OFRs förbundsområde Läkare 

OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 

OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte 

OFRs förbundsområde Lärare

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar