Mer tid – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen


Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i, med en äldreomsorg präglad av yrkesskicklig personal som finns där för att ge våra äldre det stöd de behöver. Men äldreomsorgen präglas också av ett växande gap mellan ambition och kapacitet. I rapporten ”Mer tid – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen” har Kommunal sammanställt personalens syn på bemanningssituationen i äldreomsorgen.

Mer tid
Foto: Kommunal

Rapporten bygger på Kommunals stora medlemsundersökning från 2017 och innehåller också en ny jämförelse med resultat från den medlemsundersökning som gjordes 2012.

Sammanfattning av rapportens resultat

  • 7o procent av personalen inom äldreomsorgen uppger att bemanningen är otillräcklig minst någon dag per vecka. En majoritet av samma grupp menar att problemet i princip är konstant.
  • 42 procent anser att bemanningen är så låg att den utgör en risk för de äldre minst någon dag per vecka.
  • Utvecklingen har gått åt fel håll. Jämfört med siffror från 2012 anser en klart större andel av personalen att äldreomsorgen är underbemannad 2017.
Mer tid
Foto: Kommunal

Nu krävs åtgärder för att vända utvecklingen. Mot bakgrund av resultaten i rapporten lägger Kommunal fram fyra krav:

1. Mer resurser för ökad bemanning

Ökad bemanning förutsätter ett större budgetutrymme. Kommunal anser att kommuner behöver tillföra mer resurser till äldreomsorgen då delar av verksamheterna idag är underfinansierade.

2. Tillsvidareanställning på heltid som norm

Att en underbemannad sektor samtidigt präglas av mycket ofrivilligt deltidsarbete är orimligt. Kommunal menar att tillsvidareanställning på heltid måste vara norm i äldreomsorgen.

3. En omsorgsrationell styrning

Kommunal vill en äldreomsorg präglad av omsorgsrationalitet, det vill säga en styrning där yrkesskicklig personal får handlingsutrymme att skapa relationer och flexibelt svara mot de äldres varierande behov.

4. Hemtjänst utan behovsprövning

Som ett exempel på omsorgsrationalitet anser Kommunal att alla över 75 år ska ges rätt till minst 2 timmars hemtjänst i veckan utan föregående behovsprövning.

Rätt bemanning, bättre personalkontinuitet och större handlingsutrymme är grundläggande för äldreomsorgens kvalitet. Genom att prioritera dessa delar kan vi att bygga världens bästa äldreomsorg – för äldre, personal och anhöriga.

Mer tid – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar