Läget i räddningstjänsten sommaren 2023


Kommunal har undersökt räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats, bemanning i utryckningsstyrkorna, möjlighet till återhämtning samt yrkeskompetens inför sommaren 2023. Enkäten visar att bemanningen och beredskapen inom räddningstjänsten är för låg inför sommaren.

Brandman släcker brand.
Foto: Kommunal

Det finns inget som tyder på att antalet brandstationer, brandbilar, brandmän och/eller brandbefäl har blivit fler till antalet inför sommaren 2023.

Bemanning i räddningstjänsten

I april 2023 genomförde Kommunal en enkätundersökning riktad till förtroendevalda med syfte att kartlägga bemanningssituationen, möjlighet till återhämtning och nivå på yrkeskompetensen inom räddningstjänstens utryckningsstyrkor under huvudsemesterperioden. Detta är fjärde gången som enkäten genomförs sedan starten 2019. 

Räddningstjänsten har sedan de stora skogsbränderna 2014 och 2018 haft tid att rusta sig för att hantera de utmaningar som Sverige står inför på grund av klimatförändringarna. Till det kan läggas utbyggnaden av det civila försvaret som riksdagen beslutat om mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

  • En stor majoritet kan ta ut sammanhängande semester under perioden juni, juli och augusti. Men endast hälften (51 procent) hade lyckats rekrytera tillräckligt antal sommarvikarier. Sommarvikarierna har också en varierande utbildningsbakgrund.
  • Färre än hälften har fått relevant utbildning för skogsbränder. Att inte ha kunskap om hur en skogsbrand bäst ska bekämpas eller riskerar att sprida sig omöjliggör en effektiv räddningsinsats.
  • Nära 40 procent av de svarande anger att planeringen utgår från inledande räddningsinsatser genom ensamarbete. En ensam brandman eller brandbefäl har väldigt begränsad möjlighet att starta en livräddande insats vid brand, trafikolycka eller drunkningstillbud innan förstärkningen anländer. Ensamarbete ökar risken för både den enskilda brandmannen eller brandbefälet och för de medborgare som behöver hjälp.

  • 36 procent av de svarande säger att deras brandstation kommer att ha en bemanning under huvudsemesterperioden som är lägre än Arbetsmiljöverkets regler för att genomföra en inträngande rökdykning. Detta innebär att en utryckningsstyrka som anländer till en olycksplats behöver invänta förstärkning innan en livräddande och skadeavhjälpande insats inleds. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar