Kommunals arbetsmiljöbarometer 2021


Sju av tio skyddsombud uppger att det under de senaste 12 månaderna uppstått brister i arbetsmiljön som de behövt påpeka för sin arbetsgivare. Det visar Kommunals arbetsmiljöbarometer 2021.

En sjuksköterska med visir ler mot kameran. Bakom henne står en äldre kvinna.
Äldre kvinna får vård av sjuksköterska hemma.
Foto: Kommunal

Rapporten Arbetsmiljöbarometern 2021 bygger på en totalundersökning utskickad till Kommunals samtliga skyddsombud, som har fått svara på frågor om förutsättningarna i rollen som skyddsombud. De har också fått svara på frågor som rör arbetsmiljön på arbetsplatsen. Frågorna har varierat utifrån vilken bransch ombuden arbetar i.

Undersökningen visar:

Behov av utbildning

Det finns ett fortsatt stort behov av att nå ut med utbildningar till skyddsombuden i Kommunal. För det är många skyddsombud som inte har nåtts av en introduktion till uppdraget eller av Kommunals arbetsmiljö- och arbetstidsstrategier. Att nya skyddsombud i lägre utsträckning har nåtts av utbildningarna är särskilt problematiskt då det är de som i störst utsträckning har behov av dem. De skyddsombud som har fått utbildning i Kommunals arbetsmiljö- och arbetstidsstrategier upplever att det har varit ett viktigt stöd, vilket understryker behovet av att utbildningarna når ut till fler.

Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det finns tydliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mer än var tionde skyddsombud uppger att de i låg utsträckning medverkar och är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och lika många uppger att skyddsronder inte genomförs så ofta som de ska. Detta går stick i stäv med såväl lagstiftning som befintlig kunskap inom arbetsmiljöforskningen. I förlängningen leder denna avsaknad av ett systematiskt arbetsmiljöarbete oundvikligen till ökade risker för brister i arbetsmiljön. Att skyddsombuden ges rätt förutsättningar samt att lagstiftning och kunskap hörsammas är av yttersta vikt för att främja säkrare och mer harmoniska arbetsplatser.

Vanligt med brister i arbetsmiljön

Sju av tio skyddsombud i undersökningen uppger att det under de senaste 12 månaderna uppstått brister i arbetsmiljön som de behövt påpeka för arbetsgivaren. Det är en förbättring jämfört med år 2020 men är samtidigt en väldigt hög andel. De flesta skyddsombud känner sig bekväma med att påpeka brister i arbetsmiljön för arbetsgivaren, samtidigt uppger 15 procent av skyddsombuden att de inte är bekväma med att påpeka brister. Ungefär lika många uppger att arbetsgivaren är avvisande när de uttalar sig om arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Bristande rutiner vid verksamhetsförändringar

Många skyddsombud uppger att det de senaste 12 månaderna har genomförts verksamhetsförändringar på deras arbetsplats. Många verksamheter har genomfört ändringar utan att ha bedömt eventuella risker för arbetsmiljön. Bland de som har gjort sådana riskbedömningar är det dessutom alldeles för vanligt att det har identifierats arbetsmiljörisker men att ändringar trots det har genomförts utan åtgärd.

Företagshälsovården behöver utnyttjas mer

De flesta skyddsombud uppger att de har tillgång till företagshälsovård på sin arbetsplats. Däremot uppger endast 22 procent av skyddsombuden att företagshälsovården har medverkat i riskförebyggande eller hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, och 36 procent att företagshälsovården har medverkat i rehabilitering.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar