Fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir obligatoriskt


2022-06-30

Från den 1 juli 2022 ska alla med hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt, den nya bestämmelsen finns i socialtjänstlagen. Från och med sommaren 2023 tillkommer ett kompetenskrav – att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara tillsvidareanställd undersköterska.

Kvinna står upp bredvid man som sitter vid ett bord.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Syftet med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten är att tillgodose behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg, delaktighet och god samordning. De här delarna är centrala för en god kvalitet i äldreomsorgen. Det är endast om det är ”uppenbart obehövligt” för personen som har hemtjänst, som undantag får göras från kravet.

Bra att kompetenskravet blir lagstadgat

Kompetenskravet – att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska – träder i kraft den 1 juli 2023. Det är ett viktigt steg för att reglera och stärka kompetensen i hemtjänsten. Det borde leda till att fler vårdbiträden får ta del av utbildningssatsningar på betald arbetstid. Det viktiga uppdraget att vara fast omsorgskontakt kommer innebära en tydligare yrkesutveckling i hemtjänsten. Det kommer också göra undersköterskor mer eftersökta på arbetsmarknaden, vilket vi hoppas och tror kommer leda till högre löner för undersköterskor på sikt.

Införs samtidigt som skyddad yrkestitel

Kompetenskravet kommer att anpassas till övergångsperioden för skyddad yrkestitel. Det innebär att den som 1 juli 2023 är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska får utses att vara fast omsorgskontakt, trots att hon eller han inte har fått bevis om skyddad yrkestitel. Den här övergångsbestämmelsen gäller precis som för skyddad yrkestitel till den 30 juni 2033.

Med tanke på den höga andelen visstidsanställningar i äldreomsorgen är det även positivt med krav på anställningsformen. Riksdagen röstade igenom regeringens proposition 4 maj 2022. I propositionen står att den fasta omsorgskontakten ska ha en tillsvidareanställning. Kravet att alla med hemtjänst (som behöver det) ska få en fast omsorgskontakt, som ska vara en tillsvidareanställd undersköterska, kommer leda till en bättre personkontinuitet i hemtjänsten. Det ger förutsättningar för en tryggare omsorg, eftersom det innebär att den äldre träffar samma personal oftare och att de ges mer tid att lära känna varandra.

För hög arbetsbelastning är ett arbetsmiljöproblem

Bemanning, arbetsvillkor, arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet hänger nära samman. Rätt bemanning innebär att arbetet kan utföras tryggt och säkert och bidrar till en hållbar arbetsmiljö. Det är ett välkänt problem att personalen i hemtjänsten ofta har för hög arbetsbelastning. I Kommunals medlemsundersökning svarade 6 av 10 i hemtjänsten att de har svårt att hinna ta kortare pauser, minst någon gång i veckan.

Det är upp till arbetsgivarna att se till att de som utses till fast omsorgskontakt får rätt förutsättningar att kunna leva upp till uppdraget – inte minst tillräckligt med tid i sitt schema. Arbetstiden ska räcka, både till alla nödvändiga arbetsuppgifter och för att skapa ett hållbart och friskt arbetsliv. Allt annat är självklart oacceptabelt.

När arbetsbelastningen blir för hög i hemtjänsten är det ett arbetsmiljöproblem, som oftast beror på otillräcklig bemanning och/eller detaljstyrda scheman. Då behöver chefen hjälpa personalen att prioritera. Arbetsgivaren behöver i sin tur säkerställa en långsiktigt hållbar tillräcklig grundbemanning. Eftersom kommunerna är huvudmän för hemtjänstens verksamhet är det kommunpolitikerna som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Kategorier

Dela sidan