Det tysta övertagandet - en kartläggning av ägandet av särskilda boenden för äldre


2022-02-17

Framtidens äldreomsorg är en stor och viktig fråga för Kommunal. När många kommuner i dag väljer att sälja särskilda boenden för äldre till externa aktörer, kan det få konsekvenser för välfärden på både kort och lång sikt. Rapporten "Det tysta övertagandet" ser bland annat över hur kommunerna på ett lämpligt sätt kan möta behoven för dessa boenden och presenterar en bild av hur ägandet ser ut i dag i kommunerna.

Kvinna inom äldreomsorg
Foto: Kommunal

Det pågår en stor förändring av äldreomsorgen i och med att allt fler särskilda boenden för äldre (SÄBO) får en annan ägare än kommunen. Det blir allt vanligare att kommunerna säljer särskilda boenden för äldre till externa aktörer. Denna utveckling innebär att kommunerna sakta håller på att förlora makten över lokalerna, som de är så beroende av för att kunna klara sitt ansvar för äldreomsorgen enligt lag. En förändring som till stor del har skett under radarn i samhällsdebatten.

För medlemmarna i Kommunal är det viktigt att de får bästa möjliga förutsättningar att arbeta i välfärdsverksamheter, det handlar om att verka långsiktigt för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön i välfärdsjobben. Ägandeskapet kan påverka medlemmarnas vardag och därför är det viktigt att denna aspekt finns med.

I denna rapport kartläggs utvecklingen av särskilda boenden för äldre. Kommunal presenterar också sina synpunkter i frågan genom ett antal förslag. 

Kommunals förslag

Kommunerna ska äga sina särskilda boenden för äldre

Mot bakgrund av att kommunerna bedriver verksamhet med ett långsiktigt behov av  SÄBO anser Kommunal att även ägandefrågan ska spegla långsiktigheten. Bara genom  eget ägande kan kommunerna både ha makt över lokalerna samt nå hyresnivåer som håller på lång sikt.

Ägandefrågan behöver få ta större utrymme i kommunerna

Kommunal anser att det bästa sättet att motverka att kommunerna fattar kortsiktiga beslut är genom att de lyfter upp ägandeskapet av SÄBO högre upp på dagordningen och behandlar frågan utifrån den långsiktiga angelägenhet som  befolkningsprognoserna vittnar om.

Kommunerna behöver stöd för att kunna agera långsiktigt i ägandefrågan

Kommuner som har ambitionen att äga sina egna SÄBO kan möta en rad hinder. Det  kan exempelvis vara bristande erfarenhet i hur moderna SÄBO byggs, osäkerhet kring finansieringen eller brist på kontaktnät. För att detta inte ska bli onödiga hinder till eget ägande är det viktigt att kommunerna får stöd. Sveriges Kommuner och Regioner samt Kommuninvest är exempel på parter som kan spela en viktig roll för att ge vägledning i dessa frågor.

Det behöver byggas fler särskilda boenden för äldre

Övergången mot ett ökat omsorgstagande i hemmet får inte ske på bekostnad av de äldres behov. Vi lever allt länge och det innebär att fler hinner utveckla svåra sjukdomar och därmed väntas ett ökat behov av särskilda boenden för äldre i framtiden. Därtill finns det idag en stor underdimensionering av boenden vilket blir tydligt när endast svårt sjuka får en plats på ett boende. Det finns därmed ett stort behov att bygga fler särskilda boenden för äldre.

Rapporten är författad av Marcus Ershammar, utredare på Kommunal.

Det tysta övertagandet - en kartläggning av ägandet av särskilda boenden för äldre

Rapport: Det tysta övertagandet (pdf)

Dela sidan