Beslut i korthet - torsdag 2 juni, förmiddag


Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 10:30 under torsdag den 2 juni.

Föräldraskap
Kongressen besvarade en motion: I Kommunal som organisation ska det inte vara något problem att delta i möten, därför har vissa avdelningar och sektioner erbjudanden om barnpassning vid sina möten. Går det inte att ordna barnpassning, finns det inga förbud att ha med sig barn på möten. Redan i dag finns också möjlighet att få barnomsorgsersättning såväl centralt som lokalt. Dessa ersättningar är tänkta att användas för barnpassning när det inte går att lösa på annat sätt.

HBTQ-politiskt program
Kongressen besvarade två motioner och biföll ett tilläggsyrkande: förbundet är tydligt i sitt ställningstagande för ett öppet arbetsliv fritt från diskriminering – oavsett sexuell läggning. I de nya uppdaterade riktlinjerna kommer de specifika HBTQ-frågorna i ställningstagande och aktiviteter att arbetas in, så att riktlinjerna och handlingsplanen för mångfald och mot diskriminering blir moderna och handlingskraftiga.

Jämlika löner
Kommunal bör driva frågan om jämlika löner politiskt, yrkar en motionär. Kongressen avslog motionen och framhåller att jämlika löner innebär att alla har samma lön. I den svenska modellen är det parterna, de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna, som förhandlar lönerna. Lön är alltså en fråga för parterna och inte en politisk fråga.

Riktlinjer och handlingsplan för mångfald och mot diskriminering
En motionär yrkar att riktlinjerna och handlingsplanen för mångfald och mot diskriminering ses över och uppdateras eller skrivs om i enlighet med aktuell lagstiftning och Kommunals aktuella ståndpunkter. Kongressen delar den uppfattningen och biföll därmed motionen.

Anställningsformer
Kongressen beslöt att Kommunal även fortsatt ska arbeta för att ”allmän visstidsanställning” tas bort ur LAS. Därmed bifölls fyra motioner och en besvarades.

Anställningstrygghet
Kongressen biföll en motion och beslutade att Kommunal ska verka för att intjänad kvalifikationstid ska vara överhoppningsbar.

Anställningsvillkor för timanställda
Kongressen beslutar att det bästa sättet att öka tryggheten för timanställda och bekämpa så kallade SMS-anställningar, är att Kommunal verkar för att minska antalet tidsbegränsade anställningar. Och därmed bifölls en motion samt ett tilläggsförslag, medan en motion avslogs och en besvarades.

Befattningslöner
Kongressen konstaterar att det finns en medlemsopinion för individuella löner, samt att Kommunal ska verka för så kallade befattningslöner. Med detta bifölls en att-sats och en avslogs.

Byte av bemanningsföretag
En motion om villkor för anställda i bemanningsföretag avslogs, då anställningstid enligt lagen alltid är kopplad till en juridisk person.

Förhandling av tandvårdsförsäkring
Kongressen konstaterar att behandlingskostnader för tandskador som uppkommer i arbetet ersätts av Försäkringskassan. Och därmed avslogs en motion.

Individuell lön
Kongressen avslog och besvarade ett antal motioner som begärde förbud mot individuell lönesättning.

Kollektivavtal
Kongressen framhöll att branschneutralitet råder vid förhandlingar med arbetsgivarorganisationer. Därmed avslogs en motion, medan en besvarades.

Konverteringsregeln i LAS
Kommunal ska arbeta för att vikariat och allmän visstidsanställning räknas samman vid konvertering av tjänst, så att den sammanlagda tiden är 720 dagar inom fem år. Detta beslöt kongressen och biföll en motion. Motionerna avslogs då kongressen anser att de regler som gäller i dag är tillräckliga för att få en arbetsgivare att tänka till innan man går till avsked.

Lönehöjningar i kronor
Kongressen besvarade en motion angående löneökningar och ersättningar, där det förtydligades att såväl procent som krontal måste kunna användas vid förhandlingar.

Lönetrappa
Kongressen konstaterar att med individuell lönesättning och tydliga kriterier för hur man kan öka sin lön kan så kallade lönetak undvikas. Och med detta avslogs en motion, medan en annan besvarades.

Objektiva mätbara mål
Kongressen besvarade en motion och fastställde att utrymme för löneökningar bäst skapas i utvecklingssamtal, där lönesättningsprocessen kopplas till uppnåbara mål i arbetet.

Planeringstid för barnskötare
Genom att besluta att Kommunal ska verka för att planeringstid systematiskt schemaläggs, biföll kongressen en motion.

Rättvis lön
Kommunal ska arbeta för att mellanskillnaden i lön mellan pensionsavgångar och nyanställda arbetstagare ska tillfalla den lokala lönehanteringen. Och med detta biföll kongressen en motion och en besvarades.

Schyssta villkor
Företag med kollektivavtal bör erbjudas en ”schyssta villkor”-logga, för att särskilja dem från andra företag. Detta beslöt kongressen och biföll en motion.

Solidariskt lönesystem
Arbetet med att implementera lönepolitiken centralt, såväl som lokalt och på arbetsplatserna ska fortsätta. Detta beslöt kongressen och besvarade samtidigt en motion.

Tillgodoräknande av tid för barnskötare
Kongressen avslog en motion genom att bland annat hänvisa till att befattningen förskollärare inte ligger inom förbundets organisationsområde.

Utköp av sjuka i alla avtal
En anställd och en arbetsgivare kan alltid komma överens om att den anställde ska bli utköpt, konstaterande kongressen. Och med detta avslogs en motion.

Villkor för timanställda
Kommunal anser att anställningstiden i normalfallet ska vara knuten till varje enskild arbetsgivare. Kongressen avslog med detta ställningstagande en motion.

Övertagande av personal vid upphandling
Kongressen biföll en motion genom att besluta att Kommunal ska verka för att övertagande av personal vid upphandling ska gälla samtliga anställda.

Internationellt fackligt samarbete
Kongressen besvarade en motion och framhöll att samverkan och kunskapsutbyte är ett viktigt verktyg för att kunna bemöta en internationellt samordnad arbetsgivare. För att tillvarata våra medlemmars intressen på en global nivå är Kommunal medlem i tre globala branschfederationer, exempelvis Internationella Transportarbetare-federationen. Om medlemmarna önskar fördjupa samarbetet ännu mer än det som redan sker på förbundsnivå är det en fråga som närmast bör diskuteras och hanteras inom ramen för den fackliga verksamheten i företaget.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar