Beslut i korthet - onsdag 1 juni, kväll


Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 21:30 på onsdag den 1 juni.

Medlemmarnas demokratiska inflytande
En motionär vill att stadgarna ses över i syfte att säkerställa medlemmarnas demokratiska inflytande över vem som företräder dem gentemot arbetsgivaren. Kongressen menar att det är svårt att stadgereglera valförfarandet vid val av regionalt fackligt ombud – och därmed besvarades en motion.

Medlemsavgift
Kommunal ska verka för alla människors lika värde, och därför anser kongressen att termen ”avgiftsnivå” ska användas fortsättningsvis. Motionen bifölls.

Medlemskapet i Kommunal
Kongressen anser inte att det föreligger något behov av att utreda om ett återinträdesförbehåll ska införas. Kommunal ska värna om alla medlemmar, både nyblivna medlemmar och medlemmar som söker återinträde. Därmed avslogs motionen.

Medlemsmöten
Kongressen framhåller att stadgeutredningen har föreslagit att ta bort verksamhetsplaneringsmötet ur stadgarna och att det är upp till respektive sektion att planera hur man på bästa sätt kan fånga upp medlemmarnas engagemang och hur detta dokumenteras. Därmed besvarades totalt fem motioner.

Medlemsomröstning om avtalsbud
Kongressen konstaterar att Kommunal tillämpar representativ demokrati. Medlemmarna har på så sätt utsett ett antal personer, som de har förtroende för, att ta ställning till de förslag som förhandlas i en avtalsrörelse. Och med detta besvarades en motion.

Nomineringsmöten
Kongressen anser att medlemsmöten och medlemsinflytande är oerhört betydelsefullt för demokratin i sektionen. Det ska vara tydligt att det är valberedningen som har hand om nomineringsförfarandet, att den tar hänsyn till helheten och att medlemmarna kan skicka in förslag till valberedningen.
Med hänvisning till ovanstående avslog kongressen motionen.

Reducerad avgift för timanställda
Kongressen avslog två motioner: medlemsavgiften bör vara konstruerad så att den tillämpas lika för alla medlemmar.

Resereglementet
Kongressen beslutar att det även fortsatt är upp till respektive avdelning att bedöma vilket tekniskt stöd som ska erbjudas. Samt att förtroendevalda inte ska erhålla ersättning för exempelvis hemfärd från ett sammanträde efter arbetstidens slut. Motionerna avslogs.

Rätt till medlemskap
Kongressen framhåller att medlemskapet i Kommunal omfattar flera medlemsförmåner, som i dag endast gäller i de nordiska länderna. Därmed anses motionen besvarad.

Studerandemedlemskap
Motionerna avslogs, då kongressen anser att det inte ska göras några undantag från själva utformningen av Kommunals studerandemedlemskap.
Studerandemedlemskap vid eftergymnasial utbildning
Kongressen menar att det inte går att jämställa gymnasiestuderande med vuxenstuderande, bland annat då dessa båda grupper skiljer sig åt i förutsättningar och arbetslivserfarenhet. Därmed avslogs totalt fyra motioner.

Val
Kongressen konstaterar att stadgarna är skrivna och uppbyggda utifrån ett demokratiskt perspektiv, samt att medlemmarna aktivt ska kunna påverka styrelsesammansättningen i sektions- och avdelningsstyrelser. Och därmed bifölls två att-satser, medan två avslogs.

Valberedning
Kongressen beslutar att de förtroendevalda ska spegla medlemssammansättningen i förbundet. Med detta anses motionerna besvarade.

Resereglements
Kongressen antog Resereglementsutredningens rapport.

Nya stadgar
Kongressen fattade beslut om delvis uppdaterade stadgar.

Antalet ledamöter i förbundsledning och förbundsstyrelse
En ny stadgeutredning tillsattes som ska utreda antalet ledamöter i förbundsledning och förbundsstyrelse. Ett förslag ska presenteras på nästa kongress.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar