Dygnsvila

Dygnsvila är ett juridiskt begrepp, som innebär att du har rätt vara ledig från ditt arbete varje dygn för att vila dig. Dygnsvilan regleras på olika sätt, både i EU-lagstiftning, den svenska arbetstidslagen och i kollektivavtal. Här får du veta mer om hur.

En kvinna och ett barn ligger i en säng och läser varsin bok.
Foto: Kommunal

Vad är dygnsvila?

Dygnsvilan är den del av dygnet då man har sin längsta sammanhållna lediga tid, fri från arbete. Alltså i praktiken den del av dygnet då man sover. Jobbar du på dagen har du dygnsvilan på natten, jobbar du på natten har du dygnsvilan på dagen. I arbetstidslagen står det att alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. Huvudregeln är att tiden mellan midnatt och 05 ska ingå, alltså att man jobbar på dagen och är ledig på natten, men att man kan avvika från detta om jobbet kräver det. 

Förenklat kan man säga att detta betyder att du ska vara ledig minst elva timmar i sträck under varje 24-timmarsperiod, men att ditt arbetsdygn inte behöver vara detsamma som klockdygnet.

EU-direktivet, svensk lag och kollektivavtal 

Den svenska arbetstidslagen är en så kallad semidispositiv lag, vilket innebär att man kan ha andra regler i kollektivavtalen än i lagen. Även EU reglerar arbetstider inom EU-området, och det europeiska arbetstidsdirektivet tillåter att arbetsmarknadens parter sluter kollektivavtal om arbetstiden, men det innehåller vissa minimiregler om veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid. 

För dig som jobbar inom kommun och region

Just nu införs nya regleringar i kollektivavtalet HÖK AB, som du omfattas av om du arbetar inom Kommunals avtalsområde i en kommun, region, kommunägt bolag eller kommunförbund. Bakgrunden till förändringarna är en kritik från EU-kommissionen om att det har varit för fritt för kommuner och regioner i Sverige att minska på arbetstagarnas dygnsvila och de menar därför att skyddet måste stärkas. Förändringarna i HÖK AB gäller från den 1 oktober 2023 och förändringarna i bilaga R och bilaga J till HÖK AB, samt tilläggsöverenskommelsen om dispenser gäller från den 1 februari 2024. 

För dig som jobbar inom privat eller ideell sektor 

Under vintern 2023-2024 genomförs förhandlingar mellan Kommunal och de privata och ideella arbetsgivarorganisationerna som gäller reglering av dygnsvila. I avtalsrörelsen tillsattes ett antal partsgemensamma arbetsgrupper som nu arbetar med denna fråga, på respektive kollektivavtalsområde. I Kommunal finns även ett antal förhandlingsdelegationer bestående av yrkesverksamma medlemmar till stöd för förhandlarna. 

Än så länge är det för tidigt att säga när dessa förhandlingar kommer vara slutförda, men oavsett när det blir så kommer det vara gott om tid innan reglerna träder i kraft så att berörda verksamheter har tid att ställa om. Det finns dock ingenting som hindrar att arbetsgivare och arbetstagare börjar se över arbetstidsförläggningen och vilka möjligheter som finns stärka rätten till 11 timmars dygnsvila redan nu. 

Fram till dess att nya regleringar är framförhandlade och implementerade så gäller fortsatt de befintliga reglerna i kollektivavtalet. 

Vad gäller för mig? 

Kommunal tecknar många kollektivavtal för medlemmar som arbetar oregelbunden arbetstid. Reglerna kring dygnsvila skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet du arbetar i och vilket kollektivavtal du går på. Nedan har vi samlat frågor och svar för olika grupper.  

Vad är en brytpunkt?

Brytpunkten, eller dygnsbrytet som den också kallas, är den tidpunkt då ditt arbetsdygn startar. Det behöver alltså inte vara klockan 24.00 då klockdygnet börjar, utan kan vara när som helst under dygnet. 

Om din brytpunkt infaller kl. 03.00 är det någon gång inom 24 timmar (från 03.00 till 03.00) som du ska få dina 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Om du till exempel börjar jobba kl. 07.00 och jobbar till 16.00 så har du 11 timmars dygnsvila fram till ditt dygn bryts igen kl. 03.00. 

Du och dina kollegor kan ha olika brytpunkter, de är individuella. Din brytpunkt ska dock vara densamma under hela schemaperioden (beräkningsperioden). Det som är nytt i de nya reglerna i HÖK AB från 1 oktober är att din brytpunkt ska framgå på ditt schema. 

Vad gäller för mig som jobbar på HÖK AB?

Vad är huvudregeln?

11 timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod är den miniminivå som regleras i EU-direktivet och det är nu förtydligat att det är den huvudregel som gäller även i HÖK/AB.  Det kommer fortfarande finnas möjlighet för arbetsgivaren att göra undantag, enligt en strikt reglering, men du som haft en kortare dygnsvila har då rätt att få kompensationsvila i nära anslutning.

Vad gäller vid planerade undantag (som finns med i schemaläggningen)?

Din dygnsvila kan i undantagsfall bli förkortad till 9 timmar i schemaläggningen. Då gäller att du ska arbeta i en verksamhet med liv, hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren ska också göra en intresseavvägning mellan den skyddslagstiftning som finns till för att du ska få vila och återhämtning och verksamhetens behov. Vid den här typen av undantag ska du alltid få tillbaka de timmar som understiger 11 vid nästa dygnsvila. Har du alltså blivit schemalagd på 9 timmars dygnsvila, ska nästa dygnsvila vara minst 13 timmar. Innan det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra ytterligare ett undantag måste du ha fått din kompensationsvila.

I verksamheter med ansvar för liv, hälsa eller säkerhet och där en kombination av arbete och jour förläggs, finns möjlighet att ha en sammanlagd arbetstid som högst uppgår till 20 timmar. Vilan som följer efter ett sådant pass ska då som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Möjligheten att ansöka om dispens finns i HÖK AB. Arbetsgivaren är skyldig att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga innan dispens kan ges. 

Dispens beviljas endas då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och kräver sådan förläggning. 

Vad gäller vid oförutsedda händelser?

Din dygnsvila kan tillfälligt förkortas vid en oförutsedd händelse som arbetsgivaren inte kan förutse, påverka eller planera för. Vid den här typen av undantag har du rätt till kompenserande vila nästa dygnsvila, men om det av objektiva skäl inte går – inom 14 dagar. Arbetsgivaren har inte rätt att göra löneavdrag för din kompenserande vila om den behöver förläggas under tid då du annars skulle ha arbetet. Innan det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra ytterligare ett undantag måste du ha fått din kompensationsvila.

Arbetstid och vila ska alternera

Det kommer inte längre vara möjligt att schemalägga vila-jobb-jobb-vila, utan det måste läggas växelvis. Det betyder att det inte längre kommer att vara möjligt att jobba så kallade ”ryggpass”. 

Undantag från detta kan endast ske i verksamheter med ansvar för liv, hälsa eller säkerhet och då arbete och jour kombineras under passet.  Särskilda skäl krävs och den bedömningen ska göras utifrån en intresseavvägning mellan arbetstagarens rätt till 11 timmars dygnsvila vilken följer av en skyddslagstiftning och verksamhetens behov av att säkra bemanningen. Den sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 20 timmar. (Jour räknas i arbetstidsdirektivets mening som arbetstid.) Vilan som följer efter ett sådant pass ska då som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Hur lång ska veckovilan vara?

EU-domstolen slog nyligen fast att veckovila och dygnsvila är två fristående rättigheter och att en nationell veckovila som överstiger 24 timmar inte förtar arbetstagaren rätt till dygnsvila. Centrala parter utreder nu vad domen innebär för kommun och regionsektorn som tillämpar 36 timmars veckovila enligt Arbetstidslagen samt om domen föranleder att det exempelvis behöver göras ändringar i Allmänna Bestämmelser. Om så är fallet kommer det att hanteras i samband med förhandlingarna 2024. Tills dess kan en veckovila på 36 timmar där även dygnsvilan innefattas förläggas. 

Det finns vissa arbetsgivare som redan har implementerat 47 timmar i schemat, antingen sedan tidigare eller på grund av de nya reglerna om dygnsvila. Arbetsgivarna avgör om de vill fortsätta med sådan förläggning. Detta ska alltså inte uppfattas som en rekommendation om att avstå från att förlägga 47 timmars vila.

Vad gäller för beredskap?

Vid beredskap under enstaka dagar ska kompenserande vila för aktivt arbete som bryter dygnsvilan förläggas så snart som möjligt och vara sammanhängande. Arbetsgivaren ska inom 14 dagar ha gett den kompenserande vilan.. Vid beredskap flera dygn i sträck ska kompenserande vila förläggas i samband med den dygnsvila man har direkt efter beredskapsperiodens slut. Arbetsgivaren ska beskriva när kompensationen sker.

Vad gäller för arbetstagare som vikarierar för annan arbetstagare som går på Bilaga R?

Parterna är överens om att schemaläggning kan fortsätta enligt tidigare lydelse i HÖK AB fram till den 1 februari 2024 även för kortare vikariat. Det innebär att det går att arbeta 24-timmarspass. Observera att arbetstidsmått och ersättningar för dessa anställningar regleras i HÖK AB.

Vad gäller för mig som jobbar på HÖK AB, bilaga R - räddningstjänst?

Vad är huvudregeln?

11 timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod är den miniminivå som regleras i EU-direktivet och det är nu förtydligat att det är den huvudregel som gäller även i HÖK/AB. Det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra undantag, och förutsättningarna för detta ser olika ut i HÖK AB och på bilagorna. 

Vad gäller vid planerade undantag (som finns med i schemaläggningen)?

Din dygnsvila kan i undantagsfall bli förkortad till 9 timmar i schemaläggningen. Då gäller att du ska arbeta i en verksamhet med liv, hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren ska också göra en intresseavvägning mellan den skyddslagstiftning som finns till för att du ska få vila och återhämtning och verksamhetens behov. Vid den här typen av undantag ska du alltid få tillbaka de timmar som understiger 11 vid nästa dygnsvila. Har du alltså blivit schemalagd på 9 timmars dygnsvila, ska nästa dygnsvila vara minst 13 timmar. Innan det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra ytterligare ett undantag måste du ha fått din kompensationsvila.

För arbetstagare på bilaga R kan arbetstid på upp till 20 timmar förläggas utan dispens, i det fall det är befogat utifrån verksamhetens behov. Vid sådan förläggning ska den efterföljande vilan vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda tjänstgöringstiden.

Det finns möjlighet att söka dispens från den bestämmelsen för att kunna förlägga upp till 24 timmar. 

Räddningstjänstverksamhet kan i vissa fall behöva dispens mot bakgrund av samhällets ansvar att vid olyckor eller överhängande fara för olyckor säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö. Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov. 

Ett beslut om dispens gäller under begränsad tid, dock som längst 12 månader i taget. Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. MBL-förhandling inklusive riskbedömning ska genomföras innan en begäran om dispens.

Läs mer om hur det går till för en verksamhet att söka dispens längre ner på sidan. 

Vad gäller vid oförutsedda händelser?

Din dygnsvila kan tillfälligt förkortas vid en oförutsedd händelse som arbetsgivaren inte kan förutse, påverka eller planera för. Vid den här typen av undantag har du rätt till kompenserande vila nästa dygnsvila, men om det av objektiva skäl inte går – inom 14 dagar. Arbetsgivaren har inte rätt att göra löneavdrag för din kompenserande vila om den behöver förläggas under tid då du annars skulle ha arbetet. Innan det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra ytterligare ett undantag måste du ha fått din kompensationsvila.

Vad gäller för beredskap?

Vid beredskap under enstaka dagar ska kompenserande vila för aktivt arbete som bryter dygnsvilan förläggas så snart som möjligt och vara sammanhängande. Arbetsgivaren ska inom 14 dagar ha gett den kompenserande vilan.. Vid beredskap flera dygn i sträck ska kompenserande vila förläggas i samband med den dygnsvila man har direkt efter beredskapsperiodens slut. Arbetsgivaren ska beskriva när kompensationen sker.

Hur kan verksamheten få dispens?

Läs mer om dispensansökan i frågor och svar längre ner på sidan.

Vad gäller för mig som jobbar på HÖK AB, bilaga J - jour?

Vad är huvudregeln?

11 timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod är den miniminivå som regleras i EU-direktivet och det är nu förtydligat att det är den huvudregel som gäller även i HÖK/AB. Det kommer fortfarande finnas möjlighet för arbetsgivaren att göra undantag, enligt en strikt reglering, men du som haft en kortare dygnsvila har då rätt att få kompensationsvila i nära anslutning.

Vad gäller vid planerade undantag (som finns med i schemaläggningen)?

Din dygnsvila kan i undantagsfall bli förkortad till 9 timmar i schemaläggningen. Då gäller att du ska arbeta i en verksamhet med liv, hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren ska också göra en intresseavvägning mellan den skyddslagstiftning som finns till för att du ska få vila och återhämtning och verksamhetens behov. Vid den här typen av undantag ska du alltid få tillbaka de timmar som understiger 11 vid nästa dygnsvila. Har du alltså blivit schemalagd på 9 timmars dygnsvila, ska nästa dygnsvila vara minst 13 timmar. Innan det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra ytterligare ett undantag måste du ha fått din kompensationsvila.

När jour och arbete kombineras kan arbetstid på upp till 20 timmar förläggas utan dispens, i det fall det är befogat utifrån verksamhetens behov. För personliga assistenter, ledsagare och avlösare finns även möjlighet att förlägga arbetstid upp till 24 timmar efter MBL-förhandling, om det är absolut nödvändigt och inte kan lösas på något annat vis. Beslut efter lokal MBL-förhandling kan överprövas av arbetstidsnämnden. 

För LSS-verksamhet finns möjlighet för arbetsgivaren att söka dispens för arbetstidsförläggning upp till 24 timmar, givet att verksamheten har det behovet och det inte går att lösa på något annat vis. Läs mer om dispensansökan längre ner på sidan. 

Vid sådan förläggning ska du få en efterföljande dygnsvila i direkt anslutning till arbetspassets slut, som ska vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Vad gäller vid oförutsedda händelser?

Din dygnsvila kan tillfälligt förkortas vid en oförutsedd händelse som arbetsgivaren inte kan förutse, påverka eller planera för. Vid den här typen av undantag har du rätt till kompenserande vila nästa dygnsvila, men om det av objektiva skäl inte går – inom 14 dagar. Arbetsgivaren har inte rätt att göra löneavdrag för din kompenserande vila om den behöver förläggas under tid då du annars skulle ha arbetat. Innan det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra ytterligare ett undantag måste du ha fått din kompensationsvila.

Frågor om dispensansökan

Vilka kan ansöka om dispens?

Det är arbetsgivaren som ansöker om dispens utifrån verksamhetens behov. Det går alltså inte som enskild arbetstagare att ansöka om att få dispens. 

Möjligheten att söka om dispens finns i HÖK AB, inte i någon av bilagorna. Däremot är det särskilda förutsättningar som ska råda för att det ska kunna bli aktuellt att beviljas dispens. Se nästa fråga. 

Vilka förutsättningar gäller för dispens?

Arbetsgivaren är skyldig att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga innan dispens kan ges. 

Dispens beviljas endas då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och kräver sådan förläggning. 

Räddningstjänstverksamhet kan i vissa fall behöva dispens mot bakgrund av samhällets ansvar att vid olyckor eller överhängande fara för olyckor säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö. Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov. 

Hur länge gäller en dispens?

Ett beslut om dispens gäller under begränsad tid, dock som längst 12 månader i taget.

Hur går det till om en verksamhet vill ansöka?

Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. 

MBL-förhandling inklusive riskbedömning ska genomföras innan en begäran om dispens.

I ansökan ska arbetsgivaren också skicka svar på ett antal frågor om förutsättningarna för verksamheten.  

Läs mer här om hur ansökan går till.

Hur ska nämnden jobba?

Nämnden består av en ledamot från SKR/Sobona, en från berört fack och en opartisk ordförande. De ska pröva de ansökningar som kommer in, som först har beretts av arbetsgivar- och arbetstagarsidan. 

Det finns ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda och frågor som arbetsgivaren ska besvara i ansökan. Sedan gör nämnden en bedömning från fall till fall, baserat på hur verksamheten ser ut och vilket avtal det gäller.

Vad gäller för mig som jobbar på ett annat kollektivavtal (Vårdföretagarna, Fremia eller Arbetsgivaralliansen)?

Vilka regler gäller?

För alla andra kollektivavtal förutom HÖK AB med bilagor gäller samma regler som tidigare. Regleringen av dygnsvilan har inte förhandlats än på de avtalen. Däremot har det tillsatts arbetsgrupper på alla avtal där det är relevant. Arbetsgrupperna ska jobba med frågan om dygnsvila och arbetstidens förläggning och se över på vilka sätt avtalen eventuellt behöver förändras för att nå upp till EU-direktivets skyddslagstiftning. När detta finns på plats så kommer vi kommunicera det till berörda medlemmar. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar