Fackliga organisationer på arbetsplatsen

Här hittar du information om vilka typer av fackliga organisationer som finns och hur du går till väga för att bilda en arbetsplatsorganisation där du jobbar.

Det fackliga arbetet på arbetsplatsen kan drivas av medlemmarna själva med stöd av sektionen eller mer organiserat i form av en arbetsplatsorganisation, klubb eller förhandlingsorganisation.

De är fackliga organisationer och är att föredra eftersom det ger mer effektiva verktyg och reella förhandlingsmandat. Deras centrala uppgift är att driva och förhandla medlemmarnas frågor på arbetsplatsen. Det kan exempelvis vara schemaförändringar, krav på arbetskläder och att arbeta för högre löner.

Organisationernas uppgift är också att skydda och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. För att bilda är en organisation på arbetsplatsen är steg ett att säkra att medlemmarna i Kommunal vill ha en facklig organisation. Deras stöd kommer vara avgörande för organiseringens framgång eller flopp. 

Alla fackliga organisationer på arbetsplatsen är underorganisationer till sektionen.

Nästa steg är att bestämma vilken typ av facklig organisation som lämpar sig bäst på den specifika arbetsplatsen. De här organisationerna jobbar Kommunal med. 

Arbetsplatsorganisation 

En arbetsplatsorganisation är en arbetsplats med förtroendevalda som driver det fackliga arbetet på arbetsplatsen, tillsammans med medlemmarna. 

En arbetsplatsorganisation bildas på arbetsplatser där det finns minst ett arbetsplatsombud och ett skyddsombud men med fördel fler förtroendevalda, för att dela uppgifterna mellan sig. 

En arbetsplatsorganisation är knuten till en arbetsplats. med undantag för arbetsplatser som har ett tätt samarbete, där medlemmar och förtroendevalda har god kännedom om arbetsplatserna. 

Ansvarsområden 

• Organisera medlemmarna för en hög organisationsgrad på minst 80 procent, med ett mål på 100 procent. 

• Välkomna nya medlemmar till Kommunal. 

• Rekrytera till medlemsutbildningar. 

• Förhandla enligt medlemmarnas önskemål, Kommunals strategier och prioriteringar. 

• Bevaka och upprätthåller kollektivavtalet 

• Driva arbetet för en god arbetsmiljö och hållbara arbetstider. 

• Säkerställa att det finns skyddsombud på alla ställen där arbetsmiljöfrågor förekommer. 

• Medlemmar på arbetsplatser med arbetsplatsorganisation ska uppleva att Kommunal är en närvarande, handlingskraftig och proffsig fackförening. 

Klubb 

En klubb är en eller flera arbetsplatser som har förtroendevalda som driver det fackliga arbetet på arbetsplatsen, tillsammans med medlemmarna. 

En klubb ska ha en styrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst två styrelseledamöter, samt nödvändigt antal suppleanter. 

En klubb bildas för arbetsplatser där det finns minst ett arbetsplatsombud och ett skyddsombud men med fördel fler förtroendevalda, för att dela uppgifterna mellan sig. 

Att bilda en klubb görs på initiativ av medlemmar inom ett företag, geografiskt område, bransch eller arbetsplats. Sektionen hjälper klubben att arrangera ett medlemsmöte så att klubbens representanter kan väljas. 

Ansvarsområden 

• Organisera medlemmarna för en hög organisationsgrad på minst 80 procent, med ett mål på 100 procent. 

• Klubbstyrelsen ansvarar för att klubbens uppgifter utförs, samt att medlemmarnas fackliga frågor får genomslag hos sin arbetsgivare. 

• Klubbstyrelsen ansvarar för att följa upp organisationsgraden och arbetet med de fackliga frågor som medlemmarna vill driva framåt mot sin arbetsgivare. 

• Välkomna nya medlemmar till Kommunal. 

• Rekrytera till medlemsutbildningar 

• Klubben ansvarar för att de fackliga förhandlingar som väckts av medlemmar, förtroendevalda eller arbetsgivare blir genomförda med hög kvalité i att synliggöra medlemmarnas intresse. 

• Driva arbetet för en god arbetsmiljö och hållbara arbetstider. 

• Säkerställa att det finns skyddsombud på alla ställen där arbetsmiljöfrågor förekommer. 

• Klubben ansvarar för att medlemmar upplever en aktiv förening. 

• Där klubben har bildats, ansvarar de förtroendevalda på arbetsplatsen för att det finns en facklig aktivitet på arbetsplatsen som stimulerar medlemmarnas engagemang för sina villkor och det fackliga arbetet. 

• Arrangera årliga nominerings- och årsmöten där medlemmarna nominerar och väljer klubbstyrelse och valberedning. Styrelsen ska spegla medlemskåren. 

• Upprätthålla en god relation med sektionen som är klubbens stöd. Det är sektionen som är ansvarig för att klubben har rätt kompetens och förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt fackligt arbete. 

Förhandlingsorganisation 

En förhandlingsorganisation är när Kommunal utser fackliga företrädare inom kretsen av arbetsgivarens anställda, i olika grupperingar och på fler nivåer hos arbetsgivaren. Ambitionen är att Kommunal ska ha ett ökat inflytande och insyn i arbetsgivarens beslutande forum. 

En förhandlingsorganisation kan bildas först hos arbetsgivare som har ett fungerande och organiserat fackligt arbete på arbetsplatsen och där det finns fler förtroendevalda som kan representera medlemmarna i Kommunal i de olika nivåerna. 

En förhandlingsorganisation kan organiseras över fler sektioner inom samma avdelning eller över fler avdelningar och- eller i hela landet, exempelvis rikstäckande arbetsgivarorganisationer, lokala företag, regioner och kommuner. Syftet är att stärka medlemmarnas möjlighet till inflytande och påverkan hos arbetsgivaren som helhet. 

En förhandlingsorganisation har mandatet att förhandla och företräda medlemmarna inom den egna arbetsgivaren, och med hänsyn till den personliga fullmakten. 

Ansvarsområden 

• Organisera medlemmarna för en hög organisationsgrad på minst 80 procent, med ett mål på 100 procent. 

• Samordna förhandlingsarbetet och arbetsmiljöarbetet som berör fler eller alla arbetsplatser hos en arbetsgivare. 

• hantera frågor som är av mer övergripande karaktär inom arbetsgivaren. 

Så här bildar ni fackliga organisationer i Kommunal

1. Kolla med medlemmarna i Kommunal
Det är medlemmarna i Kommunal som är med och bestämmer ifall arbetsplatsen ska ha en facklig organisation. 

2. Kontakta sektionen
Sektionen har ansvar för att organisera det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Ibland kan ansvaret för att bilda fackliga organisationer även ligga på avdelningen. Det är medlemmarna i samråd med sektion/avdelning som avgör om det ska bildas klubb/arbetsplatsklubb och vilken typ av organisation som passar bäst för arbetsplatsen. 

3. Bjud in till medlemsmöte på arbetsplatsen
Bjud in medlemmarna till ett medlemsmöte för att starta organiseringen. En representant från Kommunal ska också vara med på mötet. Om mötet väljer att bilda klubb så ska mötet utse vilka personer som ska vara med i klubbens styrelse. Efter att klubb/arbetsplatsklubb bildats, håller den nyvalda styrelsen ett styrelsemöte där uppgifter och ansvar fördelas. 

4. Informera arbetsgivaren 
Tillsammans med en representant från sektion eller avdelning informerar man arbetsgivaren om vad det innebär med en arbetsplatsorganisation på arbetsplatsen. Informera om vilka som är förtroendevalda, vilka uppdrag de har, förutsättningar, utbildningsbehov med mera.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar