Arbetsplatsorganisation

Arbetsplatsorganisationer är olika grupperingar som driver det fackliga arbetet på arbetsplatsen. De ansvarar bland annat för värva nya medlemmar, stödja och engagera medlemmarna. De ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren och skapa facklig aktivitet på arbetsplatsen. Här hittar du mer information om vilka olika arbetsplatsorganisationer som finns inom Kommunal och om hur man gör för att bilda en på sin arbetsplats.

Två kvinnor vid ett stort bord tittar på ett papper.
Foto: Kommunal

Arbetsplatsorganisationen är en underorganisation i sektionen. Grunden för en arbetsplatsorganisation är att det finns arbetsplats- och skyddsombud på arbetsplatsen. Arbetsplatsorganisationen är en motpartsorganisation som hanterar frågor på arbetsplatsen. Övriga frågor hanteras av sektionen.

Arbetsplatsorganisationen rekommenderas att följa arbetsplatsens/arbetsgivarens organisation, vad gäller struktur och yrken. Det kan innebära att en eller flera sektioner blir involverade. Det är viktigt att kommunikationen mellan arbetsplatsorganisationen och sektionen fungerar väl.

Sektionen har ett ansvar att föra ut Kommunals politik och ståndpunkter till arbetsplatsorganisationen. Arbetsplatsorganisationen måste i sin tur berätta för sektionen om hur det är på arbetsplatsen. Sektionen ska se till att arbetsplatsorganisationen får det stöd de behöver.

Ansvarsområden för arbetsplatsorganisationer

Arbetsplatsorganisationer driver det fackliga arbetet på arbetsplatsen, ansvarar för att värva nya medlemmar och att stödja och engagera medlemmarna. De ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren.

Arbetsplatsorganisationen ska inspirera till delaktighet och skapa facklig aktivitet på arbetsplatsen. Det gör man både genom att skapa förtroende och stödja medlemmarna i deras enskilda frågor. Tillsammans med medlemmarna tar man reda på vad som behöver förändras och utvecklas på arbetsplatsen, och hur medlemmarna kan och vill föra frågan vidare för förbättring.

Arbetsplatsorganisationen ska hålla möten på arbetsplatsen där medlemmarna kan diskutera viktiga frågor. Det kan exempelvis vara 

  • krav på förändringar på arbetsplatsen,
  • avtalsförslag för förändringar i kollektivavtalet,
  • krav på yrkesutveckling, 
  • krav på bättre arbetsmiljö som arbetskläder, gratis fika med mera,
  • krav på schema och arbetstider samt
  • lönediskussioner.

Det är viktigt att medlemmarna känner att arbetsplatsorganisationen fångar upp och driver frågorna tillsammans med medlemmarna. Därför måste arbetsplatsorganisationen vara väl insatt i Kommunals politik.

Arbetsplatsorganisationen ska se till att alla medlemmar på arbetsplatsen ges samma möjligheter att vara delaktiga. Glöm inte att involvera visstidsanställda och timavlönade. Många medlemmar vill vara engagerade om frågorna handlar om det som känns nära och relevant för dem.

Så här bildar ni en arbetsplatsorganisation i Kommunal

1. Kolla med dina kollegor

Finns det intresse på din arbetsplats för att bilda en arbetsplatsorganisation? 

2. Kontakta sektionen

Är ni nyfikna på att bilda en arbetsplatsorganisation tar ni kontakt med sektionen ni tillhör. Vi hjälper er hela vägen. Sektionen eller avdelningen berättar vilka arbetsplatsorganisationer som finns och vilka olika fördelar de har. Det är ni medlemmar i samråd med sektion/avdelning som avgör som det ska bildas klubb/arbetsplatsklubb och vilken typ av arbetsplatsorganisation som passar bäst för er arbetsplats.

3. Bjud in till medlemsmöte på arbetsplatsen

Bjud in medlemmarna till ett medlemsmöte för att starta igång er arbetsplatsorganisation. En representant från Kommunal ska också vara med på mötet.

Om ni väljer att bilda klubb/arbetsplatsklubb så utser ni på mötet vilka personer som ska vara med i klubbens styrelse och företräda medlemmarna. 

4. Informera arbetsgivaren

Tillsammans med en representant från sektion eller avdelning informerar ni arbetsgivaren om vad det innebär med en arbetsplatsorganisation på arbetsplatsen. Informera om vilka som är förtroendevalda, vilka uppdrag de har, förutsättningar, utbildningsbehov med mera.

Nyvalda styrelsen håller möte

Efter att klubb/arbetsplatsklubb bildats, håller den nyvalda styrelsen ett möte där uppgifter och ansvar fördelas.

Olika arbetsplatsorganisationer

Klubb/arbetsplatsklubb

På större arbetsplatser kan medlemmarna som arbetar på samma arbetsplats organisera sig och bilda en klubb/arbetsplatsklubb. Medlemmarna avgör om det ska bildas en klubb/arbetsplatsklubb. Ansvarig sektion ska hjälpa medlemmarna att komma igång, och ska även följa upp och stödja det fackliga arbetet i klubben/arbetsplatsklubben.

Det är viktigt att koncentrera sig på de frågor som rör arbetsplatsen. För att klubben/ arbetsplatsklubbens verksamhet ska bli effektiv, är det viktigt att de förtroendevalda delar upp ansvar och uppgifter mellan sig.

Inflytande och demokrati är viktigt. Ledamöter och övriga förtroendevalda väljs av medlemmarna på arbetsplatsen. Klubben/arbetsplatsklubben meddelar sektionen vem som utsetts som förtroendevald i arbetsplatsklubben. Sektionen informerar därefter arbetsgivaren om vilka som blivit förtroendevalda.

Klubben/arbetsplatsklubben ska ha en styrelse, som ska bestå av en ordförande och minst två styrelseledamöter samt ett nödvändigt antal suppleanter. Det är att föredra att arbetsplatsombud och skyddsombud som verkar inom arbetsplatsen sitter i styrelsen.

Det är viktigt att det finns en bred representation i klubbens/arbetsplatsklubbens styrelse. Tänk på att alla yrken inom kommunals avtalsområde på arbetsplatsen bör vara representerade.

Valen av ordförande och styrelseledamöter ska ske på klubbens/arbetsplatsklubbens årsmöte. Nomineringarna sker på klubbens/arbetsplatsklubbens nomineringsmöte.

Klubben/arbetsplatsklubben ska hålla ett visst antal möten per år, inklusive nomineringsmöte och årsmöte. 

Varje klubb/arbetsplatsklubb ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, som väljs på årsmötet. Uppdraget som valberedare gäller fram till nästa årsmöte.

Arbetsplatsombud och skyddsombud utses enligt Kommunals stadgar

Arbetsplatsklubb

En arbetsplatsklubb organiserar anställda inom Kommunals avtalsområde på samma arbetsplats. I övrigt gäller samma beskrivning som ovan.

Förhandlingsorganisation

Om det finns arbetsplatsombud eller skyddsombud på en arbetsplats som är intresserade av att förhandla i samverkan och driva arbetsmiljöfrågor, kan de tillsammans med medlemmarna på arbetsplatsen bilda en förhandlingsorganisation. De arbetsplatser som ska ingå i förhandlingsorganisationen ska finnas inom sektionens verksamhetsområde.

I en förhandlingsorganisation ingår minst ett, helst två, arbetsplatsombud och/eller skyddsombud. När förhandlingsorganisationen agerar eller rekommenderas man att ha med arbetsplatsombud, skyddsombud eller medlemmar som är sakkunniga i frågan.

De förtroendevalda i förhandlingsorganisationen ska inspirera till delaktighet och skapa facklig aktivitet på arbetsplatsen. Det gör man både genom att skapa förtroende och stödja medlemmarna i deras enskilda frågor. Tillsammans med medlemmarna tar man reda på vad som behöver förändras och utvecklas på arbetsplatsen, och hur medlemmarna kan och vill föra frågan vidare för förbättring.

Fackligt arbete på arbetsplatsen kan gälla frågor som till exempel anställningsformer, arbetstider, arbetstidsförläggning, lön och arbetsbelastning eller andra frågor som medlemmarna prioriterar högt. 

Förhandlingsfullmakt ges till arbetsplatsombuden efter genomförd arbetsplatsombudsutbildning och de kan då förhandla i verksamhetsfrågor.

Syftet med att bilda förhandlingsorganisationer är att stärka medlemmarnas möjligheter till inflytande och påverkan på den egna arbetsplatsen. En hög organisationsgrad är en förutsättning för att effektivisera fackligt arbete på arbetsplatsen. 

Företagsorganisation

En företagsorganisation syftar till att samordna förhandlingsarbetet och arbetsmiljöarbetet som berör alla arbetsplatser inom ett företag. Företagsorganisationer skapas i företag med fler än en arbetsplats.

Syftet är att stärka medlemmarnas möjlighet till inflytande och påverkan i företaget som helhet. I företagsorganisationen ingår endast förtroendevalda som är anställda i företaget. De förtroendevalda i företagsorganisationen utser vem som ska representera Kommunal på de olika nivåerna i företagsorganisationen.

Vid bildandet av en företagsorganisation tas ett avtal fram mellan företaget och Kommunal gällande struktur, förhandlings- och arbetsmiljöorganisation samt hur förtroendemannalagen ska tillämpas.  

Andra grupperingar

Om någon av de beskrivna arbetsplatsorganisationerna inte överensstämmer med verksamheten eller arbetsgivarens struktur men medlemmarna ändå vill bedriva fackligt arbete på arbetsplatsen så kan man hitta andra lösningar på en arbetsplatsorganisation. Detta görs i samråd med sektion/avdelning.

Så här bildar ni en arbetsplatsorganisation
Så här kan en arbetsplatsorganisation se ut.
Foto: Kommunal

Kategorier

Dela sidan