Pensionsstiftelse

Information om Svenska Kommunalarbetareförbundets pensionsstiftelser

Svenska Kommunalarbetareförbundets pensionsstiftelse för funktionärer (802008-3336) och Svenska Kommunalarbetareförbundets pensionsstiftelse för kontorspersonal (802008-3344) är båda registrerade i Sverige.

Syftet med pensionsstiftelserna är att utgöra pant för Svenska Kommunalarbetareförbundets pensionsskulder till de anställda och före detta anställda som ingår i de grupper pensionsstiftelserna omfattar, samt att utöver detta kunna ge gottgörelse till Kommunalarbetareförbundet motsvarande de årliga pensionsutbetalningarna för respektive grupp. Stiftelserna har målsättningen att konsolideringsgarden (Kapital i förhållande till skuld) inte skall understiga 130%.

Kontaktuppgift till båda stiftelserna är:

c/o Kommunal
Att: Lars Randerz
Box 19039
104 32 Stockholm
Tel: 010-442 7000

Länsstyrelsen och Finansinspektionen är tillsynsmyndigheter för pensionsstiftelserna.

Pensionsstiftelsernas placeringsprofiler framgår av respektive stiftelses placeringsriktlinjer.

Pensionsstiftelserna beaktar miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut. Närmare beskrivning av detta finns i respektive stiftelses placeringsriktlinjer och principer för aktieägarengagemang för respektive pensionsstiftelse.

Stiftelsernas ekonomiska ställning framgår av respektive stiftelses årsredovisning.

Pensionsstiftelserna ska upplysa om vilken information som stiftelsen är skyldig att lämna på begäran. Detta framgår av FFFS 2019:19 2 kap. Information om pensionsstiftelsen och dess verksamhet.

Disclosureförordningen

Disclosureförordningen är tillämplig på pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättning gjorts till stiftelsen.
Pensionsstiftelserna faller under begreppet ”finansmarknadsaktör” och omfattas därför av de informationskrav som gäller för finansmarknadsaktörer på så kallad enhetsnivå (artikel 3-5).
Detta innebär att viss information ska lämnas på webbplats mm.
För denna information för respektive pensionsstiftelse se dokumenten nedan om disclosureförordningen.

Dela sidan