Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Projekt för heltider i Ale kommun

2016-04-05
Att alla ska ha rätt att arbeta heltid är ett av de krav som Kommunal driver hårdast, både i pågående avtalsrörelse och annars. Att arbeta deltid gör det svårt att klara sig ekonomiskt och man blir beroende av andra. En låg lön innebär också en låg pension. Alltför många av Kommunals medlemmar blir fattiga som pensionärer.

Heltid för alla – pilotprojekt i Ale kommun

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att öka andelen heltidsanställda. Målet är att 85 procent av medarbetarna inom hela organisationen ska arbeta heltid år 2018. Den sektorn som till störst del berörs är sektor Arbete, Trygghet och Omsorg, och verksamheterna Äldreomsorg och Funktionshinder.

Under de senaste tre åren har andelen heltider ökat med 1 % varje år och ligger på 77 % den 31 december 2015. För att en ökning ska ske i högre takt behövs en modell och att en genomtänkt strategi tas fram.

Under hösten 2015 skapades en projektgrupp som fick uppdrag av HR -chef att genomföra en förstudie med syfte att presentera ett förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott om modell och tillvägagångssätt.

Så här går pilotprojektet till

Pilotprojektet Heltid för alla innebär att sysselsättningsgraden för berörda medarbetare höjs till heltid, med rätt till deltid. Pilotprojektet pågår under sex månader, mellan 5 september 2016 och 4 mars 2017. Därefter ska projektet utvärderas.

Boendena Kontakten och Änggatans andra våning deltar från Funktionshinderenheten. Samtliga avdelningar på Klockarängen deltar från Äldreomsorgen. Alla medarbetare på pilotarbetsplatserna deltar. Även nyanställningar till pilotenheterna startas som heltidsanställningar.

Så här kan medarbetarna jobba

De medarbetare som inte vill arbeta 100 procent kan önska följande sysselsättningsgrader: 60 procent, 75 procent, 85 procent, 90 procent. Den sysselsättningsgrad medarbetarna väljer gäller under hela pilotprojektet.

Av sysselsättningsgraden läggs 75 procent i schema. Resterande arbetstid läggs som resurspass. I första hand genomförs dessa pass i den egna verksamheten. I andra hand arbetar man i den verksamhet man samarbetar med. I tredje hand skickas pass till Bemanningsenheten.

Även andra arbetsplatser inom ATO kommer att ta emot medarbetare som deltar i pilotprojektet, i form av resurspass.

Kategorier

ALE KOMMUN Ale Heltidsarbete som norm