Nya regler för dygnsvila på bilaga R och J


Nu finns det en överenskommelse mellan Kommunal, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona gällande nya regler kring dygnsvilan i de bilagor som berör räddningstjänsten respektive personlig assistans och LSS.

Förbundsordförande Malin Ragnegård och avtalssekreterare Johan Ingelskog.
Förbundsordförande Malin Ragnegård och avtalssekreterare Johan Ingelskog.
Foto: Kommunal

Den nya överenskommelsen innebär att arbetstid kan förläggas upp till 20 timmar på bilaga R och bilaga J, i de fall verksamhetens behov kräver det. För längre arbetspass finns nu ett robust regelverk som, i vissa fall och utifrån verksamhetsbehov, genom ett dispensförfarande möjliggör arbete upp till 24 timmar för bland andra räddningstjänstpersonal och LSS-personal. För personliga assistenter kan arbete förläggas upp till 24 timmar efter lokal MBL-förhandling.

Medlemmarnas behov av vila och återhämtning och verksamheternas speciella förutsättningar har varit vägledande i förhandlingarna. Vi har visat att den svenska modellen levererar, med sin kombination av respekt för arbetstagarnas arbetsvillkor och verksamheternas förutsättningar. Kollektivavtal ger den flexibilitet som lagstiftning saknar, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

– I förhandlingarna har Kommunal hela tiden utgått från medlemmarnas villkor och arbetsmiljö och drivit deras krav. Där har Kommunals delegation bestående av medlemmar från de berörda yrkesgrupperna varit ett starkt stöd. Det är de som kan verksamheterna bäst, säger Malin Ragnegård. 

EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att flera kollektivavtal inte lever upp till reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv. Kommunal menar att dagens besked tillsammans med tidigare överenskommelse ger ett starkare regelverk för återhämtning.

I förhandlingarna har Kommunal haft tre ingångsvärden, skapa en möjlighet till undantag inom ramen för EU-direktivet, säkra fackligt inflytande samt trygga och tydliggöra individens rätt till vila i direkt anslutning till ett långt pass. På samtliga punkter har Kommunal nått framgång. Nu är det tydligt vad som gäller, säger Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare. 

För dig som arbetar på bilaga J 

När jour och arbete kombineras kan arbetstid på upp till 20 timmar förläggas utan dispens, i det fall det är befogat utifrån verksamhetens behov. För personliga assistenter, ledsagare och avlösare finns även möjlighet att förlägga arbetstid upp till 24 timmar efter MBL-förhandling, om det är absolut nödvändigt och inte kan lösas på något annat vis. Beslut efter lokal MBL-förhandling kan överprövas av en arbetstidsnämnd. För LSS-verksamhet finns möjlighet för arbetsgivaren att söka dispens för arbetstidsförläggning upp till 24 timmar, givet att verksamheten har det behovet och det inte går att lösa på något annat vis.

Vid sådan förläggning ska du få en efterföljande dygnsvila i direkt anslutning till arbetspassets slut, som ska vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

För dig som arbetar på bilaga R 

Arbetstid på upp till 20 timmar kan förläggas utan dispens, i det fall det är befogat utifrån verksamhetens behov. Vid sådan förläggning ska den efterföljande vilan vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda tjänstgöringstiden.

Vidare kan räddningstjänstverksamhet i vissa fall behöva dispens mot bakgrund av samhällets ansvar att vid olyckor eller överhängande fara för olyckor säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö. Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov.

För dig som arbetar på kollektivavtal PAN 

När jour och arbete kombineras kan arbetstid på upp till 20 timmar förläggas utan dispens, i det fall det är befogat utifrån verksamhetens behov. För personliga assistenter, ledsagare och avlösare finns även möjlighet att förlägga 24-timmarspass efter MBL-förhandling, om det är absolut nödvändigt och inte kan lösas på något annat vis. Beslut efter lokal MBL-förhandling kan överprövas av en arbetstidsnämnd. 

Vid sådan förläggning ska du få en efterföljande dygnsvila i direkt anslutning till arbetspassets slut, som ska vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Fakta om överenskommelsen

Förändringar i regleringen av dygnsvila gjordes i HÖK AB i december 2022. De förändringarna träder i kraft den 1 oktober 2023. 

Den nya överenskommelsen gäller nya regler om dygnsvila och arbetstidens förläggning i bilagorna J och R tillhörande kollektivavtalet HÖK/AB samt PAN-avtalet, som lever upp till kraven i EU:s arbetstidsdirektiv. 

Utöver en förhandling avseende bilaga J och R samt PAN-avtalet har parterna kommit överens om att införa en möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser.

Dessa nya överenskommelser gäller från den 1 februari 2024. 

Frågor och svar om överenskommelsen

Varför har Kommunal gjort den här överenskommelsen?

Förhandlingarna har inte initierats av parterna, utan är en följd av att EU-kommissionen konstaterat att det tidigare kollektivavtalet att inte var förenligt med arbetstidsdirektivet. Utgångspunkten har varit att hitta en lösning som respekterar medlemmarna i Kommunals rätt till återhämtning och verksamheternas behov.  

Kommer räddningstjänsten kunna jobba 24-timmarspass?

Det finns nu ett robust regelverk som genom ett dispensförfarande ger en möjlighet att jobba upp till 24 timmar för räddningstjänstpersonal. Regelverket ställer krav på att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enligt med reglerna i kollektivavtalet och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov. 

Den sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 24 timmar. Vid sådan förläggning ska den efterföljande vilan förläggas i direkt anslutning till arbetspassets slut, vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Kommer personliga assistenter kunna jobba 24-timmarspass?

Det finns nu ett robust regelverk som efter lokal MBL-förhandling gör det möjligt att jobba 24 timmar för personliga assistenter, ledsagare och avlösare. Vid planering av ordinarie arbetstid och jourpass kan 20 timmar överstigas om det är absolut nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter som följer av lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra alternativ står till buds. 

Den sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 24 timmar. Vid sådan förläggning ska den efterföljande vilan förläggas i direkt anslutning till arbetspassets slut, vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Kommer LSS-personal kunna jobba 24-timmarspass?

Det finns nu ett robust regelverk som gör det möjligt att efter ett dispensförfarande jobba 24 timmar för personal inom LSS. Regelverket ställer krav på att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enligt med reglerna i kollektivavtalet och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov.

Den sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 24 timmar. Vid sådan förläggning ska den efterföljande vilan förläggas i direkt anslutning till arbetspassets slut, vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Hur söks dispensen?

För personlig assistans, ledsagare och avlösare behöver ingen dispens sökas, utan 24-timmarspass kan förläggas efter en lokal MBL-förhandling där arbetsgivare och Kommunal är överens. För andra verksamheter, så som räddningstjänst och LSS krävs att arbetsgivaren, efter beslut av arbetsgivarens högsta ledning, söker dispens från arbetstidsnämnden.

Det ska vid dispens alltid göras en intresseavvägning mellan arbetstagarens rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen.

Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd eller att tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och kräver sådan förläggning. 

Räddningstjänstverksamhet kan i vissa fall behöva dispens mot bakgrund av samhällets ansvar att vid olyckor eller överhängande fara för olyckor säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö. Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov. Innan en begäran om dispens ska sedvanlig MBL-förhandling genomföras. 

Beslut om dispens bereds av berörda centrala parter och beslut fattas av centrala parters arbetstidsnämnd. 

Ett beslut om dispens gäller under begränsad tid, dock som längst 12 månader i taget.

Hur kommer det gå till för arbetsgivaren att söka dispens?

För personliga assistenter kommer det räcka att göra en MBL-förhandling för att få arbeta 24-timmarspass (givet att parterna är överens i förhandlingen). För andra grupper, så som räddningstjänst, LSS-boenden m.fl. kommer det finnas en möjlighet (som är reglerad i HÖK AB) att söka dispens för att få arbeta pass som är upp till 24 timmar (under förutsättningen att de är en kombination av arbete och jour, eller s.k. tjänstgöringstid inom räddningstjänsten). 

Då är gången följande: Beslutet om att ansöka om dispens fattas av den högsta ledningen i kommunen, regionen eller kommunala bolaget. Innan den begärs ska MBL-förhandling genomföras. I ansökan ska arbetsgivaren redogöra för vilka åtgärder som har gjorts för att försöka bemanna enligt huvudregeln och varför detta inte är möjligt. Ansökan ska sedan skickas till berörda centrala parter för beredning och går slutligen till arbetstidsnämnden. Eftersom nämnden ännu inte tillsatts och ännu inte prövat några dispensansökningar då detta är en helt ny reglering så går det inte att svara på i dagsläget hur nämndens bedömningar kommer se ut. 

På vilka grunder kan man få dispens?

Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och kräver sådan förläggning. Det är arbetsgivarens ansvar att i en dispensansökan visa att alla rimliga åtgärder är genomförda och varför dispensen behövs. Dispens ska tillämpas restriktivt.

Hur länge gäller en dispens?

Verksamheten kan få dispens för max ett år i taget. För många av de berörda verksamheterna kan förutsättningarna förändras, till exempel att en omsorgstagare inte längre bor kvar eller behöver omsorg, eller att en sjukdomsbild förändras osv. Tillgången på rätt kompetens kan också förändras över tid. Att begränsa tiden som dispensen ges är ett sätt att se till att systemet inte utnyttjas på ett felaktigt sätt. Arbetsgivaren ska också erbjuda en årlig hälsoundersökning för de arbetstagare som omfattas av dispens. 

Arbetstidsnämnden, hur ser den ut och hur ska den fungera?

Redan i överenskommelsen som gjordes i december med SKR och Sobona kring dygnsvilan i HÖK AB, bestämdes att det skulle tillsättas en nämnd. Arbetstidsnämnden ska bestå av fem ledamöter: två från arbetsgivarorganisationen (SKR/Sobona) och två från arbetstagarorganisationen (Kommunal) och en opartisk ordförande. Nämnden finns inte tillsatt i dagsläget, utan det kommer ske längre fram. Arbetstidsnämndens uppgift kommer att vara att bedöma de ansökningar om dispens som kommer in, enligt de kriterier som är uppställda i avtalet. Eftersom nämnden ännu inte tillsatts och ännu inte prövat några dispensansökningar då detta är en helt ny reglering så går det inte att svara på i dagsläget hur dessa bedömningar kommer se ut. 

Det kommer också att finnas ett arbetstidsråd. Det ska bestå av sex representanter: fyra från arbetstagarorganisationerna och två från arbetsgivarorganisationerna SKR/Sobona. Fokus för rådet är arbetstidsfrågor i dygnet runt-verksamhet inom kommun- och regionsektorn. Rådet ska följa hur de nya reglerna fungerar och ge råd och stöd till lokala parter. Det är också arbetstidsrådet som utser arbetstidsnämnden. 

Hur kan jag påverka mitt schema?

När det gäller dygnspass är det din arbetsgivare som behöver ansöka om dispens för er verksamhet.

Som arbetstagare har ni på arbetsplatsen tillsammans med facket möjlighet att påverka. Börja med att inom arbetslaget prata ihop er om hur ni vill ha det.

Hur långt får ett arbetspass vara i normalfallet?

I ett normalt schema, utan vare sig planerade eller oförutsedda undantag från huvudregeln om dygnsvila, ska det alltid finnas 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod. Dessutom ska arbete och vila ligga omväxlande, det vill säga det får inte vara vila – jobb – jobb – vila. Det betyder att ett arbetspass kan vara upp till 13 timmar utan att på något sätt avvika från reglerna om dygnsvila. 

Vad gäller för mig som arbetar på andra kollektivavtal?

Denna nya överenskommelse gäller enbart på HÖK/AB med specialbestämmelser.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar