Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Kommunals nya handlingsplan för mångfald, lika behandling och mot diskriminering

Yeshiwork Wondmeneh
Yeshiwork Wondmeneh
Foto: Kommunal
2019-01-22
Nu tar Kommunal ytterligare ett kliv framåt i arbetet för alla människors lika värde. En ny handlingsplan för mångfald, lika behandling och mot diskriminering har tagits fram.

Vid Kommunals kongress 2016 beslutades att se över handlingsplanen för mångfald och mot diskriminering genom att uppdatera och skriva om förbundets riktlinjer. Förra handlingsplanen kom till 2002 och sedan dess har Kommunals mångfaldsarbete kommit längre. Den nya handlingsplanen beskriver Kommunals mångfaldsarbete på arbetsplatsen, i organisationen och i rollen som arbetsgivare.

- Det är viktigt att Kommunal speglar medlemmarnas sammansättning, säger Yeshiwork Wondmeneh, utredare i Kommunal. Hon har arbetat i den grupp som utformat den nya handlingsplanen. Dokumentet ska vara vägledande i mångfaldsarbetet i alla led i vår organisation.I diskrimineringslagen finns sju diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet och ålder. Religionsfriheten och friheten från religion är också en grundlagsskyddad rättighet.

Handlingsplanen belyser särskilt diskrimineringsgrunden etnicitet, som avgränsas till utländsk bakgrund och avser utrikesfödda eller födda i Sverige av två utrikesfödda föräldrar.  Den berör även hatbrott och rasistiska brott på allmän plats eller i samhället generellt. Kommunals huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt.

Ett särskilt fokus finns på representation och på arbetsplatserna, där unga medlemmar och medlemmar med utländsk bakgrund särskilt lyfts fram.

- Vi har valt särbehandlingar som löner, kränkningar, trakasserier, mobbing på grund av ålder, religion etc, berättar Yeshiwork Wondmeneh.

Jämställdhetsarbetet

Kommunal har under många år arbetat med jämställdhetsfrågor genom att bygga upp insikter om diskriminering och därefter att sätta fokus på att förändra maktrelationer.

- De förtroendevalda i Kommunal speglar medlemskåren ganska väl avseende kön. Nästan åtta av tio medlemmar är kvinnor. Kvinnor är också väl representerade i fackliga uppdrag - medlemmar med uppdrag är 79 procent kvinnor och 21 procent är män.

Utländsk bakgrund och unga medlemmar

Idag har 28 procent av Kommunals medlemmar utländsk bakgrund. Andelen med förtroendeuppdrag är 16 procent.
- Kommunals mål är att representationen av medlemmar med utländsk bakgrund ökas till minst 20 procent i alla led under två kongressperioder, säger Yeshiwork Wondmeneh.

I storstäderna är andelen av medlemmar med utländsk härkomst större. I Stockholm har över hälften av medlemmarna, 54 procent, utländsk bakgrund. Även unga medlemmar under 30 år är underrepresenterade. De utgör 16 procent av medlemmarna men andelen förtroendevalda är bara omkring 7 procent.

- Här är målet att representationen av unga medlemmar, 30 år eller yngre, fördubblas från 7 procent till 14 procent i alla led under två kongressperioder.

För att nå detta mål måste Kommunal se över valberedningarnas arbete. Förbundsstyrelsen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp om hur nomineringsarbetet kan utvecklas. 
-Vi måste också aktivt värva unga och de med utländsk härkomst till skydds- och arbetsplatsombud, säger Yeshiwork Wondmeneh.

Kommunal som arbetsgivare

Kommunal är även arbetsgivare för omkring 624 personer i hela organisationen, varav 100 lokalt anställda.  Könsfördelningen är 72 procent kvinnor och 28 procent män, vilket ligger nära könsfördelningen bland medlemmar (78 respektive 22 procent). Könsfördelningen bland chefer är 72 procent kvinnor och 28 procent män. I gruppen ombudsmän är fördelningen 64 procent kvinnor och 36 procent män.

Kategorier

Rapporter