”Fel när vinst blir välfärdens syfte”


2016-01-12

Av Kommunals medlemmar som arbetar i privata välfärds­företag svarar 84 procent att de tycker att överskott i skattefinansierad verksamhet i huvudsak ska gå tillbaka till verksamheten och inte till vinstuttag, skriver Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, och Torbjörn Dalin, utredare på Kommunal.

De flesta av Kommunals medlemmar jobbar i vården, omsorgen och skolan, i såväl offentlig som privat regi. För oss är det en självklarhet att kräva likvärdiga löner och villkor oavsett var medlemmarna jobbar. Många gånger försöker de privata företagens företrädare göra gällande att Kommunal inte tar hänsyn till privatanställda medlemmars åsikter när Kommunal synliggör problem med vinstdrift i välfärden. Verkligheten är att många medlemmar som jobbar i privat regi också ser problem när verksamheten styrs av vinstintresse, visar en undersökning Kommunal gjort bland medlemmarna i privata välfärdsföretag.

Det mest grundläggande för ett fungerande välfärdssamhälle, för arbetsmarknaden och för våra medlemmar är kollektivavtal. Nästan nio av tio medlemmar som jobbar i privat regi anser att kollektivavtal ska vara ett krav för alla som vill bedriva verksamhet i välfärden. Kollektivavtalet säkrar bra villkor för de anställda och är en viktig förutsättning för att seriösa företag ska kunna konkurrera på lika villkor.

Hela 93 procent anser att det bör ställas krav på bemanning inom välfärden så att man inte kan dra ned på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst.

93 procent är siffror som talar sitt tydliga språk.

Av medlemmar som arbetar i privata välfärds­företag svarar 84 procent att de tycker att överskott i skattefinansierad verksamhet i huvudsak ska gå tillbaka till verksamheten och inte till vinstuttag. Behovet av resurser är stort i flera välfärdsverksamheter. Därför är det nödvändigt att eventuella överskott återinvesteras i välfärden.

För att stärka välfärden har Kommunal fastslagit tre övergripande prioriteringar: bra bemanning, ökat politiskt ansvarstagande och stärkta resurser. Kommunal har bestämt att verka för att en non profit-princip ska råda inom vård, skola och omsorg. Det handlar om att många medlemmar ser problem och anser att vinst inte ska vara verksamhetens syfte och att överskott i välfärdsverksamheter i huvudsak ska återinvesteras i den verksamhet de var avsedda för.

Många medlemmar ser den konflikt som finns mellan vinstdrift och de välfärdspolitiska målsättningarna. Inom välfärden där kommunen eller landstinget sätter priset, och således intäkterna, begrän­sas möjligheten för företagen att göra vinst till att minska på kostnader eller attrahera brukare som ger mer intäkter än de kostar. Det kan handla om att man placerar vårdcentralen i ett område med patien­ter med god hälsa eller att en skola undviker att ta emot barn med särskilda behov.

Lägre bemanning i privat välfärd

I verksamheter där personal är den absolut största utgiftsposten uppstår starka incitament för att minska på bemanningskostnaden. Det visar sig också att privata välfärdsföretag har lägre bemanning och fler visstidsanställda. När det gäller vård och omsorg om äldre har Socialstyrelsen konstaterat att bemanningen är 10 procent lägre i privat driven verksamhet samt att andelen visstidsanställda är 7 procentenheter högre. Även inom barnomsorgen är andelen visstidsanställda barnskötare högre i privat driven verksamhet.

En lägre bemanning går i direkt konflikt med att skapa kvalitet. Forskning visar att de nödvändiga förutsättningarna för att kunna ge omsorg med god kvalitet är hög kontinuitet och att personalen har handlingsutrymme och tillräckligt med tid. Kvaliteten uppstår i mötet mellan brukarna och välfärdsarbetarna och det är därför nödvändigt att personalen har tid och handlingsutrymme för att anpassa vården och omsorgen efter brukarnas dagsform. Därför kan vinst aldrig vara syftet för skolan, vården och omsorgen.

Kristina Mårtensson
samhällspolitisk chef på Kommunal

Torbjörn Dalin
utredare på Kommunal

Artikeln publicerades av Svenska Dagbladet den 2016-01-12.

”Fel när vinst blir välfärdens syfte”

privatanstallda_i_valfarden_om_vinster_.pdf (pdf)

Kategorier

Dela sidan