Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Beslut i korthet - onsdag 1 juni, förmiddag

2016-06-01
Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 11:15 på onsdag den 1 juni.


Arbetsplatsnära fackligt arbete
Gör det lättare att få kontakt med facket och öka antalet arbetsplatsbesök, yrkar flera motionärer. Kongressen besvarade en motion och biföll totalt sju motioner. Man konstaterade: medlemmarna på arbetsplatserna utgör själva kärnan i Kommunal. För att möjliggöra att medlemmarna kan få det stöd de behöver har bland annat Kommunal Direkt inrättats. Vidare har förbundsstyrelsen satt mål om att Kommunal ska öka antalet arbetsplatsombud. Skälet är att facket ska upplevas som mer närvarande på arbetsplatsen och för den enskilde medlemmen.

Delaktighet för förtroendevalda arbetsplatsombud
Motionären vill se ökad delaktighet från de förtroendevalda på arbetsplatsen. Kongressen biföll motionen och påpekade att Kommunal har tagit fram specifika styrdokument kring arbetsplatsnära fackligt arbete, där syftet är att öka inflytandet och ge tydligt mandat till medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatserna.

Detaljstyrning i företagsorganisationer
Kongressen biföll en motion och konstaterade: syftet med företagsorganisationer är att stärka medlemmarnas möjligheter till påverkan och inflytande på företaget och på den egna arbetsplatsen. De förtroendevalda, tillsammans med ombudsmännen, ska driva utvecklingen framåt. Förbundet anser att ramarna för själva bildandet av just företagsorganisationer beskrivs tydligt sätt i de riktlinjer och dokument som har tagits fram.

Facket på jobbet
Motionären yrkar att facket hjälper medlemmar till en diskussion med arbetsledare. Kongressen biföll motionen. Med fler förtroendevalda på samma arbetsplats ökar också styrkan hos medlemmarna och de förtroendevalda på arbetsplatsen att driva fackliga frågor om förbättringar. Kan inte arbetsplatsombud och medlemmar driva förbättringarna själva ska de få stöd av sektionen och ombudsmännen. Sektionens och ombudsmännens uppgift blir då att coacha arbetsplatsombud och medlemmarna på arbetsplatsen.

Fackliga företrädare
Motionären anser dels att det finns en otydlighet om vad en arbetsgivarrepresentant, dels att frågan om trovärdighet och dubbla stolar behöver lyftas fram. Kongressen besvarade motionen och framhöll att om man har ett fackligt uppdrag så ska frågan om politiskt uppdrag diskuteras i avdelnings- eller sektionsstyrelsen. Eftersom det är helt omöjligt att besluta om vilka fackliga respektive politiska uppdrag som är förenliga. När det gäller att tydliggöra begreppet arbetsgivarrepresentant, så hänvisar kongressen till förbundets rapport ”Ta täten, 10 tips till politiker som är arbetsgivare”.

Fackliga uppdrag
En motion besvarades: Kommunal har tagit fram standardiserade funktionsutbildningar samt uppdragsbeskrivningar som ska tydliggöra vad de olika fackliga uppdragen innebär. Kongressen anser att avdelning och sektion ska hantera frågan lokalt så att den förtroendevalde får den tid som krävs till uppdraget och förutsättningar att sätta sig in i uppdraget.

Fler kommunalare i politiken
Kongressen besvarade en att-sats och hänvisade till Kommunals Facklig-politiska plan 2015-2018, där mål och strategier finns beskrivna. Vidare bifölls två att-satser som rör önskemål kring offentligt kampanjarbete samt framtagandet av en politikerutbildning. 

Förtroendevaldas arbetsmiljö
Kongressen biföll tre motioner och beslutade om en översyn av hur det fackliga arbetet bedrivs och under vilka förhållanden det sker behöver genomföras. Vilket innebär att man delar motionärernas intentioner om att förtroendevalda måste må bra både fysiskt och psykiskt för att på ett fullgott sätt kunna fullfölja sina uppdrag.

Informationstavla
Kongressen besvarade en motion och framhöll att information från Kommunal ska finnas lättillgängligt på arbetsplatsen. Det ligger i sektionernas och avdelningarnas ansvar att se till att det finns. Förbundets roll är att stödja genom att ta fram olika mallar/material för att underlätta det arbetet.

Inga förtroendevalda på heltid
Kongressen delar motionärernas åsikt att det är en fördel när arbete i det egna yrket kan kombineras med det fackliga uppdraget, då vi vet att kontakten och närheten till medlemmarna och arbetsplatserna ger trygga förtroendevalda och nöjdare medlemmar. Däremot bör inte ett generellt förbud för att arbeta fackligt på heltid införas eftersom de lokala förutsättningarna är så varierande. Och med detta besvarades två motioner.

Inkludering i samhället
Kongressen besvarade en motion: Kommunal bedriver en omfattande facklig verksamhet för att möta de krav som ställs på exempelvis inkludering, i samhället och i förbundet. Den organisation som motionären efterfrågar är också beskriven i Kommunals program ”Kamp med hjärta”.

Karenstid
Inför en karenstid på två år innan förtroendevalda kan bli arbetsgivarens representant, yrkar en motionär. Kongressen har förståelse för den frustration som medlemmarna på arbetsplatsen kan känna när en tidigare facklig företrädare använder sina fackliga kunskaper emot oss. Men precis som motionären beskriver kan Kommunal inte förbjuda någon att söka och få ett annat arbete. Därmed avslogs motionen.

Kommunal i förändring
Kongressen avslog en motion: Förbundsstyrelsen anser sig ha en bra bild av vad som skett de senaste 15 åren genom de utvärderingar som gjorts och har beslutat om en rad åtgärder för att Kommunal ska bli den folkrörelse och fackförening som motionären vill ha. Vidare har det utvecklingsarbete som genomförts stärkt de förtroendevaldas roll. Det har skapats en tydlighet i organisationen. I spåren av den kris som Kommunal just nu genomgår har också en kraftfull åtgärdsplan tagits fram.

Medlemsaktiviteter
En motionär riktar kritik mot att vissa sektioner får aktiviteter inom ramen för sin avdelnings verksamhet, som inte omfattar andra avdelningars sektioner. Kongressen konstaterar att avdelningarna har till ansvar att fatta de beslut som bäst tillvaratar medlemmarnas intressen i just deras avdelning. I detta ligger ett självbestämmande att själva fatta denna typ av beslut. De 13 avdelningarna i Kommunal har också olika förutsättningar att genomföra vissa typer av aktiviteter och måste därför ha möjlighet att själv göra dessa prioriteringar. Därmed avslogs motionen.

Regionala skyddsombud/regionala fackliga ombud
Uppdraget som RSO-RFO är ett avdelningsuppdrag och det är därför respektive avdelning som ansvarar för hur man organiserar arbetet för RSO och RFO samt hur man utser dessa. Kongressen delar motionärernas uppfattning att det behövs ett gott samarbete mellan RSO, RFO och sektionerna. Det är också viktigt att RSO och RFO har tillgång till en lokal när de inte är ute på arbetsplatsbesök. Och med detta besvarades en motion medan en avslogs.

Samverkan inom kollektivtrafiken
Överför bussförarna till SEKO och upprätta ett samverkansavtal, yrkar en motionär. Kongressen avslog motionen och hänvisade till att såväl Kommunal som SEKO har accepterat LOs organisationsplan. Det innebär att Kommunal ska organisera buss- och spårvagnsföretag och SEKO ska organisera det som är tågtrafik. Vidare poängteras att varje avdelning inom Kommunal bör skapa och ha samverkan med SEKO när det gäller kollektivtrafiken. Det är på lokal nivå som påverkan kan ske och det är där som samarbetet mellan förbunden bör ske.

Sektion för trafikbranschen
Det är viktigt att vi bygger en organisation där de förtroendevalda får det stöd de behöver för att kunna företräda medlemmarna på deras arbetsplatser. Men enligt stadgarna är det avdelningsstyrelsen som beslutar om indelning i sektioner, inte kongressen. Sektionerna kan vara indelade geografiskt, branschvis eller på annat sätt som avdelningen beslutar. Därmed avslogs två motioner.

Ungdomsfrågor
Kongressen beslöt att de demokratiska strukturerna ska formaliseras i form av en central kommitté, samt att en representant ur den centrala ungdomskommittén ska adjungeras till förbundsstyrelsen. Därmed bifölls två att-satser. Vidare besvarades en motion om mentorskap på sektionsnivå.

Utredning för att främja fackligt engagemang
I motionen yrkas att Kommunal ska tillsätta en utredning som beskriver hur fackligt arbete för sjukskrivna och arbetslösa kan främjas. Kongressen avslog motionen. Men framhöll samtidigt att man ser positivt på att samtliga avdelningar, tillsammans med sektionerna, tar fram lokala handlingsplaner för att säkerställa att sjukskrivna och arbetslösa blir mer delaktiga i det fackliga arbetet.

Utvärdering av uppdelning av det fackliga arbetet
En motionär yrkar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta initiativ till en bred diskussion och utvärdering för att kartlägga fördelar och nackdelar med uppdelningen av det fackliga arbetet i demokratiska och funktionella roller. Motionen avslogs och kongressen hänvisade till de organisationsförändringar enligt KLOK som ska vara fullt ut implementerade i december 2017.

Kategorier

Kongress2016