Beslut i korthet - onsdag 1 juni, eftermiddag


2016-06-01

Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 16:53 på onsdag den 1 juni.

Avgiftsbefrielse
Kongressen framhöll att avgiftsbefrielse bör användas restriktivt och endast när det kan motiveras av särskilda skäl. Undantag från denna linje anses inte vara motiverat i samband med militärtjänst eftersom man då får ersättning från försvarsmakten. Därmed avslogs motionen.

Beräkning av medlemsavgift
Det nya avgiftssystemet innebär ett golv och ett tak för medlemsavgiften, samt att avgiften är enhetlig för alla avdelningar och är lättare att förklara för våra medlemmar. Indelningen i olika avgiftsnivåer gör att man kan planera sina utgifter på ett bättre sätt än tidigare då det är samma avgift varje månad som ska betalas. Det är också lättare att anpassa de tekniska och administrativa rutiner till fasta belopp, och det innebär att i dagsläget är en återgång till tak eller procentberäkning på bruttolön alternativt grundlön inte aktuellt. Med detta ställningstagande besvarade kongressen en motion och avslog åtta motioner.

Förbundets ändamål
Kongressen biföll två motioner och beslutade att Kommunal ska verka för en samhällsutveckling på feministisk och socialistisk grundval.

Förrättning av val
Motionärerna vill att stadgarna ändras för att tillåta en utvidgad förtidsröstning gällande uppdrag i styrelsen. Kongressen anser inte att röstningsförfarandet rent praktiskt går att förenkla ytterligare, utan att äventyra den demokratiska processen, och anser därmed motionerna besvarade.

Gratis medlemskap
Motionärerna vill se att fritt medlemskap införs under de tre första månaderna för olika medlemsgrupper. Kongressen anser att medlemsavgiften i sin konstruktion så långt som möjligt ska tillämpas lika för alla medlemmar och avslog därför totalt fem motioner.

Karenstid för rättshjälp
Gemensamt för motionärerna är att de på olika sätt föreslår någon form av karenstid för medlemskapet. Kongressen ser att majoriteten av de som går med och får hjälp direkt även stannar kvar som medlemmar. Av dessa skäl avslogs totalt tio motioner.

Kommunal i förändring
Medlem yrkar ändring i stadgarna för att skapa ett mer federativt Kommunal. Motionen avslogs då kongressen anser att en sådan stadgeändring skulle leda till svårigheter att fatta strategiska beslut för medlemmarna i Kommunal eftersom de alltid skulle kunna överprövas av avdelningarna.

Kongress/förbundsmöte
Motionärerna yrkar om en stadgeändring så att medlemmar exempelvis kan skriva motioner till kongressen och förbundsmöte via internet och Kommunals hemsida. Kongressen besvarade en motion och avslog två motionerna, och framhöll att det inte finns någon begränsning för när och hur man får skriva en motion till kongressen.

Kategorier

Dela sidan