Beslut i korthet - fredag 3 juni, förmiddag


2016-06-03

Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till ca klockan 11:40 på fredag den 3 juni.

Alternativa behandlingsmetoder
Det inte är eftersträvansvärt att vidga högkostnadsskyddet på ett sätt som dels skapar risk för subventionering av oseriösa aktörer, dels att behovsprövningen av vården sätts ur spel. Kriterierna i högkostnadsskyddet är till för att säkerställa att statliga skattemedel går till evidensbaserad vård eller läkemedel som legitimerad sjukvårdspersonal bedömer att den enskilda är i behov av. I stället bör Kommunal verka för en bättre hälsa för medlemmarna bland annat genom en bättre friskvårdspeng och för att arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar.
Med hänvisning till ovanstående beslöt kongressen att avslå två motioner.

Avdragsrätt för medlemsavgift
Återinför avdragsrätt för den fackliga medlemsavgiften, yrkar en motionär. Kongressen biföll motionen och konstaterade att detta skulle leda till en likabehandling av parterna på arbetsmarknaden.

Bemanningsföretag
Kongressen gör bedömningen att det inte är en framgångsrik väg att verka för ett enhetligt förbud i samtliga branscher där det i dag används bemanningsföretag. Däremot ska Kommunal söka påverka Socialdemokraterna och politiker i allmänhet, så att företagen i större utsträckning tvingas använda andra kanaler än bemanningsföretag när medarbetare ska rekryteras. Därmed bifölls en att-sats, medan två motioner och en att-sats avslogs.

Bidrag till glasögon
Det är mycket positivt att regeringen beslutat om ekonomiskt bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. Däremot bör inte Kommunal under denna period prioritera att driva frågan om ett utvidgat bidrag, som då också skulle gälla för vuxna. Och med detta avslog kongressen en motion medan en besvarades.

Bättre för brukare
Kongressen avslog en motion och framhöll att användningen av hjälpmedel – såsom bältesanvändning vid förflyttning av brukare – ska regleras i lag.

Ersättning för vård av sjukt barn
En motionär yrkar förändring av de kvoter som innebär att lönebortfallet är större för vård av barn eller föräldrapenning jämfört med semester. Kongressen avslog motionen, då det skulle innebära att arbetstagaren skulle få mer i inkomst vid exempelvis föräldrapenning än när arbetstagaren är i tjänst.

Facklig-politisk samverkan
Kongressen beslöt att Kommunal även fortsättningsvis ska bedriva facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Därmed bifölls en motion.

FAS 3
Avskaffa FAS 3, yrkar en motionär. Kongressen besvarade motionen och framhöll vikten av att minska arbetslösheten genom exempelvis en välfungerande arbetslöshetsförsäkring och god matchning på arbetsmarknaden.

Fler demensboenden
Kongressen biföll en motion och hänvisade bland annat till Kommunals rapport ”Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende”, där krav ställs på att äldreboendena behöver individanpassas.

Fri sjukvård
Kommunal bör verka för en helt avgiftsbefriad sjukvård, yrkar en motionär. Kongressen avslog motionen och utvecklade skälen: Sjukvårdens resurser är begränsade och personalens insatser ska riktas till dem som bäst behöver dem. Patientavgifter har också ett symboliskt värde i att signalera att den tjänst som utförs kräver professionell kompetens.

Friår
Kongressen anser att det i dagsläget inte är rimligt att prioritera ett återinförande av det så kallade friåret. Skatteintäkterna bör i stället användas till att förbättra såväl anställningsvillkoren som att öka bemanningen inom välfärden. Och med detta avslogs två motioner.

Högre ersättning vid sjukfrånvaro
Kongressen instämmer i motionärens kritik av nuvarande brister i sjukförsäkringen. Att förbättra och utveckla sjukförsäkringen tar tid. Alla delar av organisationen måste samverka för att nå framgång vid riksdagens beslut om lagar och förordningar om sjukförsäkringen. Därmed besvarades en motion.

Höjd ålder vid vård av barn
Ersättningen för vård av barn är generös redan i dag. Och kongressen gör bedömningen att höja åldern för rätt till ersättning vid vård av barn inte är prioriterat. Därmed avslogs motionen.

Karensavdrag
Kongressen besvarade tre motioner och biföll ett tilläggsyrkande: för att komma till rätta med att det så kallade karensavdraget slår orättvist mot vissa arbetstagare, exempelvis nattpersonal, har Kommunal sedan år 2013 arbetat för att karensavdraget förändras. I rapporten ”Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning”, analyseras problemen med utformningen av nuvarande karensdag. Rapporten lyfte särskilt fram hur hårt utformningen slår mot anställda med koncentrerad arbetstid.

Karensdag vid smitta
Ett stort antal motionärer för fram att karensdagen vid smitta bör avskaffas eller att Kommunal verkar i den riktningen, samt att karensdagen generellt avskaffas. Kongressen anser att det är orimligt att medlemmar i vars arbete det finns en inbyggd risk för smitta betalar självrisk, när de drabbas av smittsamma sjukdomar. Vidare anser man att Kommunal ska verka just för ett slopande av karensdagen.
Med hänvisning till ovanstående biföll kongressen totalt 53 motioner, medan 90 motioner besvarades.

Karensdagen
Ett stort antal motioner rörande karensdagen och taket i sjukförsäkringen behandlades. Kongressen framhöll att man redan år 2013 fattade beslut om att Kommunal ska verka för att karensdagen på lång sikt avskaffas. Ett första steg är att karensavdrag införs i lagen om sjuklön. Det förslaget bereds för tillfället och förbundet väntar på att det ska genomföras. Vidare konstaterade kongressen att taket i sjukförsäkringen behöver höjas, för att inte sammanhållningen i själva försäkringen ska hotas.
Med hänvisning till ovanstående biföll kongressen 25 motioner och tre att-satser, medan två motioner och två att-satser besvarades. Dessutom avslogs en motion och en att-sats.

Lagen om valfrihet
Kongressen biföll en motion: Kommunal ska arbeta aktivt för att avskaffa lagen om valfrihet, samt verka för att införa trygga anställningar i aktuella branscher.

Lex Laval
En motion besvarades: För Kommunal är det en grundläggande princip att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på den svenska arbetsmarknaden. Sedan det så kallade Laval-målet har arbetet för att återupprätta denna princip haft högsta prioritet. Kommunal samverkar här med övriga LO-förbund och det är LO centralt som hanterar frågan. Styrelsen bedömer att LO:s arbete sakta men säkert ger resultat.

Privata sjukförsäkringar
Kommunal kommer alltid att värna en välfärd där alla bidrar efter förmåga och får tillbaka efter behov. Förbundets arbete för en värdig välfärd av hög kvalitet som finansieras gemensamt inbegriper ett motstånd till ”gräddfiler” i vården, vilket privata sjukvårdsförsäkringar är ett exempel på. När det gäller privata sjukvårdsförsäkringar så finns det i dag inga försäkringsbolag som inte erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar. Förbundet kan därför inte styra över vilka tjänster försäkringsbolagen erbjuder, bara de försäkringar förbundet själv tecknar. Privata sjukvårdsförsäkringar erbjuds inte i Kommunals egna försäkringspaket.
Med hänvisning till ovanstående biföll kongressen två att-satser, medan en att-sats avslogs.

Regler för inkomstgarantin
Kongressen biföll en motion och tillade att det finns flera problem med utformningen av dagens a-kassa. Därför bör tiden i anställning som ersättning baseras på sänkas från 12 till 6 månader, samtidigt som det ska räcka med 40 timmars arbete per månad.

Samverkan med Hyresgästföreningen
En motionär yrkar att Kommunal ska inleda ett samarbete med Hyresgästföreningen. Kongressen besvarade motionen och konstaterade att de lokala förutsättningarna, såsom bostadssituationen, måste styra val av samarbetspartner.

Subventionerad tandvård
Motionärerna tar upp tandvården, dess finansiering och kostnaderna för den enskilde. Kongressen instämmer i motionärernas problembeskrivning kring tandvården. I LO:s rapport ”Klassamhällets dolda leende”, där Kommunal har medverkat, föreslås en grundlig översyn av hela tandvårdssystemet, där utgångspunkten är att tänderna faktiskt är en del av kroppen. Inriktningen för översynen bör vara att skapa villkor som gör att den enskildes kostnader för tandvård blir överkomliga för. Men tandohälsan är för många personer mycket akut och kräver akuta insatser inom ramen för nuvarande system.
Kongressen biföll därmed en att-sats och två motioner, medan två motioner och en att-sats besvarades och åtta motioner avslogs.

Utbildning för personer över 57 år
Personer över 57 år bör kunna studera med stöd av samhället, yrkar en motionär. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär studiestöd till äldre studerande både kostnader i form av utbetalda bidrag och kommande skuldavskrivningar. Men samhällets intäkter ökar också om studierna stärker individens förankring på arbetsmarknaden, genom yrkes- och kompetensutveckling, som bättre matchar arbetsgivarnas behov. Med hänvisning till detta biföll kongressen motionen.

Vaccination
En motionär yrkar att Kommunal ska arbeta politiskt för att alla kvinnor ska få möjligheten att vaccinera sig mot livmoderhalscancer kostnadsfritt eller till en mycket ringa kostnad. Kongressen besvarade motionen genom att göra bedömningen att vården redan i dag arbetar väl med denna fråga.

Validering av kunskap
Motionären yrkar att Kommunal ska verka för att det blir lättare att validera kunskap från utländska utbildningsanordnare. Kongressen anser att det är viktigt att utbildningar utomlands tas tillvara och i de fall där det behövs valideras gentemot svenska utbildningar. Valideringen av kunskap ska ske parallellt med utbildning i svenska språket och annan yrkesutbildning. Och med det bifölls motionen.

Vinster i välfärden
På kongressen 2013 beslutades att Kommunal ska verka för att en så kallad non profitprincip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Och av det skälet kan förbundet inte kategoriskt motsätta sig privatisering av välfärdstjänsterna, då ett sådant ställningstagande skulle innebära att man exempelvis förhindrar personal- eller brukarkooperativ tar över och driver en verksamhet. Däremot har Kommunal slagit fast en kritisk hållning till marknadsmodeller. Med hänvisning till detta besvarades två motioner.

Kategorier

Dela sidan