Beslut i korthet - fredag 3 juni, eftermiddag


Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 16:00 på fredag den 3 juni.

Arbetskläder/skyddskläder
Kommunal ska fortsätta att aktivt skapa opinion och debatt så att alla Kommunals yrkesgrupper, som har ett behov, får tillgång till för yrket lämpliga arbetskläder och/eller skyddsskor. Arbetsgivarens skyldighet och ansvar för att tillhandahålla detta ska också tydliggöras. Vidare är det viktigt för Kommunals yrkesgrupper att arbetsmiljölagstiftningen blir bättre anpassad och främjar en god arbetsmiljö som gagnar hälsa och stödjer preventiva insatser inom kvinnodominerade yrken.
Med hänvisning till ovanstående avslog kongressen totalt sex motioner och biföll åtta.

Arbetsmiljöforskning
En motionär yrkar att förbundet ska verka för att arbetsmiljöforskningen och ansvaret för den samlas i en sammanhållen organisation, samt att resurserna för forskning och kunskapsspridning inom arbetsmiljöområdet ökas. Kongressen besvarade motionen och framhöll att nedläggningen av Arbetslivsinstitutet har inneburit ett minskat fokus på just arbetsmiljöforskningen. Förbundet har därför drivit opinion för ett återskapande av ett nationellt centrum för arbetslivsforskning. Detta verkar nu delvis ha hörsammats av regeringen, som gett en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Utredaren förväntas redovisa uppdragets resultat hösten 2016.

Cancer klassad som arbetsskada
En motionär yrkar att brandmän som drabbas av cancer ska få sin sjukdom klassad och godkänd som arbetsskada. Kongressen besvarade motionen och framhåller att det är Försäkringskassan respektive AFA Trygghetsförsäkring som prövar om en anmäld skada eller sjukdom utgör en arbetsskada, och om ersättning kan utgå till följd av skadan/sjukdomen. Samtidigt tillägger man att Kommunal sedan år 2006 har arbetat med att förbättra arbetsmiljöarbetet, bland annat i samarbete med SKL. Det arbetet fortsätter. Speciellt som brandmän i högre utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av vissa typer av allvarliga sjukdomar som härrör från arbetsmiljön.

Friskvård på arbetstid
Kongressen besvarade en motion genom att hänvisa till att arbetsgivare redan i dag har en skyldighet att förebygga eventuella problem i arbetsmiljön, samt att friskvård ska regleras genom lokala kollektivavtal.

Hälsosam uniform
En motion besvarades, där kongressen framhöll att det är skyddsombudens uppgift att påverka och se till att arbetsgivaren dels inte utsätter arbetstagarna för ohälsa, dels erbjuder varje arbetstagare bra arbetsuniformer.

Hälsoundersökning
I totalt sex motioner yrkas att Kommunal ska verka för att kontinuerliga läkarundersökningar ska vara en rättighet för samtliga medlemmar. Kongressen biföll tre av dessa motioner, besvarade en samt avslog tre.

Högre personaltäthet i vård, skola och omsorg
Ett stort antal motionärer yrkar att Kommunal ska arbeta aktivt för att öka bemanningen inom bland annat barn- och äldreomsorgen. Kongressen konstaterar att Kommunal är en viktig aktör i just arbetsmiljöfrågor. Som alltid ska sträva efter att påverka dessa frågor i en riktning som gynnar medlemmarna. Det kan handla om såväl politiska beslut som konsekvenserna av dessa, samt att bevaka och driva arbetsmiljöfrågorna både lokalt som centralt. Dock kan inte förbundet ensidigt besluta om personaltäthetsfrågor, då dessa regleras i särskilda regelverk.
Med detta biföll kongressen tre motioner och besvarade fem.

Minskade barngrupper i förskolan
Flera motionärer yrkar dels att det ska vara färre antal barn i grupperna på förskolan, fritidshemmen samt skolan, dels att det ska finnas en maxgräns vad gäller antal barn per pedagog. Kongressen framhöll att det är respektive huvudman som ska se till att barngrupperna har en lämplig storlek och att lokalerna, utemiljö och bemanning är goda och tillräckliga för det uppdrag man har. Vidare hänvisades till rapporten ”Trygga famnar”, där Kommunal förtydligar sina mål för att skapa exempelvis en förskola med ökad kvalitet. Genom detta bifölls och besvarades ett antal motioner.

Nattpersonalens arbetsmiljö
Det finns flera utredningar som visar på sambandet mellan nattarbete och vissa sjukdomar. Genom att bifalla två motioner beslutar kongressen att en arbetsgrupp ska tillsättas, vars uppdrag är att granska nattarbete ur ett hälsoperspektiv.

Personalrum
Kongressen besvarade en motion genom att hänvisa till att det finns ett tydligt regelverk kring när och på vilket sätt ett vilorum på arbetsplatsen ska iordningställas.

Planeringssystem
Kongressen biföll en att-sats och hänvisade till rapporten ”Plats för proffsen – Ett alternativ till new public management i hemtjänsten”. Samtidigt besvarades ett yrkande om personalgruppers roll vid planering av själva verksamheten.

Skyddskommitté
Kongressen besvarade en motion: det finns sedan tidigare en tydlig reglering av hur skyddskommittéer ska bedriva sitt arbete. För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med lagstiftningen, är det också av särskild vikt att de personer som är verksamma i kommittéerna har tillgång till relevant kunskap. Genom att nu skapa en funktionsutbildning för Kommunals skyddskommittéledamöter kan det målet uppnås.

Vårdtyngd
Bemanningen inom vård och omsorg är ett mycket stort bekymmer. Och därför har Kommunal beslutat att prioritera bemanningsproblematiken under år 2016. Kongressen framhåller också att Arbetsmiljöverket nyligen har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga arbetsvillkoren inom äldrevården/omsorgen med fokus på arbetsbelastning, stress och möjligheter till delaktighet och inflytande på arbetet. Därmed anses motionerna besvarade.

Avtalspension/premiebefrielse
En motionär yrkar att Kommunal tar ut information om premiebefrielse mer effektivt till medlemmarna. Kongressen besvarade motionen och framhöll att förbundet arbetar kontinuerligt med frågan, exempelvis med reklamkampanjer i samarbete med LO.

Manual för pensionsfrågor
Motionären yrkar att en manual gällande pensionsfrågor tas fram. Kongressen avslog motionen och hänvisade till Pensionsmyndighetens hemsida samt minpension.se

Pensionsfond
I motionen yrkas att förbundet inför en extra pensionsförmån via för ändamålet lämplig privat pensionsfond. Motionen avslogs då denna åtgärd skulle minska utrymmet för såväl löneförhöjningar som andra förbättringar i avtalet.

Pensionsförmåner
Kongressen biföll en motion som yrkar att förbundet ska verka för att en översyn av pensionerna. Samtidigt poängteras att just denna fråga är av avgörande vikt för Kommunal som organisation.

Pensionsålder och generationsväxling
Kommunal bör arbeta för en bibehållen pensionsålder och underlätta en form av generationsväxling, yrkar motionärerna. Kongressen avslog dessa motioner och konstaterade att antalet arbetade timmar måste öka för att säkra de framtida pensionerna.

Rättvisare pensionssystem
Motionärerna yrkar att Kommunal ska arbeta för att dagens pensionssystem förbättras. Kongressen delar uppfattningen att man som pensionär ska ha råd att leva på sin inkomst, samt att pensionssystemet ska vara jämlikt och jämställt. Av dessa skäl bifölls motionen.

Sänkt pensionsålder
Kongressen avslog totalt tre motioner gällande sänkt pensionsålder. För att nivån på pensionen ska nå upp till LO:s mål om 70 procent av slutlönen, behöver antalet arbetade timmar öka i takt med att medellivslängden stiger.

Alkoholpolicy
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att ta bort den undantagsregel som tillåter alkohol vid representation, vid särskilda tillfällen. Det innebär att inköp av alkohol i fortsättningen aldrig kommer att finansieras av Kommunal. Därmed besvarades en motion samtidigt som ett tilläggsyrkande bifölls.

Antirök- och antisnuspolicy
Kongressen ställer sig positiv till rökfri arbetstid med betoning på att det måste ske på frivillig basis samt med gott stöd för medarbetare som vill sluta röka. Kommunal arbetar också aktivt med rökavväjningsinsatser, för att stödja medarbetare som vill sluta röka eller snusa. Med hänvisning till detta bifölls två att-satser, medan två att-satser avslogs.

Avdelningsdatorer
Kongressen avslog en motion om att köpa in bärbara datorer till alla med avdelningsuppdrag inom företagsorganisationen. Man hänvisar till att Kommunal nu bland annat inför säker åtkomst till nätverk och system via andra enheter oavsett vem som äger datorn/enheten och oavsett var man befinner sig så länge det finns en internetuppkoppling.

Betalning av medlemsavgift
Kongressen besvarade en motion: Kommunals nya avgiftsmodell möjliggör för medlemmen att betala sin medlemsavgift via autogirobetalning i stället för med utsända avier. Antalet medlemmar som utnyttjar denna möjlighet har ökat stort sedan kongressbeslutet 2013. Autogirobetalning har underlättat medlemsavgiftsbetalningen för medlemmarna, samtidigt som antalet utsända pappersavier minskat.

Ersättningsförfarandet i Kommunal
Förbundsledningen har under år 2015 fattat beslut om att utveckla vissa administrativa system. Projektet pågår för fullt. Första steget är att införa ett nytt löne- och personaladministrativt system. När detta finns på plats kommer nästa steg i projektet vara att utforma en digitaliserad lösning för hantering av ersättning till medlemmar och förtroendevalda. Detta ska införas så snart det är praktiskt och resursmässigt möjligt. Och med detta besvarades en motion.

Fackliga möten med VoteiT
Motionären vill möjliggöra medlemsmöten och debatter via VoteiT, ett system för att hålla beslutsmöten på nätet. Kongressen konstaterar att motionen stämmer väl överens med förbundets intentioner gällande det arbetsplatsnära fackliga arbetet. Detta arbete sker dock inte över internet utan med fokus på medlemmarna på arbetsplatsen och deras trivsel, kompetensutveckling och arbetsvillkor. Därmed avslogs motionen.

Gemensam facklig organisation
Kongressen avslog en motion och framhöll att ett gemensamt fackförbund för samtliga vård- och omsorgsanställda inte skulle gynna våra grupper. Det som är viktigast för att kunna driva yrkes- och villkorsfrågor är att arbetstagaren är med i rätt fackförbund. Störst styrka finns i förhållandet mellan arbetstagare, Kommunal och LO.

Hantering av personnummer
Motionären påpekar svårigheterna som en ID-stöld innebär för den enskilde och yrkar att Kommunal bland annat ändrar hanteringen av personnummer. I december 2015 antogs en ny EU-förordning, en Dataskyddslag, som kommer att ersätta dagens personuppgiftslag, PUL. Senast april 2018 ska arbetet vara klart. Kommunal kommer i och med det att göra en fullständig genomgång av våra system som innefattar personuppgifter samt en översyn över hela vår hantering av personuppgifter. Och därmed besvarades en motion.

Högkostnadsfond
En motionär yrkar att Kommunal skapar en högkostnadsfond för tandvård samt läkar- och sjukhuskostnader. Kongressen avslog motionen och hänvisade till att en fond av denna typ inte skulle vara möjlig att finansiera inom ramen för medlemsavgiften.

Innovationspris
Att skapa och administrera ett innovations- och uppfinningspris är inte en del av Kommunals kärnverksamhet. Kongressen anser att detta i stället bör hanteras genom initiativ från arbetsgivarna. Och därmed avslogs en motion.

Kollektivavtal på webben
Kommunal kommer efter 2016 års avtalsrörelse lägga ut kollektivavtalen på hemsidan. Vid eventuella funderingar ska medlemmen gå igenom avtalen med sin sektion. På så sätt minimerar vi risken för att medlemmen får fel avtal och därmed fel villkor. Och med detta biföll kongressen en motion och avslog en.

Kommunalapp
Kongressen besvarade en motion och biföll ett tilläggsyrkande: Kommunal ska tillsätta en arbetsgrupp som undersöker det eventuella behov som en app kan fylla, bland annat ur ett medlemsperspektiv.

Kommunals hemsida
I motionerna yrkas det att varje sektion bör ha en hemsida, att en chatt-funktion tas fram på kommunal.se och att man säkerställer att förbundets webbsidor fungerar fullt ut på Mac-datorer. Kongressen besvarade två av dessa motioner och biföll en. Detta genom att hänvisa till den nya webbplats som lanserades i december 2015 samtidigt som man inleder en behovsinventering för att utreda för vilka ämnen och områden en chatt gör bäst nytta.

Kommunikatörer
Kongressen biföll en motion och framhöll att Kommunal ser positivt på förslaget att anställa kommunikatörer på avdelningarna.

Konferensanläggningar
Kongressen besvarade en motion: det är viktigt att organisationen från tid till annan prövar om den verksamhet man driver är relevant för det uppdrag och de mål organisationen har, konstaterade kongressen och besvarade en motion. Kommunal äger i dag konferensanläggningen Marholmen, samt att ett antal avdelningar också har anläggningar som kan klassificeras som konferensanläggningar. Utredningen om Marholmens framtid kommer att läggas fram till förbundsstyrelsen under våren/sommaren 2016. Det vore därför fel att föregå denna genomlysning av verksamheten genom att fatta ett beslut i någon riktning innan denna utredning har presenterats.

LO Mervärde
Medlemmar i Kommunal behöver ibland göra privata inköp utan att behöva ta snabba och dyra lån. Förbundsstyrelsen tycker att som medlem i Kommunal så ska man ha så bra förmåner som möjligt. Därför valde Kommunal att ansluta sig till LO-Mervärde och samarbetet med Entercard, som tillsammans tagit fram ett betal- och kreditkort som är ett av marknadens bästa. Kongressen avslog med detta ställningstagande en motion.

Lokal för RSO/RFO
Motionärerna beskriver ett problem med att de som är RSO och RFO inte har tillgång till någon lokal för att träffa medlemmar och inte har någonstans att förvara sina handlingar. Kongressen håller med motionärerna om att RSO och RFO måste ha möjlighet att träffa medlemmarna och att de bör ha någonstans att förvara sina handlingar, men konstaterar också att detta är en fråga för respektive avdelning att hantera. Därmed avslogs två motioner.

Samordning av försäkringsfrågor inom LO
Kongressens inställning är att syftet med LO är vi ska sträva efter att göra medlemsnytta tillsammans. Det är därför nödvändigt att ständigt fundera över och ompröva våra metoder. Av den anledningen har Kommunal lämnat i en förbundsmotion tillsammans med IF Metall och Handelsanställdas förbund till LO kongressen och föreslagit att LO:s roll och uppgift ska utredas. Därmed besvarades en motion.

Medlemskap
Kongressen avslog en motion och framhöll att det dagligen skickas ut bekräftelser med beviljade eller avslagna ansökningar om medlemskap.

Partistöd till Socialdemokraterna
Kommunal har facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna och ger också ekonomiskt stöd till partiet. Skälet är att man vill ha ett jämlikt och jämställt samhälle där ingen blir diskriminerad och där människor inte ställs mot varandra. Den värdegrunden delar Kommunal med Socialdemokraterna. Att villkora anslagen anser kongressen inte skulle gagna samverkansarbetet. Därmed avslogs motionen.

Podcast
Kommunal har alltid velat ligga i framkant när det gäller kommunikation med medlemmar och förtroendevalda. Ett test med podcast, Kommunalpod, ligger redan som förslag. Vi kommer att testa några sändningar, och resultatet av dessa får vara vägledande för fortsättningen framåt. Och med detta besvarades en motion.

Reklam och media
I slutet av år 2014 fattades beslut om en stor satsning på marknadskommunikation för att öka nyrekryteringen av medlemmar till Kommunal. I beslutet låg inrättande av en ny marknadsfunktion på förbundskontoret med uppdraget att synliggöra Kommunal, öka kännedomen om Kommunal och om våra tjänster i målgruppernas medvetande. Kongressen anser att all Kommunals kommunikation ska utgå från medlemmarna, deras roll i arbetslivet och i samhället. Kommunals löfte är att alltid stå på medlemmens sida och ta fajten när det behövs. Det ska göras tydligt för medlemmar, potentiella medlemmar och allmänhet genom alla kanaler såsom media, webb, sociala kanaler, annonsering, nyhetsbrev, mässor med mera. Och med detta besvarades totalt fyra motioner.

Reserutiner
Kommunal åkte tåg för cirka 5 miljoner kronor år 2015 och varje bokning är viktig om vi ska kunna sänka våra resekostnader. Tågbiljetter och flygbiljetter har olika regler. Medan man på flygbiljetter kan göra ombokningar mot tillägg måste man vid bokning av tågbiljett redan vid bokningstillfället bestämma om man vill kunna boka om eller inte. Kommunal har valt att normalt boka icke ombokningsbara utresor och vid behov ombokningsbara hemresor då de flesta ombokningar sker på returresorna. Med detta ställningstagande avslog kongressen en motion.

Medlemscenter
En motionär yrkar att medlemscentrena avvecklas samt att arbetsuppgifterna och resurserna för dessa återinförs till avdelningsnivå. Kongressen avslog motionen. Förvaltningsadministrationens verksamhet är omfattande och komplex, den kräver både tid och kunskap. En samlad verksamhet säkerställer likabehandling och lika service för medlemmen. En samlad verksamhet har också möjliggjort en ökad uppföljning, effektivisering och styrning av densamma. Den ska därför ses som både resurseffektiv och ekonomiskt hållbar.

Tidningen kommunalarbetaren
Utvecklingen går framåt och det är i dag vanligt att man har sin almanacka i sin smartphone eller via olika e-postprogram. Kommunal arbetar kontinuerligt med IT-utveckling och strävar efter att minska mängden tryck, inte minst av miljöskäl. Information om medlemskap och försäkringar som fanns i almanackan ligger nu på Kom in och kommunal.se – där är informationen dessutom alltid uppdaterad.
Och med detta besvarade kongressen en att-sats och en motion, medan en att-sats avslogs.

Travtouren
En motionär yrkar att Kommunal inte ska anordnar fler travtourer. Kongressen konstaterar att det finns ett undertecknat avtal om att genomföra Kommunals lärlingsserie fram till och med år 2018. Därefter kommer en ordentlig utvärdering ske. Och med detta besvarades en motion.

Utbildningar
Kongressen anser att ombudsmännens kunskap och kompetens ska användas där den behövs som bäst. I rollen som ombudsman ingår många olika arbetsuppgifter. Några exempel på detta är ärendehantering av olika slag, förhandlingar, sektionsansvar – och att hålla olika utbildningar. Lokalkontorscheferna prioriterar och fördelar ombudsmännens arbetsuppgifter så att deras kunskap och kompetens gynnar organisationen och medlemmarnas bästa. Därmed avslogs en motion.

Medlemskap i KRAV
Kongressen besvarade en motion och beslöt att Kommunal ska verka för ett medlemskap i KRAV.

Tidningen Kommunalarbetaren
I motionen yrkas att en medlem, förtroendevald eller anställd ska kunna medverka i Kommunalarbetaren utan att utsättas för repressalier. Kongressen anser det vara självklart att det ska vara tillåtet att tycka, kommentera, bli intervjuad och göra inlägg i den egna facktidningen. Det är en uppfattning som styrks av förbundsstyrelsens beslut att inrätta en så kallad visselblåsarfunktion.

Lönesättning vid anställning inom Kommunal
Kongressen avslog en motion och beslöt att förbundet även fortsättningsvis ska ha en lönesättning som är jämställd och som möjliggör rekrytering av olika funktioner i verksamheten. Kommunals lönesättning grundar sig i befattningarnas krav och svårighetsgrad och differentieras efter individuella prestationer och omvärldsfaktorer. I förhållande till jämförbara organisationer ligger förbundets löner inte högt.

Barnskötarnas yrkesroll
Kongressen beslöt att Kommunal ska verka för att synliggöra och förstärka barnskötarnas yrkesroll och status. Detta arbete ska i synnerhet leda till att respekten för denna yrkesgrupp och dess kompetens förstärks. Och med detta bifölls totalt tre motioner.

Formell kompetens
Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet ska utgöra den grundläggande yrkesutbildningen för vård och omsorgsyrken. Det finns många verksamhetsområden inom vård och omsorg. Därför krävs att det finns möjligheter till specialisering på yrkeshögskolenivå efter yrkesexamen. Kongressen uppfattning är att det även behöver utvecklas nationella vidareutbildningsmöjligheter för många av förbundets medlemmar. Vidare ska förbundet verka för nationellt likvärdiga yrkesutbildningar, inom såväl gymnasium som yrkeshögskola.
Med hänvisning till ovanstående bifölls en motion.

Kompetensutveckling
En motion besvarades genom att kongressen poängterade att medlemmarnas kompetensutveckling är en synnerligen viktig fråga. I första hand ska utbildningen ske på arbetsplatsen och i arbetsgivarens regi, då varje medlem har rätt till kompetensutveckling i yrket. Förbundet har i rapporten ”Trygga famnar” även framfört krav på att regering och myndigheter ska inrätta en särskild satsning och då i ett så kallat Barnskötarlyft. Kommunalare som är riksdagsledamöter har även skrivit riksdagsmotioner i ämnet. I dagsläget har myndigheterna hänvisat detta till de satsningar man gör på vuxenutbildning samt på ett nytt så kallat kunskapslyft.

Kompetensutveckling för kökspersonal
Kongressen biföll en motion: Kommunal ska arbeta aktivt för att kökspersonal erbjuds olika former av kompetensutveckling.

Legitimation för undersköterskor
Frågan om legitimation för Kommunals medlemmar inom vård- och omsorg har debatterats på ett flertal kongresser och förbundsmöten. I huvudsak har det handlat om att höja statusen för yrket samt ett erkännande av yrkeskunskap. Många arbetsgivare är tveksamma till stramare kompetenskrav för Kommunals yrkesgrupper inom vård och omsorgssektorn, då de ser denna typ av regler som kostnadsdrivande. Men kongressen ser denna fråga som viktig för att utveckla undersköterskeyrket och biföll därför totalt tre motioner: Kommunal ska arbeta vidare med att förbereda och implementera legitimation för undersköterskor.

Titulatur för undersköterskor
Kommunal ska verka för att en erkänd och skyddad yrkestitel för specialistutbildade undersköterskor etableras, exempelvis ”Specialistundersköterska demensvård”. Detta beslöt kongressen och biföll med det två att-satser och en motion, medan ytterligare en att-sats besvarades. Kolla upp

Undersköterskornas yrkesroll
Motionärerna yrkar att förbundet ska intensifiera arbetet med att göra undersköterskeyrket mer attraktivt. Kongressen delar motionärernas uppfattningar såväl när det gäller framtida behov av undersköterskor som vikten av yrkesutveckling samt att bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor är avgörande för branschens framtid. Det är också mot den bakgrunden som förbundet redan i dag driver dessa frågor med stor energi, där ett exempel är framgångarna i årets löneförhandlingar med SKL. Med detta biföll kongressen två motioner och besvarade en

Utbildning för skötare, barn- och undersköterskor
Motionärerna yrkar att utbildning och vidareutbildning för barnskötare samt barn- och undersköterskor på olika sätt ska förbättras och utvecklas – i en motion yrkas också specifikt att barnskötare ska erbjudas förskollärarutbildning. Kongressen biföll totalt fyra av dessa motioner, besvarade två och avslog en motion. Samtidigt framhöll man att Kommunal arbetar målinriktat med att skapa karriärvägar som bidrar till yrkesutveckling, bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och högre lön. Detta är nödvändigt för medlemmarna, kvaliteteten och inte minst attraktionskraften till branschen. Kongressen tillade också att det i nuvarande situation inte är möjligt att driva kravet att barnskötare ska erbjudas förskollärarutbildning, utan krav ska i stället ställas på att de anställda barnskötarna erbjuds barnskötarutbildning.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar