Ett MENSkligare arbetsliv

Arbetsmiljön måste ta hänsyn till personer som menstruerar för att möjliggöra goda och schyssta arbetsvillkor. Kommunal arbetar för att öka kunskapen samt minska tabut kring frågor som rör mens. Tillsammans med arbetsgivare, anställda och fackligt engagerade vill vi skapa ett arbetsliv där alla är delaktiga och har samma möjligheter.

Två personer pratar om mens.
Foto: Kommunal

Mens – en facklig fråga

Mens är en arbetsmiljöfråga. Om arbetsmiljön inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar och olika behov, riskerar det att ha en negativ påverkan på individens arbetsprestation och mående. Frågor som rör menscykeln och menstruerande personer ska vara en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter.

Det behövs tillgängliga mensskydd, möjlighet att sköta mensen på ett hygieniskt sätt, korrekt utrustade toaletter och förståelse för att menscykeln kan påverka måendet. 

För Kommunal, som också är ett kvinnodominerat förbund, är detta en arbetsmiljöfråga av yttersta vikt. 

Ett MENSkligare arbetsliv

Hur kan Kommunal jobba med mensrelaterade frågor?

Kommunal jobbar aktivt med att minska tabut kring frågan om mens, samt öka kunskapen som rör mens. Kommunal ska verka för att alla arbetsgivare ska bistå med mensskydd på arbetsplatsen. Det är en viktig fråga att arbeta med lokalt på arbetsplatsen.

Kommunal är ett kvinnodominerat förbund, med flera yrkesgrupper som har svårt att få tid och tillgång till toalettpauser. När tiden är knapp inom exempelvis vården eller kollektivtrafiken och toapauserna uteblir som en konsekvens av detta, är det extra tufft för personer som menstruerar.

I arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö ska frågan om mens vägas in. Här har arbetsgivare och skyddsombud på arbetsplatserna en mycket viktig roll för att ställa krav på arbetsgivarna att anpassa arbetet så att de som har mens får tid och utrymme att sköta det på ett bra och hygieniskt sätt.

Det kan till exempel handla om att vara noga med att planera in tid för toalettbesök, även vid arbete på resande fot som inom hemtjänsten eller i kollektivtrafiken. Eller att arbetsgivare tillgodoser tillräcklig bemanning för att det aldrig ska behöva gå så långt att anställda blir tvungna att hoppa över sina raster, eller inte kan ta snabba toapauser.

Till arbetsgivare och skyddsombud

Se till att ta med mensperspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Här hittar du stöd från lagarna och föreskrifterna. Kom ihåg att det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Vad säger lagen?

  • Arbetsgivaren ska arbeta systematiskt för att förebygga ohälsa och olycksfall, och för att säkerställa att arbetsmiljön är bra (AFS 2001:1). 
  • Enligt Diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att förebygga diskriminering på arbetsplatsen (2008:567). 
  • Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten (föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, AFS 2015:4). Exempel på kränkande särbehandling är unkna kommentarer så som ”Har du mens, eller?”

Har ni koll på detta?

  • Vad görs inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att tillgodose menstruerande anställdas behov?
  • Vad görs inom ramen för arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av anställda som menstruerar?
  • Finns det brister i arbetsmiljön som påverkar anställda som menstruerar? Exempelvis om det saknas toaletter, handfat eller mensskydd, om hög arbetsbelastning hindrar personalen från att gå på toaletten, eller om det förekommer ”skämt” om mens.

Exempel på checklista vid skyddsrond:

  • Finns papperskorg i alla toalettutrymmen?
  • Finns möjlighet att sköta sin mens hygieniskt på toaletterna?
  • Vid schemaläggning och bemanning – tas hänsyn till menstruerande personers behov av att byta mensskydd under arbetsdagen?

Se hela checklistan längre ner på den här sidan.

Särskilt högriskskydd från Försäkringskassan

Det är få som känner till att det går att ansöka om ett särskilt högriskskydd från Försäkringskassan, om en person till exempel på grund av mens riskerar att vara sjuk ofta, mer än tio gånger på ett år. Det innebär att den sjuka kan slippa karensavdrag. Samtidigt kan du som arbetsgivaren få ersättning för sjuklönen. Läs mer på Försäkringskassans webbsida.

Samverkan med organisationen MENSEN

För att sprida kunskap kring mens och verka för en god arbetsmiljö samverkar Kommunal med organisationen Mensen. Organisationen har tagit fram projektet Ett MENSkligare arbetsliv, som handlar om att tillsammans med arbetsgivare, anställda och fackligt engagerade ge förutsättningar där alla är delaktiga och ha samma möjligheter. Kommunals material om mens är hämtat från mensen.se

Lär dig mer om mens!

MENSEN - forum för menstruation arbetar för att så kallade menskliga rättigheter tillgodoses: alla som har mens har tillgång till och råd med mensskydd, samt kunskap om kroppen, det finns en infrastruktur som tillgodoser menstruerandes hygienbehov och stöttande normer.

Läs mer!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar