Ditt integritetsskydd som kandidat

Inledning

Din personliga integritet och säkerhet för dina personuppgifter är viktig för Kommunal. Kommunal eftersträvar att dina personuppgifter skyddas och behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagar och regelverk.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

Den här informationen beskriver Kommunals behandling av dina personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom den här informationen innan du delar med dig av personuppgifter till Kommunal.

Tillämpningsområde

Informationen är tillämplig för dig som är kandidat om du väljer att ansöka om en tjänst på Kommunal och reglerar hur Kommunal samlar in och behandlar dina personuppgifter i en ansöknings- och rekryteringsprocess hos Kommunal.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enbart för de ändamål och syften som beskrivs i enlighet med den här informationen.

3.1 Ändamål

Kommunal behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera vår relation till dig som är kandidat i en ansöknings- och rekryteringsprocess. Kommunal behandlar enbart personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig. Det gäller även känsliga personuppgifter.

3.2 Laglig grund

Grunderna för att Kommunals behandlar dina personuppgifter baseras på de lagliga grunderna i enlighet med Artikel 6:1 punkt B-F (GDPR).

3.3 Personuppgifter

Om du ansöker om en tjänst hos Kommunal kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med den här informationen.

Dina personuppgifter som Kommunal behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter som du själv lämnar till Kommunal genom din ansökan. I samband med att du ansöker om en tjänst på Kommunal kommer vi att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är bland annat namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, betyg, intyg, utbildnings- och arbetslivserfarenhet, resultat från tester och uppgifter från referenter. Det är ditt ansvar som kandidat att kontrollera att dina referenter gett sitt godkännande till att dennes personuppgifter lämnas ut. Om du utan uppmaning från Kommunal lämnar ett fotografi på dig själv, kommer Kommunal att behandla fotografiet.

Kommunal kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter, men i sådana fall kommer du att särskilt ta ställning till det.

3.4 Lagring och gallring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Som huvudregel kommer vi att spara personuppgifter som rör uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess under två (2) år från det datum som rekryteringsprocessen avslutades.

Skydd av personuppgifter

Kommunal har säkerhetsrutiner och har vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till Kommunals anställda som är behöriga att hantera dina personuppgifter. Sekretessavtal tillämpas för anställda som har åtkomst till och hanterar dina personuppgifter.

Kommunal anlitar enbart personuppgiftsbiträden som kan garantera att lagar och förordningar följs. Kommunal för aldrig ut personuppgifter till tredje land.

Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas och överföras till, och vid behov behandlas av utomstående, det vill säga person eller samarbetspartners utanför Kommunal, i den utsträckning det krävs. Samarbetspartners är exempelvis externa leverantörer som bistår Kommunal i rekryteringsammanhang.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Personuppgiftsansvarig

Svenska Kommunalarbetareförbundet
Organisationsnummer 802001-7888

Box 19039
104 32 Stockholm

är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att den behandling som utförs sker på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Kommunal. För det behöver du göra en skriftligt undertecknad ansökan ställd till Kommunal per post via adress enligt punkt 6.

Du har även rätt begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att raderas om de inte längre behövs för ändamålet eller på grund av någon rättslig förpliktelse.

Om du anser att dina rättigheter eller att din personliga integritet har kränkts, har du rätt att inlämna klagomål till Kommunals dataskyddsombud. Klagomål skickar du skriftligen via e-post till dataskyddsombud@kommunal.se eller i förekommande fall till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar i den här informationen

Kommunal förbehåller sig rätten att göra ändringar i den här informationen från tid till annan, och i den utsträckning som anses nödvändig för att uppfylla nya lagkrav eller tekniska krav.

Om ändringar sker i den här informationen kommer det att publiceras på Kommunals webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om den här informationen eller om Kommunals behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Kommunal.

Senast uppdaterad: 2018-05-23.

Dela sidan