Välfärdsarbetare är inga gränspoliser


Lisa Bondesson

Blogginlägg

av Lisa Bondesson

Protesterna mot regeringens planer på angiverilagar blir fler och fler. Debattartiklar, namninsamlingar och nu också demonstrationer talar sitt tydliga språk. Och från fackligt håll har förslaget mött starka reaktioner. Kommunal menar att informationsplikten skulle strida mot det som förenar alla välfärdsarbetare – viljan att göra gott - och yrkesetiska regler och internationell lagstiftning. Helt enkelt ett absurt förslag som inte borde utredas vidare utan direkt kasseras.

Men utredas ska det och regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna har nu tagit fram nya direktiv. I torsdags presenterade regeringen sina tilläggsdirektiv till den utredare som ska lämna förslag på ”informationsplikt”. Det angiverisystem som föreslogs i Tidöavtalet innebär att arbetstagare inom välfärdssektorn ska få en generell skyldighet att inte enbart anmäla men även att undersöka andra personers lagliga rätt att vistas i Sverige och sedan ange dem till Migrationsverket eller Polismyndigheten. 

Det står nu klart att uppdraget är att inte bara titta på möjligheten att införa informationsplikt i offentliga verksamheter, men också att utreda om de som inte uppfyller plikten att anmäla ska straffas.

Frågan om eventuella straff gör det som var ett absurt förslag från början än mer graverande.

Regeringen verkar dock ha påverkats till viss del av protesterna och har insett att både Europakonventionen och barnkonventionen, där barnets rätt till utbildning slås fast, kan äventyras om anmälningsplikten ska gälla fullt ut i välfärdens alla verksamheter. Av regeringens instruktioner framgår att undantag kan komma att bli aktuella. Vi kan läsa i direktivet att ”I uppdraget ingår även att överväga och ta ställning till om vissa situationer, utöver de där det finns en rätt till skolgång och sjukvård, ska undantas från en eventuell informationsplikt”. 

Utredaren ska alltså nu även titta på ”vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna få om en informationsskyldighet inte efterlevs”. Kommunal har vid flera tillfällen tillsammans med Facken i välfärden lyft hur informationsplikten kan komma att påverka välfärdsarbetarna. Frågan om eventuella straff gör det som var ett absurt förslag från början än mer graverande.

Vad kan förslaget innebära för medlemmarna i Kommunal om det blir verklighet?

Att behöva ställa frågor om status och uppehållstillstånd för att kunna avgöra om en anmälan ska upprättas kommer för många stå i strid med den etik som de arbetar utifrån. Det uppstår yrkesetiska dilemman när välfärdsarbetaren har två uppdrag som konkurrerar med varandra. Det är många som hävdar att de utifrån etiska aspekter inte skulle vilja utföra uppgiften att ange papperslösa.

För de flesta som arbetar inom välfärden är relationen och förtroendet mellan professionen och den du möter a och o för att kunna göra ett gott arbete och för att kunna göra skillnad.

Informationsplikten kommer också att påverka relationen med brukaren, patienten och eleven/barnet. För de flesta som arbetar inom välfärden är relationen och förtroendet mellan professionen och den du möter a och o för att kunna göra ett gott arbete och för att kunna göra skillnad. När nya lagregler införs som egentligen inte har med grunduppdraget att göra påverkar det professionen negativt och minskar lusten till arbetet och försvårar möjligheten att göra sitt jobb. Det i sin tur kan ha en direkt negativ påverkan på möjligheten att attrahera personal till välfärdens områden, som redan idag är underbemannad.

Sedan är det frågan om eventuella påföljder. Vad blir konsekvenserna om en anställd struntar i reglerna? Kommer någon ha tillsyn att reglerna följs? Kommer det finnas sanktioner knutna till det? Ska personalen tvingas välja mellan sitt arbete och försörjning och sin moral och yrkesetik? Situationen för personal utan tillsvidareanställning blir dessutom än mer utsatt.

En grundläggande förutsättning för att behålla och attrahera anställda är att de får utföra sina arbetsuppgifter och att de har tid och resurser för att utföra det arbete de har utbildat sig till att utföra. Men medlemmarna i Kommunal är hårt belastade och tvingas redan idag till hårda prioriteringar i vardagen. 

Ett angiverisystem skulle också orsaka mänskliga tragedier eftersom människor inte skulle våga söka hjälp eller få den hjälp de behöver. 

Nej, en angiverilag hör inte hemma i välfärden. Och den hör inte hemma i Sverige.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar