Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Valberedning 2016-2018

Här ser du vilka medlemmar i Kommunal som sitter i valberedningen för perioden 2016-2018.

Kommunals förbundsmöte 2015, valde att valberedningen för kommande kongressperiod 2016-2018 ska bestå av följande ledamöter. 

Lena Byström Ombudsman, förbundskontoret, sammankallande
Lotta Lundén  Ombudsman, förbundskontoret
Stig Persson  Lokalkontorschef, Kommunal Mitt
Maria Blomgren Kassör, Kommunal Vänerväst
Per Brännström Kassör, Kommunal Västerbotten
Christer Andersson Förtroendevald, Kommunal Stockholms län
Lena Andersson  Förtroendevald, Kommunal Öst 
Sladjana Gustafsson Förtroendevald, Kommunal Väst
Yvonne Nilsson Förtroendevald, Kommunal Sydväst

Kompetensprofiler för ledamöter i förbundsstyrelse och förbundsledning hittar du här.

Instruktioner för valberedning i Kommunal

Allmänna instruktioner för valberedning
Kommunals valberedning ska bestå av nio ledamöter. Kommunals lokalavdelningar och förbundsledning nominerar ledamöter till valberedningen.

Förbundsmötet, som äger rum året innan kongressen, väljer valberedning på förslag av förbundsstyrelsen.

Mandatperioden för valberedningen är kongressperioden. Förbundsmötet utser sammankallande i valberedningen bland valberedningens ledamöter.
Kommunal ska ha en valberedning som representerar lokalavdelningar och förbundskontor.

Valberedningen ska föreslå förbundsordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande/tillika avtalssekreterare och tredje vice ordförande/ tillika kassör. Valberedningen ska sträva efter en lämplig sammansättning men hänsyn till kompetens, erfarenhet, mångfald, ålder och kön.

Valberedningen ska föreslå 16 ordinarie styrelseledamöter samt föreslå tre personliga ersättare till respektive ledamot. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till yrkes/avtals- område, kompetens, mångfald, ålder och kön samt geografisk spridning.

Vidare ska valberedningen föreslå kongressen tre förtroendevalda revisorer och tre ersättare till desamma.

Valberedningen ska informera kongressombuden om möjligheten att nominera kandidater till olika uppdrag inom Kommunal.

Om ledamot i valberedningen accepterar nominering till styrelseledamot eller annat uppdrag som utses av kongressen, ska denna omedelbart lämna sin plats i valberedningen.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen är kongressens organ för beredning av kongressens beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för kongressens behandling av dessa ärenden.

Valberedningen ska dels lämna en redogörelse för hur de har bedrivit sitt arbete, och dels lämna förslag till kandidater till kongressombuden på kongressens första arbetsdagdag.

Valberedningen ska skriva protokollsliknande anteckningar med datum för sammanträdet, deltagare och summering av behandlade ärende. Anteckningarna ska skrivas inom ramen för sekretess. Valberedningens arbete ska följa Kommunals stadgar.

Valberedningen ska träffa förbundsordförande för att uppdatera sig om hur arbetet i förbundsstyrelsen har fortskridit under kongressperioden. Valberedningen ska även ta del av förbundsordförandes syn på rollen som styrelseledamot och vilken kompetens som är önskvärd för detta uppdrag.

Valberedningen ska dessutom ta fram en kompetensprofil utifrån de olika uppdragen. Detta görs i det inledande arbetet innan valberedningen påbörjar nomineringsförfarandet.

Kongressombuden nominerar kandidater till valberedningen. För att valberedningen ska kunna ta hänsyn till att det ska vara en bred representation som speglar medlemskåren på de olika uppdragen, krävs att varje avdelning nominerar in minst en kvinna och en man till varje post. Om det inte finns tillräckligt med nomineringar för att få en representation som speglar medlemskåren, får valberedningen nominera till de olika posterna.

Valberedningen intervjuar de personer som kandiderar till de olika uppdragen.

Förbundsledning
Valberedningen ska lämna förslag på kandidater till ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande/tillika avtalssekreterare och tredje vice ordförande/tillika kassör. Hänsyn ska tas till kompetens, erfarenheten, kön, ålder och mångfald.

Förbundsstyrelsen
Valberedningen ska lämna förslag på kandidater som ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. Samtliga inkomna nomineringar ska redovisas. En bred representation i styrelsen innebär bland annat att rekrytering sker med hänsyn till yrkes/avtalsområde, kompetens, kön, ålder, etnisk mångfald, och geografisk spridning. Valberedingen ska motivera sitt förslag.

Valberedningen ska även lämna förslag på styrelsearvode och arvode för tjänstgörande suppleant.

Valberedningens förslag på arvode ska meddelas till chefen för administrativa enheten i så god tid att förslaget presenteras i handlingarna till förbundsmöte och kongress.

Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval som presenteras på kongressen:

  • Ålder
  • Yrke
  • Utbildning
  • Avtalsområde
  • Privat eller offentligt anställd.
  • Uppdrag inom Kommunal och närliggande organisationer.
  • Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
  • Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för kongressombuden vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Valberedningen ska redogöra för samtliga inkomna nomineringar på kongressen.

Valberedningen ska på kongressen presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. En presentation ska innehålla foto eller film med en kort presentation som visas på kongressen

Revisor
Valberedningen ska lämna förslag på kandidater till revisorer och ersättare samt förslag till arvodering av revisor och tjänstgörande revisorsuppleant.

Valberedningen ska redogöra för samtliga inkomna nomineringar på kongressen.

Valberedningens förslag på arvode ska meddelas till chefen för administrativa enheten i så god tid att förslaget presenteras i handlingarna till förbundsmöte och kongress.

Valberedningen ska på kongressen presentera och motivera sina förslag. En presentation ska innehålla foto och en kort presentation som visas på kongressen.

Valberedare
Nio ledamöter föreslås. Lokalavdelningar och förbundet nominerar kandidater till valberedningen. Tillsammans med nomineringar motiverar avdelning alternativt förbundet varför just den kandidaten är lämplig valberedare. Förbundsstyrelsen är valledning och lämnar förslag på kandidater i valberedningen till förbundsmötet, året före kongressen.

Övriga inkomna nomineringar på kandidater till valberedningen ska presenteras på förbundsmötet. Mandatperioden för valberedarna är kongressperioden.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som det behövs för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Sekretess
Den information som valberedningens ledamöter handhar ska behandlas som strikt konfidentiell och får inte avslöjas för tredje person.

Ersättning
Reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt förbundets regler för valberedningen.

Fastställande
Denna instruktion är fastställd av förbundsstyrelsen.

Kontakta valberedningen