Vad gäller kring skyddsutrustning?

Uppdaterad 11 maj 2021: Corona har på många arbetsplatser inneburit extrema utmaningar när det gäller arbetsmiljön. Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär att munskydd och visir ska användas i alla vårdnära situationer där det finns misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19. Detta gäller inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinderområdet.

Personalens hälsa får inte riskeras!

 Den grundläggande principen bakom Kommunals arbetsmiljöarbete är att personalens hälsa inte får riskeras. Syftet är att säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda och att se till att prioriteringar och bedömningar av arbetsmiljön blir lika i hela landet. Hur kan då Kommunal hjälpa till?

 • Förebyggande - Kommunal har tagit fram verktyg för att skyddsombuden snabbare ska kunna bedöma arbetsmiljön, för att främja det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Vid akuta situationer, där konstaterad/misstänkt smitta finns, har Kommunal tagit fram en tydlig handlingsplan för hur skyddsombuden ska gå tillväga för att säkra en god arbetsmiljö för de anställda.

Läs mer om det förebyggande och akuta arbetsmiljöarbetet

Kommunals ställningstagande är tydligt när det gäller personlig skyddsutrustning!

Arbetsgivarnas ansvar

Arbetsgivarna måste garantera en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom vård och omsorg. Personalen som arbetar med personer som misstänks ha eller har konstaterad covid-19 måste har tillgång till personlig skyddsutrustning. Du har rätt att känna dig trygg på jobbet!

Arbetskläder och basala hygienrutiner

Alla som arbetar inom vård och omsorg omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner (undantag finns, till exempel omfattas inte personliga assistenter som jobbar i enskilda hem av föreskrifterna). Arbetskläder ska bäras vid all direktkontakt och vårdarbete. Sedan 2018 gäller även tydligare regler om arbetskläder inom vård och omsorg. Det är arbetsgivarna som ska stå för, bekosta samt tvätta dina arbetskläder. 

Mer om arbetskläder

På flera håll uppfyller arbetsgivarna inte kraven om arbetskläder och basala hygienrutiner, vilket innebär att de inte ger sina medarbetare rätt förutsättningar. Kommunal vidhåller att arbetsgivarna måste ta sitt fulla arbetsgivaransvar och inte bryta mot arbetsmiljölagstiftningen. Om din arbetsgivare inte uppfyller kraven i de basala hygienrutiner om arbetskläder och personlig skyddsutrusnting kontakta ditt skyddsombud. Har du inget skyddsombud kontakta din lokala sektion. 

Skyddskläder

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna, då det finns risk för att arbetskläderna blir blöta eller smutsiga.

Skyddskläder/basal skyddsutrustning omfattar:

 • Skyddshandskar
 • Plastförkläde
 • Skyddsrock (eller motsvarande)

Personlig skyddsutrustning

Vid misstänkt eller konstaterad covid-19 ska personlig skyddsutrustning användas. Den personliga skyddsutrustningens syfte är att skydda arbetstagaren och ska komplettera den skyddsutrustningen som ryms inom de basala hygienrutinerna. 

Den personliga skyddsutrustningen omfattar:

 • Vätskeavvisande munskydd (typ IIR) / Andingsskydd FFP2 eller FFP3 vid arbete i någon annans hem vid misstänkt eller konstaterad smitta (efter nya direktiv från Arbetsmiljöverket 7 maj 2021).
 • Visir
 • Skyddsrock med lång ärm där det inte finns tillgång tvål, vatten och handsprit
 • Skyddshandskar

Kommunals ställningstagande kring munskydd/andningskydd vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19.

 1. Munskydd av typ IIR ger ett vätske- och stänkavvisande skydd mot droppsmitta från kroppsvätskor såsom vid hosta och nysning. I linje med rekommendationer från bland annat WHO menar Kommunal att dessa skydd motsvarar en lägstanivå och därför alltid måste användas vid misstänkt eller konstaterad covid-19. 
 2. Givet att kunskapen om smittspridningen och sjukdomen fortfarande är begränsad menar Kommunal att arbetsgivarna i möjligaste mån bör tillhandahålla det mer omfattande andningsskyddet FFP2 vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
 3.  I fall där virusnivåerna blir mycket högre och det är tydligt belagt att virus kan spridas via så kallade aerosoler ska personalen som lägstanivå alltid ha andningsmask av typen FFP2 eller FFP3. Detta gäller framför allt respiratorvård inom IVA men kan också vara aktuellt vid slemsugning inom funktionshinder och äldreomsorg, exempelvis vid vård av personer med trakeostomi.

OBS! Munskydd/andningsmask ska alltid användas i kombination med visir för att förhindra att kroppsvätskor ska komma i ansikte och i ögonen i all vård och omsorg där det finns misstänkt eller bekräftad smitta. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer. 

Visir

Det finns engångsvisir och visir som kan användas flera gånger. Engångsvisir är precis som det låter, de är avsedda att använda en gång. För visir som kan användas flera gånger ska det finnas tydliga instruktioner på hur dessa ska desinficeras. 

OBS! Arbetsmiljöverket har den 6 juli 2020 förbjudit att man återanvänder engångsvisir. 

Nya riktlinjer kring andningsskydd inom äldreomsorgen 

Arbetsmiljöverket gick det 7 maj 2021 ut med nya riktlinjer gällande arbete i någon annans hem där rekommendationen ändrats från munskydd till andningsskydd.

Aretsmiljöverket uppger att ventilationen i våra bostäder är inte tillräcklig för att föra ut smittämnen. Vid arbete i någon annans hem, där personer har misstänkt, eller konstaterad covid 19, ska andningsskydd och visir användas. På arbetsplatser är det viktigt att ha en god ventilation, vädra och hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen. Mer information finns på Arbetsmiljöverket. Arbetesgivaren ska i samverkan med skyddsombudet regelbundet göra riskbedömningar. 

Kommunal välkomnar beslutet även om det kommer för sent. 

Egentillverkad skyddsutrustning

Kommunals ståndpunkt är att om arbetsgivaren använder egentillverkad skyddsutrustning så måste den vara godkänd av Arbetsmiljöverket. 

Arbetsgivarnas ansvar

Att använda skyddsutrustningen fel innebär risk för smitta. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ”förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad hen har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.” Enligt AFS 2018:4 Smittrisker ska arbetsgivaren vidta åtgärder på arbetsställen ”där det finns smittrisk för att undvika att smittämnen sprids, och se till att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt”. Läs Ny guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser (sll.se 2020-12-18).

Kommunal JO-anmäler Arbetsmiljöverket

JO-anmälan gäller hur Arbetsmiljöverket har hanterat frågan om skyddsutrustning och att Kommunal anser att myndigheten agerat partiskt i frågan. JO utreder frågan.

Läs mer om JO-anmälan 

Dela sidan