Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Frågor och svar om regeringens utredning om yrket undersköterska

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om regeringens utredning om reglering av yrket undersköterska som presenterades den 29 april 2019.

Varför har regeringen gjort en särskild utredning om yrket undersköterska?

Medlemmar i Kommunal har länge drivit frågan om att yrket undersköterska ska bli ett legitimationsyrke. På Kommunals kongress 2016 beslutades det att Kommunal skulle arbeta för att undersköterskorna ska få en yrkeslegitimation. 

Efter ett intensivt arbete kunde Kommunal påverka politikerna så att regeringen tillsatte en särskild utredning hösten 2017. Utredaren fick i uppdrag att se över hur yrket undersköterska ska kunna regleras. Utredningens förslag presenterades den 29 april 2019. 

Vad är en särskild utredning?

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. 

Vad händer efter att en utredning har lämnat sitt förslag?

Utredningen sammanställer sina förslag i en rapport, som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. 

Därefter går utredningens förslag, ett så kallat betänkande ut på remiss. Då ges berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter möjlighet att tycka till om utredningens förslag och lämna sina synpunkter. Om många svarar negativt på remissrundan kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan eller att försöka hitta andra lösningar än de som utredningen föreslår. Även de som inte har fått remissen skickad till sig har rätt att lämna synpunkter. 

Efter avslutad remissrunda skriver regeringen ett utkast till en lag, en så kallad lagrådsremiss, som lämnas till Lagrådet. Lagrådet granskar förslaget så att det inte strider mot någon annan lag. Därefter bearbetar regeringen förslaget och lämnar en proposition till riksdagen.  

Riksdagen röstar om förslaget. Om en majoritet röstar för förslaget utfärdas en ny lag. 

Vad betyder reglera?

Det finns yrken som är reglerade genom att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom just det yrket. Det kan till exempel handla om en viss examen eller en auktorisation, legitimation, skyddad yrkestitel eller annat formellt erkännande.

Vilka är det som har gjort utredningen?

Det är regeringen som har gett i uppdrag till den särskilda utredaren Harriet Wallberg att utreda frågan om reglering. Harriet Wallberg har tidigare arbetat som rektor på Karolinska Institutet. Kommunal har suttit i expertgruppen.

Vad är utredningens förslag?

Utredningen föreslår bland annat en nationell standardisering av utbildningen till undersköterska - det vill säga att alla kommer ha samma grundkunskaper för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och funktionshinderomsorgen. Utredningen föreslår även att  titeln undersköterska blir en skyddad yrkestitel från år 2025. 

Vill du läsa hela utredningen finns den här.

Vad betyder skyddad yrkestitel?

Yrkesbeteckningen får endast användas av den som genomfört den utbildning som krävs och har sökt till berörd myndighet och fått ett bevis för att använda sig av yrkestiteln undersköterska

Vad är det för skillnad på legitimation och skyddad yrkestitel?

Legitimation är en personlig behörighet. Den ges efter en prövning av att sökanden uppfyller de fastlagda kraven på utbildning. Legitimationen kan återkallas för den som visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. 

Skyddad yrkestitel är inte personlig på samma sätt. Det är ett bevis att man har rätt att använda yrkestiteln. Den kan enbart användas av den som har avlagt undersköterskeexamen eller har motsvarande kompetens. Man ansöker om rätten att använda titeln och ska efter ansökan få ett bevis att man har rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

Varför har Kommunal drivit yrkeslegitimation? 

Läs mer på www.kommunal.se/underskoterskelegitimation om varför vi har drivit frågan om legitimation. 

Vad reglerar vilka arbetsuppgifter man har rätt att utföra?

I utredningens förslag om skyddad yrkestitel står det inget om vilka arbetsuppgifter en undersköterska ska få utföra. Utredningen har valt att inte koppla arbetsuppgifter till den skyddade yrkestiteln, istället förlitar sig utredningen på att arbetsgivarna ska differentiera (eller definiera arbetsuppgifterna - istället för differentiera?)

Om vi tittar på andra yrkesgrupper inom vård- och omsorg, så är det lagstiftning som styr vilka arbetsuppgifter man får utföra. T ex styr Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen vilka arbetsuppgifter en sjuksköterska får utföra. För att kunna koppla arbetsuppgifter till titeln undersköterska hade det krävts lagändringar och utredningen har alltså inte lämnat förslag på sådana lagändringar.

Det hade krävts att utredningen hade föreslaget en lagändring för att arbetsuppgifterna som kunna kopplar till titeln. 

Har utredningen lämnat förslag på ny utbildning till undersköterska?

Ja, utredningen föreslår en ny nationell standard för utbildningen till yrket undersköterska, både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Det är Skolverket och Socialstyrelsen som slagit fast vilka kriterier som krävs för en undersköterskeexamen och som har tagit fram nationella kompenskrav för yrket. 

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Vad föreslår utredningen kring valideringen för att bli undersköterska? 

Utredningen uppskattar att ungefär hälften av alla som idag arbetar som undersköterska skulle behöva validera sin kunskap för att få titulera sig undersköterska efter 2025. 

Utredningen föreslår att en myndighet får uppdraget att validera vilket gör att det blir nationellt likvärdigt. Den period som utredningen föreslår som övergångsperiod sträcker sig mellan år 2025 till 2030. Utredningen öppnar för att valideringen ska starta innan 2025. 

Utredarna säger att nära hälften av alla undersköterskor idag inte uppfyller de formella kraven och behöver validera kunskap, men vad betyder det för mig?

Exakt vad det betyder är för tidigt att svara på. Det vi vet är att utbildningarnas innehåll har varit av väldigt olika kvalité de senaste åren vilket gör att undersköterskorna kan olika saker. Det är en av de sakerna som Kommunal har arbetat hårt med, att vi får till en nationell standard på utbildningen. Utbildar man sig till undersköterska ska man kunna jobba som det – oavsett arbetsgivare.

Kommer det innebära någon kostnad för mig att få mina kunskaper validerade?

Utredningen svarar inte på frågan hur valideringen ska gå till. Det är osannolikt att själva valideringen skulle kosta något, men vi följer frågan och återkommer så snart det klarnar kring hur valideringen ska gå till.

Jag har jobbat som undersköterska i många år men har inte alla delar av utbildningen som nu kommer att krävas, kommer jag inte kunna jobba som undersköterska i framtiden? 

Det beror på när du utbildade dig och vilka eventuella delar du saknar i formell kompetens. Men din erfarenhet från yrket kommer du kunna validera kopplat till de formella kraven för titeln undersköterska. 

Jag har en utbildning från ett annat land, vad innebär det för mig?

Den kommer att jämföras med kraven för att få använda yrkestiteln undersköterska och utifrån vad som sedan framkommer så kan validering bli aktuellt. 

Vad händer med dagens delegation från sjuksköterskorna?

Det finns ingenting i utredningen som förändrar hur det fungerar idag med delegeringen för sjuksköterskor. 

Lönen – påverkar detta min lön?

Kommunal arbetar ständigt med att förbättra lön- och anställningsvillkor för dig. Det har vi gjort parallellt hela tiden vi arbetat med frågan om reglerad yrkestitel.

Jag arbetar som skötare, vad innebär detta för mig?

För att bli skötare idag krävs att du väljer fördjupningskurser på gymnasiets Vård- och omsorgsprogrammet. Tyvärr är det få utbildningssamordnare som erbjuder dessa kurser. Själva titeln skötare kommer även fortsättningsvis upprättas vid anställningstillfället. Däremot kommer Vård- och omsorgsprogrammets kommande paketering att täcka anställning inom såväl psykiatri, som funktionshinder, äldreomsorg, samt hälso- och sjukvård. Yrkesexamen kommer att vara undersköterska. 

Med reservation för förändring, texten uppdateras.