Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Varför behövs en legitimation för undersköterskor – frågor och svar

Sveriges kommuner och landsting beräknar att det saknas 161 000 undersköterskor till år 2035. Yrkets status måste höjas för att klara utmaningen. Kongressen, Kommunals högsta beslutade organ, fattade 2016 beslut om att Kommunal ska arbeta för att undersköterskorna ska få en yrkeslegitimation.

FILM: Varför en legitimation för undersköterskor? Emma Ölmebäck förklarar

Behovet av nya undersköterskor kommer vara stort i Sverige de närmsta decennierna. Trots att undersköterskans kompetens är en förutsättning för en fungerande välfärd, finns inga tydliga kriterier för vad en undersköterska kan och gör. En undersköterskas utbildning, kompetens, inriktning och arbetsuppgifter ser helt olika ut från en arbetsplats till en annan.

Kommunal ska arbeta för att undersköterskorna ska få en yrkeslegitimation. Det behövs för att:

 1. Höja statusen på yrket.
 2. Förbättra villkoren för personalen genom att yrkesrollen och ansvarsområdet blir tydligare.
 3. Förbättra patientsäkerheten och öka kvaliteten inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Vad har vi uppnått sedan 2016?

Det har hänt mycket sedan kongressen förra året och Kommunal har kommit långt i diskussioner med arbetsgivarna och politikerna.

 • Vi har lyckats få med oss styrande politiker.
 • Regeringen har tillsatt en utredning om legitimation för undersköterskor som ska vara klar våren 2019.
 • Kommunal och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har kommit överens om att skapa ordning och reda i utbildningsinnehåll och yrkesroller för vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor. Detta innebär också att undersköterskans roll säkerställs genom att parterna ställer sig positiva till att regeringen tillsätter en utredning om legitimation för undersköterskor.

Vad innebär en legitimation för mig som är yrkesutbildad?

För dig som har yrkesutbildning kommer införande av legitimation att innebära möjlighet till yrkesutveckling. Det kommer att bli tydligt vad en undersköterska kan och vilka arbetsuppgifter som kan läggas på undersköterskan.

Idag har många undersköterskor kompetens att utföra arbetsuppgifter som utförs av andra yrkesgrupper, en legitimation möjliggör ett ökat ansvarsområde. Bland Kommunals medlemmar har cirka 85 procent av undersköterskorna yrkesutbildning och har därmed goda möjligheter att direkt kvalificera sig för en legitimation.

I samband med att vi arbetar med legitimationsfrågan är det viktigt att även definiera rollerna för andra yrkesgrupper än undersköterskor inom vård och omsorg. Det behövs en yrkesutvecklingstrappa som är hållbar på arbetsplatserna, hos arbetsgivarna, i utbildningssystemet och i arbetsmarknadsutbildningarna. I den ska vårdbiträdets, undersköterskans och specialistundersköterskans roll, ansvar och kompetens tydliggöras.

Vad innebär en legitimation för mig som saknar utbildning och arbetar som undersköterska idag?

Du kommer att erbjudas validering och eventuellt kompletteringsutbildning. Legitimationen kommer att ta flera år att implementera och under den perioden kommer det att behövas övergångsregler. Det kommer också att behövas en myndighet med ansvar för ett nationellt valideringssystem.

När skulle en legitimation kunna införas?

Det kommer att ta tid innan en legitimation kan vara på plats. Den statliga utredningen ska vara klar våren 2019. Vi kan inte spekulera i tidsaspekten men regeringens utredare som presenterade förslag om legitimation föreslog år 2025.

Om legitimationen

 • Legitimationen ska garantera en bred kunskapsbas som ger kompetens att arbeta inom både äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Detta möjliggör ett ökat ansvarsområde. Många undersköterskor har kompetens att utföra arbetsuppgifter som idag utförs av andra yrkesgrupper.
 • Detta förutsätter att regeringen styr upp utbildningen i hela Sverige – alla som utbildar sig till undersköterska ska läsa samma kurser. Arbetsgivaren ska veta att den personal som anställs har den kompetens som krävs, och arbetstagaren ska vara anställningsbar i hela Sverige.
 • En undersköterskelegitimation tar lång tid att införa och det kommer att behövas övergångsregler. De som arbetar som undersköterskor och saknar delar av yrkesutbildningen ska erbjudas validering av sin utbildning och eventuellt kompletteringsutbildning.

Om yrkesutvecklingstrappan

En legitimation som säkerställer undersköterskornas roll och kompetens gör det också möjligt att definiera vårdbiträdets yrkesroll, något som idag saknas helt.

 • Parterna i Vård- och omsorgscollege är överens om att utbildning till vårdbiträde ska omfatta 800 poäng (9 månader på heltid) vårdkurser från vård- och omsorgsprogrammet. Vårdbiträde ska åter bli en yrkesgrupp med formellt utbildningskrav.
 • Specialistutbildningarna för undersköterskor på yrkeshögskolenivå ska utvecklas, vara nationellt sammanhållna och erbjudas inom fler områden än idag. Detta efterfrågar både medlemmar och arbetsgivare.