Svenska språket - A och O inom äldreomsorgen

Med satsningar på språkutveckling på jobbet kan missförstånd undvikas och patientsäkerheten i äldreomsorgen förbättras. Goda kunskaper i svenska språket är nödvändiga för trivseln i arbetslaget, relationen till de äldre och möjligheterna för dig som anställd att kommunicera med din chef. Det konstaterar Kommunal i en ny rapport om språket.

Äldreomsorg
Foto: Fredrik Sandin Carlsson

I äldreomsorgen är skriftlig och muntlig dokumentation grundläggande förutsättningar för en fungerande verksamhet. Kraven har ökat kring samverkan med brukare, anhöriga och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg  i takt med införandet av allt mer omfattande kvalitetskontroller och större målstyrning av arbetet.

Frågan är enormt viktig för medlemmarna i Kommunal som jobbar inom äldreomsorgen. Nu måste arbetsgivarna se till och säkerställa att alla anställda har de språkkunskaper som yrket kräver, säger förbundsordförande Tobias Baudin.

Rapporten är Kommunals första på området – och bygger på en kartläggning av hur problemen ser ut idag och vilka insatser som görs för att öka språkkunskaperna på arbetsplatserna. Det är också första gången Kommunal i samlad form ger konkreta förslag på åtgärder som skulle kunna leda till en bättre språkmiljö i äldreomsorgen.

- Min förhoppning är att vi får en större debatt om språkets betydelse för kvaliteten i verksamheten. Det behövs ökade resurser och fler och bättre utbildningsinsatser för att klara de utmaningar vi ser idag, avslutar Tobias Baudin.

Kommunals tre förslag

  • Rätt till utbildning – och rätt utbildning.
    Alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna prata, lyssna, läsa, skriva och ta instruktioner på svenska. Det behövs en nationell, statlig satsning på SFI och Komvux som svarar mot behoven på arbetsmarknaden och behoven hos den enskilde arbetstagaren. All vård- och omsorgsutbildning måste ges på svenska för att eleven ska ha rätt förutsättningar att jobba i äldreomsorgen efter avslutad utbildning.
  • Rätt resurser – och mer resurser.
    Äldreomsorgen är underfinansierad och underbemannad. Det är ohållbart. Ökad bemanning – och rätt bemanning – förutsätter ett större budgetutrymme. Kommunal anser att kommuner behöver tillföra mer resurser till äldreomsorgen. När personalens språkkunskaper förbättras ökar kvaliteten i verksamheten – inte minst vad gäller omsorgskvaliteten och patientsäkerheten.
  • Arbetsgivarens ansvar.
    Det är arbetsgivarens ansvar att skapa rätt förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser. Arbetsgivare får inte låta personer som inte kan språket arbeta självständigt, utan handledning och utbildning i svenska. De med otillräckliga språkkunskaper måste få studera svenska på arbetstid.

Dela sidan