Pandemi på äldreboendet - en rapport om den svenska äldreomsorgen innan och under coronapandemin

När coronaviruset svepte in i början av 2020 drogs Sverige in i den värsta kris som drabbat landet på många decennier. Rapporten ”Pandemi på äldreboendet” studerar vilka förutsättningar den svenska äldreomsorgen hade att hantera en pandemi. Fanns det ett samband mellan äldreomsorgens organisatoriska förutsättningar och hur man lyckades med smittbekämpandet på äldreboenden? Vilka slutsatser och lärdomar ska vi ta med oss från den här krisen?

Undersköterska med munskydd arbetar under pandemin
Foto: Kommunal

Alltför många människor, speciellt äldre människor på äldreboenden, har blivit sjuka och dött till följd av coronaviruset. Pandemin har också inneburit en otrolig ansträngning för Sveriges vård- och omsorgsanställda, undersköterskor och vårdbiträden, flera av dem medlemmar i fackförbundet Kommunal. 

Inom forskningen är det självklart att omsorgskvaliteten bygger på personalens villkor och äldreomsorgens organisatoriska förutsättningar. Med detta som utgångspunkt har Kommunal tagit fram fakta om äldreomsorgen innan och under coronakrisen. Rapportens resultat bekräftar bilden: med högre bemanning och mindre andel tidsbegränsat anställda hade äldreboendena med största sannolikhet kunnat stå emot coronasmittan bättre. 

- För att mildra effekterna när pandemin nu tar ny fart är det viktigt att politiker och beslutsfattare ‪tar lärdom av det vi lärt från våren. Min förväntan är att de redan gått till handling. Medlemmarna i Kommunal har varnat länge, våren visade på konsekvenserna av bristerna i äldreomsorgen, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Några resultat i punktform

  • Äldreboenden med smittspridning hade högre andel timavlönad personal. På fyra av tio äldreboenden med fler än ett fall var minst var femte personal timavlönad. Bara två av tio äldreboenden utan smittspridning hade över 20 procent timavlönade.
  • Äldreboenden med smittspridning var sämre bemannande innan pandemin. Äldreboenden med flera smittade ansåg 39 procent att bemanningen var tillräcklig strax innan pandemin jämfört med äldreboenden utan smitta där 50 procent ansåg att bemanningen var tillräcklig.
  • Äldreboenden med smittspridning har i större utsträckning haft personal som har gått mellan friska och sjuka (57 procent) än äldreboenden med bara ett fall (47 procent).
  • Äldreboenden med flera smittade har i större utsträckning haft personal som har gått till arbetet trots symtom: 28 procent jämfört med 10 procent på äldreboenden utan smittspridning.
  • Äldreboenden utan covid-19-fall svarar i lägre uträckning att det har förekommit att personalen har arbetat utan rätt skyddsutrustning (25 procent) än äldreboenden med fler covid-19-fall (54 procent).
  • Äldreboenden med högre följsamhet av basala hygienrutiner hade mindre smittspridning. På arbetsplatser med flera fall av covid-19 fanns det i större utsträckning personal som hade svårigheter att följa hygienrutiner, 27 procent, medan andelen på äldreboenden utan konstaterat smittspridning var 15 procent.

Digital presentation om rapporten

Pandemi på äldreboendet - en rapport om den svenska äldreomsorgen innan och under coronapandemin

Pandemi på äldreboendet (pdf)

Dela sidan