Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Vilka risker finns i äldreomsorgen?

2015-12-16
Arbetsgivaren har ansvar för att riskbedöma alla arbetsuppgifter. Riskbedömningen ska göras tillsammans med skyddsombud och berörd personal. I riskbedömningen ska arbetsgivaren ange vilka åtgärder som ska vidtas för att riskerna ska undanröjas eller bli så små som möjligt.

I november hade sektion Stockholm Mitt utbildningsdagar för alla arbetsplatsombud/skyddsombud inom äldreboenden och hemtjänsten. På utbildningsdagarna arbetade vi med fallbeskrivningar och övade oss på att göra riskbedömningar.

Riskbedömningar ska göras för alla arbetsmoment och olika miljöer man vistas i, även utanför arbetsplatsen, till exempel när man går och handlar. Riskbedömning ska också göras för arbetet kring varje person. Riskerna kan till exempel handla om förflyttningar eller hot och våld.
Alla personal ska få information om vilka risker som finns och hur man ska arbeta för att minska dem. Riskbedömningarna ska förvaras så att all personal har tillgång till dem.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Finns det riskbedömningar? Känner alla till dem? Prata med din chef eller med skyddsombudet. Du kan också prata med dina arbetskamrater och komma överens om att ni tillsammans tar upp frågan på arbetsplatsträffen.