Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Tidslinje: Begäran om åtgärd, Länssjukhuset Ryhov

Hur går det till när en Begäran om åtgärd (6:6:a) lämnas in och vad händer sen?
Hur går det till när en Begäran om åtgärd (6:6:a) lämnas in och vad händer sen?
Foto: Pixabay
2020-06-26
I maj 2020 lämnar ett skyddsombud på Länssjukhuset Ryhov in en så kallad Begäran om åtgärd till arbetsgivaren. Syftet med den är att upplysa om brister i arbetsmiljö. Målet är att arbetsgivaren ska åtgärda bristerna för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för medlemmarna. Men hur går ett sådant arbete till och vad händer just nu?

15 april 

Skyddsombudet tar kontakt med sektion för att beskriva den alltmer pressade situationen på OP/IVA Ryhov.

17 april

Skyddsombud träffar sektionsföreträdare för att beskriva nuläget:

 • Tätare helgtjänstgöring – försämrade möjligheter till återhämtning.
 • Eventuellt tvåskiftsschema vid ökat behov av iva-platser. Innebär 12-timmarspass vid varje arbetstillfälle.
 • Personal flyttas till Kohort-avdelning dit de allra sjukaste patienterna vårdas. Detta sker utan inskolning.
 • Personal har fått information om att det råder brist på rätt skyddsutrustning.

5 maj 

Sektionsföreträdare och ombudsman möter fem fackliga företrädare på IVA. Här gås risk- och konsekvensanalys igenom som gjorts (utan att Kommunals skyddsombud varit inblandade) i samband med start av kohort-avdelning 30/3.

Sektionsföreträdare och ombudsman besöker kohort-avdelning.

19 maj 

Sektionsföreträdare träffar skyddsombuden på op/iva och går igenom det aktuella läget:

Treveckors schema är aktuellt. Det gäller v 23-24-25. Beslut tas att schemat ska förhandlas med Kommunal på sektionsnivå.

En begäran om åtgärd (66a) skrivs.
Den beskriver undersköterskornas förändrade arbetsuppgifter i samband med Covid-19.

Den begär att arbetsgivaren säkerställer en säker arbetsmiljö utifrån olika aspekter samt vidtar åtgärder som krävs för att nå dit.

20 maj

Skyddsombuden lämnar Begäran om åtgärd (66a) till arbetsgivaren som har 1 vecka på sig att lämna ett skriftligt svar med planerade åtgärder. 

25 maj

Arbetsgivaren skickar förslag på schema gällande en treveckorsperiod till Kommunal.

26 maj

Arbetsgivaren, sektionsföreträdare och skyddsombuden går igenom Begäran om åtgärd samt arbetsgivarens schemaförslag.

Förslaget innebär planerad övertid samt att arbetsgivaren vill frångå gällande kollektivavtal angående måltidsuppehåll. 

27 maj

Kommunal förhandlar treveckors-schemat med arbetsgivaren som ändrar schemat för att inte bryta mot arbetstidsmåttet samt lägger in rast. Förslaget antas av Kommunal. Här är Kommunal och arbetsgivaren överens om att kommande sommarschema ska presenteras förfackliga företrädare.

3 juni

Sektionsföreträdare samt skyddsombud möts för avstämning. Skyddsombuden meddelar att de inte blir inbjudna att diskutera arbetsgivarens sommarschema.

5 juni

Arbetsgivaren skickar skriftligt svar på den inlämnade 66a:n

8 juni

Arbetsgivaren kallar till genomgång av sina skriftliga svar på den inlämnade 66:a:n:

 • Rätt skyddsutrustning är framtagen
 • rast och paus är inlagt i schemat
 • arbetsgivaren erbjuder de anställda samtalsstöd från AME
 • arbetsgivaren säkertställer att chefer närvarar vid skiftbyten morgon och eftermiddag
 • en hr-partner med fokusområde arbetsmiljö och rehabilitering finns till personalens förfogande
 • friskvårdsteamets sjukgymnast har gått igenom träningsprogram för att förebygga smärta o stelhet i nacke o rygg
 • introduktion har initierats för de nya kollegorna som kommer till kohort-avdelningen
 • solskydd som skyddar den solutsatta innegården där kohort-avdelningen finns har satts upp samt att Doopair flyttats in för att rena luften
 • mellanmål finns till medarbetarna i slussen till Kohorten
 • Gröna korset kommer att diskutera arbetsvillkoren på arbetsplatsen
 • besked från sjukvårdsledningen angående sommarplanering inväntas
 • förskjuten arbetstid har betalats ut av arbetsgivaren

Kommunal avvaktar i och med dessa svar med att skicka in 66a:n till Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren kallar till samverksansmöte angående sommarschema. Eftersom förslaget är otydligt säger samtliga fackförbund nej.

11 juni

Medlemsmöte för medlemmar på OP/IVA.
Sektionsföreträdare, ombudsman samt skyddsombuden går igenom hur Kommunal agerat  för op/IVA samt går igenom Begära om åtgärd (66a:n) och arbetet runt den. Medlemmar ges möjlighet att ställa frågor och diskutera det som varit och det som är aktuellt för arbetsplatsen. Här diskuteras också semester, ersättning, arbetsmiljöfrågor och bristande kommunikation.

Vad händer nu?

Kommunal anser att arbetsgivaren har lämnat godtagbara förslag på åtgärder. Kommunals roll blir nu att följa upp hur åtgärderna fungerar i praktiken.