Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Rapport från hemtjänstmötet

2015-05-21
Missade du Kommunals hemtjänstmöte den 18 maj? Här kommer en rapport från mötet där Clara Lindblom (V) äldreborgarråd i Stockholm, berättade om den översyn som pågår av hemtjänsten.

Förbättringar på gång i hemtjänsten

– ­­ ­Jag har verkligen tagit intryck av mina möten med Kommunal och hemtjänstpersonalen, det krävs förändringar i hemtjänsten, säger Clara Lindblom (V) äldreborgarråd i Stockholm sedan drygt ett halvår.

Samtidigt ber hon personalen att ha tålamod, förändringsarbetet kommer att ta tid.

– Det nuvarande ersättningssystemet och tekniken med Paragå genomfördes allt för snabbt och mycket blev fel. Vi vill inte göra det misstaget, säger Clara.

Stiftelsen Äldrecentrum, Äldreförvaltningen och stadsledningskontoret ansvarar för olika delar av arbetet. Clara berättade att det finns tre huvudpunkter i översynen.


Hur utföraran skall anlitas

Valet idag står mellan att använda antingen Lagen om offentlig upphandling eller Lagen om valfrihet. (se nedan) Det finns problem med bägge modellerna menar Clara.

– Om vi fortsätter att använda Lagen om valfrihet så kan vi ställa så höga krav på utförarna att vi sorterar bort dem som inte är seriösa, säger Clara.

Hon nämner som exempel att man kan kräva att företaget har ett lokalt kontor i det område man verkar i. Det är viktigt för kvalitén att det finns en lokal förankring för exempelvis samverkan med primärvården men det är också bra ur arbetsmiljösynpunkt att personalen har nära till sin lokal för att få tillgång till skyddsutrustnings och toalett.


Biståndsbedömningen

Clara menar att hon förstår Kommunals krav på att biståndsbedömningen skall frikopplas från budgeten men hon tror att det kan innebära en för stor omorganisation som riskerar dra ut på tiden.

– Det finns andra sätt man kan förändra på, säger Clara, ett sätt är att komma bort från den nästan absurda delstyrningen i biståndsbesluten. Vi håller på att titta på någon form av beslutad ramtid som pensionären tillsammans med kontaktpersonen kan planera.


Paragå

Clara menar att många hon pratat med kan se fördelar med telefonen som hjälpmedel men att det är oerhört viktigt att tekniken blir användarvänlig.

– Jag förstår verkligen stressen och frustrationen när tekniken inte fungerar.

Clara Lindblom har praktiserat i hemtjänsten i flera stadsdelar och hos privata utförare och sett hur krångligt det kan vara med inloggningar och olika moment och rätt som det är blir man utslängd ur systemet eller har ingen uppkoppling.

Hon menar också att Lagen om valfrihet har drivit upp kostnaderna och att kontrollsystemet är väldigt dyrt och arbetskrävande.
 

Andra saker som Clara pekar på i översynen är att kringtiden, som idag beräknas till 30 procent, inte räcker. Förutom förflyttningar, personalmöten och tid för genomförandeplaner måste personalen få tid att reflektera och prata med varandra om arbetet.

– Vi behöver också hitta modeller där arbetsplaneringen blir mer personalstyrd, säger Clara. Schemos som används i staden är inte tillräckligt flexibelt och många användare har inte tillräckliga kunskaper om hur man kan arbeta i det.

Hon är också medveten om att höjningen av hemtjänstersättningen inte är tillräcklig.

– Problemet är att hemtjänst varit underfinansierat under många år och det är svårt att rätta till snabbt, säger Clara. Vi kan också så att många sociala verksamheter varit eftersatta och behöver emr pengar.

En viktig del av utvärderingen är de enkäter som all personal ska svara på, det är 6 500 hemtjänstarbetare som använder Paragå samt chefer, samordnare och biståndshandläggare.

– Det är många personer som ägnar mycket tid åt Paragå, säger Clara, efter att hemtjänstpersonalen bockat av insatserna som utförda, så skall de godkännas av enheten och sedan av biståndshanläggarna. Det blir många klick och mycket tid som kostar pengar och hade kunnat användas bättre.

Även om hon hoppas att vi i hemtjänst ska ha tålamod så menar hon att det finns förändringar som kan göras snabbt.

–  Paragå kommer att finnas kvar tillsvidare men vi behöver vi snabbt göra systemet mer användarvänligt. Det vi kan göra direkt kommer vi också att genomföra, säger Clara Lindblom.

 

Bakgrund

Efter åtta år av borgerligt styre i Stockholms stadshus är problemen många, inte minst i hemtjänst.

  • Verksamheten är sedan många år kraftigt underfinansierad. Det finns inte pengar i budget för att biståndshandläggarna skall kunna beställa hemhjälp efter de äldres behov.
     
  •  Ersättningarna till utförarna är för låga och täcker inte kostnaderna för verksamheten. Många seriösa utförare går back på timersättningen. I en del stadsdelar har ledningen sagt okej till att stadsdelens hemtjänst överskrider budgeten eftersom man ser att ersättningen är för låg.


Trots det pressas personalen att och har dålig arbetsmiljö hos de allra flesta utförare. Bland de oseriösa arbetsgivarna ser vi direkt lönedumpning där arbetsgivaran försöker smita från att ge lön för förflyttningstid.
 

  • Den fria konkurrensen i lagen om valfrihet har gjort att vi fått flera hundra utförare i Stockholms stad. Många är oseriösa och staden har ingen möjlighet att följa upp alla.
     
  • Det nuvarande ersättningssystemet och Paragå ,som infördes lite panikartat för att få kontroll på företagen, har haft många brister och man har inte hunnit utbilda användarna på rätt sätt.


I april 2014 hade Kommunals sektioner i Stockholm ett hemtjänstmöte för att diskutera situationen. Mötet enades om ett antal krav som framfördes till politikerna i en demonstration utanför stadshuset i maj.

Den dåvarande oppositionen, som sedan fick makten i stadshuset i september 2014, sa ja till i princip alla våra krav. Några av kraven kan vi i uppföljningen se att de är på väg att genomföras som att vi ska få vara delaktiga i utvärderingen. Andra krav som höjda ersättningar har delvis genomförts.

Lagen om valfrihet (LOV)

Lagen infördes av den borgerliga regering 2008. Det innebär att kommunen kan sätta upp krav för företag som vill utföra tillexempel hemtjänst sedan är det fri etableringsrätt för alla företag som uppfyller kraven.

Lagen om Offentlig upphandling (LOU)

Lagen om upphandling är en äldre lagstiftning som regelrar hur det skall gå till när en kommun (eller landsting) Skall köpa varor eller tjänster. Kommunen talar om vilken tjänst man vill ha, vad den skall innehålla i omfattning och kvalité. Företagen har sedan rätt att lämna anbud. Kommunen skall sedan teckna avtal på en viss tid, tillexempel tre år, med det eller de företag som lämnat de fördelaktigaste anbuden.

 

Av: Lena Ericson Höijer