Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Medlemmarnas försäkringar via kollektivavtalet

Kollektivavtalet innehåller försäkringslösningar för många olika händelser. Här är en kort genomgång av var och en av dem.

Arbetslöshet

Flertalet av Kommunals medlemmar omfattas av en omställningsförsäkring, men hur skyddet ser ut beror på kollektivavtalet. Viktigt: påminn om att den som blir uppsagd ska anmäla sin första arbetslösa dag till Arbetsförmedlingen!

Sjukdom

På arbetsplatser med kollektivavtal finns extra ersättningar utöver sjukpenningen från Försäkringskassan. Beroende på vilket avtal man omfattas av så ska medlemmen ansöka om dessa vid olika tidpunkter:

  • AGS-KL anmäls till AFA försäkring from dag 91 (dag 15-90 betalas av arbetsgivaren).
  • AGS anmäls till AFA försäkring from dag 15.
  • ITP arbetsgivare betalar dag 15-90 och anmäler sen sjukperioden till ALECTA.

Vid beviljande av sjukersättning ska ny anmälan göras.

Arbetsskada

Vid arbetsskada har medlemmen rätt att få ersättning kopplat till försäkringar knutna till kollektivavtalen.

Läs mer om vad som händer när någon blir skadad på jobbet.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder som ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och god livskvalitet.
Rehabilitering är en rättighet för alla som är sjukskrivna. Det gäller oavsett om man har en anställning eller är arbetslös.

Vem ansvarar för vad?

Sjukvården - ansvarar för att den medicinska rehabiliteringen.
Arbetsförmedlingen - har hand om de arbetslivsinriktade insatserna.
Arbetsgivarna - ska se till så att de anställda får arbetslivsinriktade rehabilitering.
Försäkringskassan - uppmärksammar behovet av rehabilitering. De samordnar insatserna i samarbete med medlemmen, läkare, arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen och andra berörda parter.

Pension

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av en tjänste- eller avtalspension. För Kommunals medlemmar kan det innebära flera olika pensionsavtal. Vilket pensionsavtal som gäller styrs av vilket kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. I enstaka fall finns lokala avtal som gör avsteg från arbetsplatsernas avtal.

Premieavgift under föräldraledighet

I de flesta av Kommunals avtal finns bestämmelser om extra ersättning utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. Ersättningen som kan utges beror på hur länge medlemmen varit anställd och vilket avtal hen omfattas av.

Den som omfattas av avtalspension SAF-LO eller KAP ska from 1 januari 2014 ansöka hos AFA om föräldrapenningtillägg.

Viktigt! Det är också nödvändigt att ansöka om så kallad premiebefrielse. Det betyder att man får fortsatt rätt till inbetalning till tjänstepensionen när man är föräldraledig.

Läs mer på www.afa.se, om försäkringar och premiebefrielse.

Dödsfall

Medlem som arbetar på arbetsplats med kollektivavtal omfattas av tjänstegruppliv (TGL eller TGL-KL). Vid dödsfall brukar arbetsgivaren anmäla detta till den som ska betala ersättningen. Medlemmar som inte arbetar under kollektivtal omfattas genom sitt medlemskap i Kommunal av kompletterings-TGL.

Kategorier

Försäkring