Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Frågor och svar med anledning av revisorernas granskning av handelsbolaget Lyran

Kommunal har låtit externa revisorer granska ekonomin och besluten inom Handelsbolaget Lyran. Här kan du läsa svar på några av de vanligaste frågorna med anledning av detta.

Hur kunde felaktigheterna i Lyran ske?
Revisorernas granskning visar med all tydlighet att det finns ett flertal områden att se över.  Vissa verksamheter, såsom restaurang Metropol Palais, har legat för långt ifrån kärnverksamheten och förbundets kompetensområde, och har även varit för kostsamt för att drivas med lönsamhet. Vi tar revisorernas anmärkningar och rekommendationer på största allvar och arbetar fortsatt med att rätta till de fel som begåtts.

Vad är en revision och varför görs den?
En ekonomisk revision är en oberoende granskning som görs av en revisor. Revisorernas uppgift är att kontrollera bokföringen och att det ekonomiska beslutsfattandet skötts på ett ansvarsfullt sätt.

Varför får vissa personer ansvarsfrihet i Lyrans styrelse?
Revisorerna har lyft fram de ledamöter i styrelsen som haft ett fördjupat ansvar för Lyran och dess verksamhet, och rekommenderat att dessa inte ges ansvarsfrihet.

Vad är ansvarsfrihet?
Det är ett juridiskt begrepp som används i samband med att styrelsers arbete kontrolleras och bedöms. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att man godkänner hur styrelseledamöterna arbetat. Beslutet är individuellt för varje enskild ledamot.

Vad betyder det att en person inte beviljas ansvarsfrihet?
Det är en markering om missnöje med styrelseledamotens arbete. Det betyder också att de enskilda personerna kan ställas till svars för eventuella felaktigheter.

Vad gör Kommunal åt problemen som mediernas granskning avslöjat?
Kommunal åtgärdar inte bara de problem som medierna uppmärksammat, vi tar ett helhetsgrepp. Genomlysning av handelsbolaget Lyran och avveckling av Kommunals engagemang i restaurangen Metropol Palais är exempel ur den åtgärdsplan vi presenterade i januari och nu fullföljer. Kommunal har också inrättat en så kallad visselblåsningsfunktion och har gjort en totalgenomgång av regler för bland annat alkohol, representation och resor för att städa ut en otidsenlig kultur. Här kan du följa förändringsarbetet och läsa hela åtgärdsplanen.

Är Lyran detsamma som Kommunal?
Lyran är ett handelsbolag som Kommunal äger. I Lyrans verksamhet ingår Marholmen konferensanläggning och den numera nedlagda restaurangen Metropol Palais. Det är givetvis Kommunals ansvar att säkra att verksamheten i Lyran sköts korrekt och att medlemmarnas intressen tillvaratas. Det har i detta fall inte gjorts, och det är beklagligt.

Finns det fler oegentligheter som ännu inte framkommit?
Vi arbetar hårt för att vända på varje sten och inte bara städa upp utan också säkra att det som hänt inte upprepas. Vi genomlyser Lyrans verksamhet och uppdaterar regelverk och policys. Vi arbetar för att vara transparanta och därför har vi bland annat idag den 21 april bjudit in till pressträff för att presentera en lägesrapport. Vi inrättar också en visselblåsarfunktion som är i drift 15 maj. Via den kommer anställda och förtreondevalda anonymt kunna rapportera om de stöter på allvarliga missförhållanden. 

Hur ser medlemssiffrorna ut efter granskningen?
Den nuvarande siffran för medlemstapp som vi kan koppla till granskningen och rapproteringen kring Kommunal och handelsbolaget Lyran är 8300 medlemmar. I en intensifierad medlemsdialog – om både granskning och pågående avtalsrörelse – har vi valt att också kontakta personer som begärt utträde. Det har varit intressanta samtal som gett oss viktig input och 2300 medlemmar har valt att under dessa samtal ångra sitt utträde.  

Hur ser ekonomin i Lyran ut?
Den är dålig. Under 2015 gick handelsbolaget Lyran med 93 miljoner i förlust. Den stora delen av detta är kostnader kring Restaurang Metropol Palais. Den nya styrelsen för Lyran arbetar hårt för att skapa ordning och reda och professionalisera verksamheten

Av revisionsberättelsen framgår att Lyrans styrelse rest för nästan 400 000. Vart har resorna gått och i vilket syfte?
Londonresan har redan tidigare uppmärksammats, som kostade väldigt mycket. Därutöver har ledningsgruppen för Lyran, det vill säga inte styrelsen, gjort ett antal resor där det är svårt att se syftet och en tydlig koppling till verksamhetens mål saknas. Vi delar fullt ut revisorernas kritik av detta, så får det inte gå till.

Av revisionsberättelsen framgår också att representation inom Lyran skett för närmare 260 000? Med bristande dokumentation över deltagare och syfte.
Detta är inte acceptabelt och visar tydligt att styrningen kring handelsbolaget Lyran inte har fungerat som det ska. Att representation har försiggått med bristande dokumentation över deltagare och syfte för stora summor är inte i linje med verksamhetens ändamål.