Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Internationellt arbete

Arbetsmarknaden är alltmer global. Människor reser från Thailand för att jobba i Sverige under bärsäsongen. Undersköterskor från Sverige arbetar i Norge. Internationella företag lagar mat, städar och sköter kollektivtrafik i svenska städer.

Därför är det viktigt att Kommunal aktivt söker påverka de europeiska och internationella regler och avtal som påverkar vardagen för så många. Och att vi ser till att människor har koll på sina rättigheter i Sverige, oavsett varifrån de kommer. Kommunal är en del av en facklig världsrörelse, som har en oerhört viktig roll att spela. Fackföreningsrörelsen är en motkraft till marknadskrafterna och de internationella företagens makt. I ett globalt perspektiv är vi inte bara medmänniskor, vi är också arbetskamrater. Vår samhörighet med sjukvårdaren i Moskva, lantarbetaren i Nairobi och minibussföraren i Manila får en speciell karaktär.

Fackliga samarbeten påverkar också här hemma

EU är en arena som Kommunal verkar på. Där har vi fört fram krav som vi inte fått igenom i Sverige och förhandlat för att få lagfästa på EU-nivå. Ett exempel på när vi lyckats är visstids- och deltidsanställda, som nu har fått samma rättigheter som tillsvidareanställda på heltid, något som är speciellt viktigt för anställda i vården i Sverige. De svenska arbetsgivarna måste rätta sig efter detta EU-beslut!

Kommunal är medlemmar i organisationer och kommittéer på svensk, nordisk och europeisk nivå. Vi är med och driver ett stort antal projekt med inriktning på utbildning och utveckling av facklig verksamhet på olika håll i världen.

Internationella federationer där Kommunal verkar

De federationer på internationell nivå där Kommunal bedriver arbete:

PSI
(förut användes förkortningen ISKA på svenska) Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster. PSI förenar offentliganställda i 700 fackföreningar i 154 länder. PSI har 30 miljoner medlemmar.
PSI Public Services International

IUL
Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen. IUL består av mer än 400 fackförbund i 126 länder och har över 2,6 miljoner medlemmar.
IUF, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations

EPSU
Europeiska federationen för offentliganställdas förbund
EPSU är den största branschfederationen inom Europafacket och representerar fler än 265 fackförbund i den offentliga sektorn och ca 8 miljoner medlemmar i drygt 40 länder.
EPSU European Federation of Public Service Unions

EFFAT
Europeiska federationen för fackföreningar inom livsmedelsindustrin, jordbruket, restaurang- och turistsektorerna består av 120 nationella fackföreningar från 35 europeiska länder och har mer än 22 miljoner medlemmar.
EFFAT European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

ETF
Europeiska Transportarbetarefederationen. Representerar fler än 3,5 miljoner medlemmar i 230 förbund från 41 länder.
ETF European Transport Workers’ Federation


ICU
Internationella Skorstensfejarefederationen
ICU International Confederation of Chimney Sweeps Trade Unions


KNS
Kommunalanställdas Nordiska Samarbete. KNS är samarbetsorgan för kommunalarbetareförbunden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. De 4 förbunden har tillsammans över 1 miljon medlemmar.
Nordic Federation of Unions of Municipal Employees

NOFS
Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation. NOFS samordnar verksamheten för 42 fackförbund inom den offentliga sektorn i de 5 nordiska länderna och har ca 2,3 miljoner medlemmar.
Nordic Public Services Unions

NTF
Nordiska Transportarbetarefederationen. NTF är ett oberoende samarbetsorgan mellan 47 transportfackliga organisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Medlemsförbunden organiserar ca 400 000 transportarbetare.
Nordic Transport Workers’ Federation

ITF
Internationella Transportarbetarefederationen. ITF är en global federation som består av ca 700 fria fackförbund för transportarbetare i 150 länder och har ca 4,5 miljoner medlemmar.
ITF International Transport Workers’ Federation

IFS
Internationella fackliga samorganisationen. Består av 328 centralorganisationer och representerar 176 miljoner arbetstagare i 162 länder.
ITUC International Trade Union Confederation


EFS
Europeiska fackliga samorganisationen. Består av 90 centralorganisationer från 39 länder samt 10 europeiska fackliga federationer.
ETUC European Trade Union Confederation

NFS
Nordens fackliga samorganisation. Samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i Norden. NFS har 16 medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Representerar nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden.
Council of Nordic Trade Unions

Svenska ILO-kommittén
För nationell beredning av vissa ärenden som rör samarbetet med ILO. Den svenska ILO-kommittén är en självständig, trepartiskt sammansatt myndighet som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet.

ILO
Internationella arbetsorganisationen. FNs fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt. Trepartismen är ILOs särdrag. Regeringar och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer deltar i ILOs beslutande och verkställande organ. Alla tre parter har oberoende status med full rösträtt.
ILO International Labour Organization

Union to Union
(fd LO-TCO Biståndsnämnd)
Samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete och har tre huvudmän, LO, TCO och Saco, som tillsammans representerar 3,44 miljoner fackliga medlemmar. Union to Union hette, innan Saco gick med 2015, LO-TCO Biståndsnämnd.

Palmecentret
Olof Palmes Internationella Center. Den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning, arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. 27 medlemsorganisationer.

Arbetet Global
LOs tidning Arbetets webb om globala frågor.