Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Vad Kommunal gör i klimatfrågan

Vad Kommunal gör i klimatfrågan
Foto: Kommunal
Vi vet ju att klimatomställningen kommer påverka människors liv och möjligheter att försörja sig. Vi vet att effekterna av klimatkrisen drabbar olika hårt beroende på var i världen du bor, om du är rik eller fattig, bor i en stad eller på landsbygden. Och vi vet att det kommer behövas en mycket tydligare och mer effektiv fördelningspolitik för att lösa problemen. Alla kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket. Här hittar du mer information om hur Kommunal arbetar för klimatfrågan på olika områden.

De sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmålen hänger starkt samman. Därför är fackföreningsrörelsens engagemang av stor betydelse för klimatomställningen. 

Exempel på vad Kommunal gör idag i klimatfrågan

Kommunals miljöstrategi

Kommunal antog 2016 en miljöstrategi med fokus på social och miljömässig hållbarhet samt miljö- och hållbarhetsfrågor. Den omfattar riktlinjer för en sammanhållen miljöpolitik och arbetssätt för att minimera miljöpåverkan från den egna verksamheten. Under 2020 finslipar vi strategin för att ännu bättre kunna spegla utvecklingen som sker globalt och nationellt.

Internationellt arbete

En stor del av Kommunals engagemang för klimatet sker genom det internationella arbetet. Kommunal är medlemmar i flera stora fackliga globala organisationer som satt klimatfrågan högt på agendan. I samarbete med detta är Kommunal delaktiga i flera utvecklingsprojekt - några med inriktning på klimatet.

På Filippinerna är Kommunal engagerat i ett projekt som handlar om att stödja/säkra omställningen för arbetarna i övergången till gröna transporter utifrån regeringsambitioner om att minska co2-belsatningen från transportsektorn.

Ett annat projekt är ett samarbete tillsammans med offentliganställdas fackföreningar i Kenya, Zambia, Tunisien, Peru, Jamaica och Tonga som handlar om att samla kunskap för att kunna påverka arbetsvillkoren i omställningen mot ett mer miljömässigt hållbart arbetsliv och samhälle.

Grön omställning i det svenska jordbruket

Kommunal arbetar aktivt i omställningen av den gröna sektorn. I kongressrapporten Vattna, Gödsla, Gallra – Dags för Kommunals jordbrukspolitik att slå rot! slår vi fast att: ”Jordbrukets möjligheter att minska sin klimatbelastning handlar framför allt om att begränsa den nuvarande belastningen.”

Kommunal engagerar sig i klimatfrågan kopplad till jordbruket på fler sätt. Bland annat finns vi med i Svenska FAO-kommittén, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske, som arbetar med Agenda 2030. I en publikation från FAO som är under framtagande lyfts det fram exempel från Sverige och det svenska engagemanget, vilket visar på behovet av hållbart jordbruk och skogsbruk där hållbarhetsperspektivet också är receptet för framgång.

Klimatpåverkan genom LO-samarbetet

Vid LO-kongressen 2016 fick LO i uppgift att ta fram en klimatpolitisk rapport och ett program. Kommunal deltog aktivt i att påverka klimatrapporten genom att peka på betydelsen av den offentliga upphandlingen som en möjlighet att ställa krav på upphandling av klimat- och miljösmarta varor och tjänster. Dessutom kom Kommunal med förslag på utbildning av förtroendevalda för att öka kunskapsnivån om vad förändringar i klimatet kan innebära för arbetsmiljön. Kommunal lyfte också frågan om att kostnaderna för omställnings- och anpassningsarbetet på grund av att klimatets effekter måste göras på ett rättvist sätt. Kommunal fortsätter att driva klimat- och miljöfrågor i det gemensamma LO-samarbetet.

Offentlig upphandling

I Sverige görs enligt Sveriges Kommuner och Landsting varje år offentliga upphandlingar till ett värde av ca 700 miljarder kronor. Den klimatbelastning som upphandlade varor och tjänster genererar motsvarar mer än all inrikestrafik. Offentliga upphandlare har goda möjligheter  att ställa krav på produktion av varor och tjänster. Reglerna för offentlig upphandling ger redan idag långtgående möjligheter till ”klimat- och miljösmart” upphandling. Detta är en fråga som fackliga företrädare kan påverka och som spelar en stor roll för klimatet och frågan kommer finnas med i Kommunals fortsatta arbete med miljöstrategin.