Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

Räddningstjänst

Två brandmän går in i brinnande hus.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Inom räddningstjänsten arbetar medlemmar organiserade inom Kommunal som heltidsanställda brandmän, brandbefäl eller som räddningstjänstpersonal i beredskap - som tidigare kallades deltidsbrandmän.

Räddningstjänsten är främst ett kommunalt ansvar, och verksamheten styrs utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och den enskilda kommunens handlingsplan. Det blir allt vanligare att kommuner går ihop och bildar kommunalförbund för att samarbeta över kommungränserna. I dag finns 38 kommunalförbund i Sverige, där de största kommunalförbunden finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Framtida arbetsmarknad inom räddningstjänst

Branschen står inför stora pensionsavgångar de närmsta fem åren.
Det är också nödvändigt att räddningstjänsten tar ett större och bredare helhetsgrepp över hela kommunens säkerhetsarbete. Om detta lyckas kommer ett stort antal SMO-utbildade brandmän att behöva nyanställas den närmsta 10-årsperioden.

Viktiga frågor för räddningstjänst

Kommunal lyfter medlemmarnas frågeställningar och driver dem gentemot riksdag, regering och myndigheter. De frågor vi arbetar intensivt med nu är exempelvis:

  • Kvalitetssäkring av utbildningarna inom RIB, SMO samt räddningsledare A och B.                                    
  • Översyn om hur Lagen om Skydd mot Olyckor, (LSO) används i kommunerna.    
  • Minskade utryckningsstyrkor och införande av mindre enheter, med bl.a. första insats personer (FIP) Vad får det för konsekvenser för den enskilde brandmannen?
  • Förarbevis för utryckningspersonal.
  • Fortsatt arbete med Friska Brandmän
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Ökade insatser för att förbättra villkoren för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och den nya utbildningen till brandman har förändrat rollen för brandpersonalen. Det skadeavhjälpande arbetet, det vill säga insatser vid bränder och olyckor, har kompletterats av ett mer aktivt deltagande i det förebyggande arbetet.  Vad som skett är att lagen i många kommuner blivit en sparlag, där det ensidigt satsas på det förebyggande arbetet och det är inte avsikten med LSO. Det ska råda ett antingen eller-förhållande mellan skadeavhjälpande och det förebyggande arbetet om lagens intentioner ska följas och konsekvenser av de olyckor som sker ska kunna minimeras.

Farliga ämnen

Kommunal arbetar med en rad frågor som berör arbetsmiljön för brandpersonal. Utryckningsstyrkorna har minskat, vilket fått konsekvenser som stress och ökade risker. Dessutom innebär brandmäns arbetsuppgifter att de kommer i kontakt med ämnen som kan ge upphov till hjärt/kärlsjukdomar, cancer och fertilitetsproblem. Kommunal ingår i ett brett samarbete för att minimera denna exponering, bl.a. i samarbetsprojektet Friska Brandmän.

Kvalitetssäkrad utbildning

Utbildningssystemet för brandpersonal måste ses över och kvalitetssäkras. Konsekvensen av den uteblivna kvalitetssäkringen av de utbildningar som finns, är att räddningstjänsterna har blivit sämre rustade för att möta de olyckor som förekommer i ett modernt samhälle. I vissa fall har det också blivit så att vi eldar upp hus under sakkunnig ledning och det kan få allvarliga konsekvenser för både miljö och den enskilde brandmannen.

Det är också viktigt att fundera över hur kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund i högre utsträckning ska kunna söka utbildningen till brandman.

Ytterligare en fråga handlar om förarbevis. Det nuvarande regelverket för att framföra brandfordon över 3,5 ton ställer inga kompetenskrav förutom att brandmannen har körkortskategori C eller CE. Kommunal arbetar för att ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal införs.

Den enda utbildningen som är yrkesrelaterad är SMO-utbildningen.

Läs mer

För dig inom räddningstjänsten som är gravid eller ammar

Projektet Friska Brandmän

Läs- och lyssningstips för dig som arbetar i räddningstjänsten

Länkar

Brandbloggen - Kommunal bloggar om fackliga frågor i räddningstjänsten

EPSU - europeiska federationen för fackförbund för offentliganställda

KNS - Kommunalanställdas nordiska samarbete

Brandskyddsföreningen

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Arbetsmiljöverket