Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Viktigt att veta om regleringen av yrket undersköterska

Illustration som visar lagstiftningsprocessen.
Foto: Kommunal.
Nu är den skyddade yrkestiteln för undersköterskor snart här! Den 15 juni 2021 röstade Riksdagen igenom lagförslaget om att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Detta innebär att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Enligt förslaget föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2023. Från och med 2033 krävs skyddad yrkestitel för att arbeta som undersköterska.

Se film med Kommunals utredare Mari Huupponen: Vanligaste frågorna om skyddad yrkestitel

Vanliga frågor och svar: Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Se film med Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog: Fördelarna med en skyddad yrkestitel

Skyddad yrkestitel för undersköterskor - Johan Ingelskog

Har har vi samlat frågor och svar för dig som jobbar inom vård och omsorg och som kommer bli berörd av den nya regleringen av undersköterkeyrket. Vi kommer att uppdatera sidan kontinuerligt. 

Bakgrund 

Kommunal har drivit frågan om en legitimation sedan Kommunals kongress 2016.

Nu anser också regeringen att kompetensen hos yrkesgruppen undersköterskor behöver säkerställas och att det därför ska införas en skyddad yrkestitel för yrket.

Kommunal tycker att en yrkesreglering behövs behövs för att:

  • Förbättra patientsäkerheten och öka kvaliteten inom äldreomsorg och hälso och sjukvård.
  • Höja statusen och öka attraktionen till yrket.
  • Förbättra villkoren för personalen genom att yrkesrollen och ansvarsområdet blir tydligare.

Vad har hänt sedan kongressen 2016 beslutade för att Kommunal ska jobba för en yrkesreglering?

Kommunal har drivit frågan om en yrkeslegitimation för undersköterskor sedan kongressen 2016.

Regeringen beslutade i oktober 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur yrket undersköterska skulle kunna regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen. I april 2019 överlämnades betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) till regeringen. I betänkandet föreslås ett införande av skyddad yrkestitel för undersköterska.

Regeringen beslutade i december 2019 om ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039) och i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program. Ändringarna innebär bland annat att fler ämnen kommer att bli obligatoriska för alla elever inom vård- och omsorgsprogrammet. Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020.

Den 11 juni 2020 remitterades departementspromemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) som tagits fram inom Socialdepartementet med förslag till lagändringar med delvis annan utformning än betänkandets.

Den 15 juni 2021 röstade riksdagen igenom förslaget. Du kan se debatten här.

På vilket sätt hjälper en skyddad yrkestitel mig till en högre lön?

Kommunal vill att yrkesutbildning ska löna sig. Därför har Kommunal i avtalsrörelser satsat extra just på välfärdens yrkesutbildade. Kommunal anser att dessa frågor hänger ihop, och har därför drivit en nationellt reglerad utbildning inom vård och omsorg, och från och med 30 juni 2021 så träder en sådan i kraft.

Hittills har arbetsgivaren kunnat bestämma själv vem som är utbildad undersköterska, och det har funnits en stor variation i hur man ser på utbildningen. Det ska inte vara arbetsgivaren som bestämmer vem som värd den här extra satsningen på yrkesutbildade, det ska vara självklart.

Vad innebär en skyddad yrkestitel för mig som är yrkesutbildad?

Med en skyddad yrkestitel blir det tydliga kompetenskrav och reglerade utbildningsvägar för att få titulera sig som undersköterska. 

Bland Kommunals medlemmar har cirka 85 procent av undersköterskorna yrkesutbildning och har därmed goda möjligheter att direkt kvalificera sig för en skyddad yrkestitel.

Idag har många undersköterskor kompetens att utföra arbetsuppgifter som utförs av andra yrkesgrupper. Det skulle förenkla samarbetet i vårdteamet när rollerna blir tydligare. En skyddad yrkestitel kan skapa ett tydligare ansvarsområde.

Vad innebär det för mig som saknar undersköterskeutbildning?

Kommunal anser att du ska erbjudas validering och eventuellt kompletteringsutbildning – till exempel inom ramarna för Äldreomsorgslyftet. Läs mer om äldreomsorgslyftet. 

Vad är validering?

Validering är när man får sina kunskaper, kompetenser bedömda och kartlagda på ett strukturerat sätt oavsett om du fått kunskapen via yrkeserfarenhet eller utbildning. Efter genomgången validering får man en skriftlig intyg.

Validering av yrkesverksamma undersköterskor sker inom ramen för vuxenutbildningen. 

Hur kommer den skyddade yrkestiteln att vara utformad?

Enligt propositionen föreslås att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den som saknar ett sådant bevis ska inte heller få använda en titel som kan förväxlas med yrkestiteln undersköterska. Grunden för att få en skyddad yrkestitel kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

De nya bestämmelserna om skyddad yrkestitel för undersköterska ska träda i kraft den 1 juli 2023. Den som är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska när de nya reglerna om skyddad yrkestitel träder i kraft ska få fortsätta att använda titeln trots att han eller hon inte har fått bevis om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 30 juni 2033. Om en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska lämnas in senast den 30 juni 2033, ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

När kommer en reglering kunna genomföras?

Enligt förslaget ska man kunna ansöka om skyddad yrkestitel från och med 1 juli 2023.

Gäller det här bara undersköterskor? Vad gäller andra yrkesgrupper som t.ex. skötare

Nej, detta gäller alla som har en gymnasial vård- och omsorgsutbildning (gymnasiet eller komvux). Närliggande yrkeskategorier såsom behandlingsassistenter och skötare, vårdare och boendestödjare kan ha en utbildning med inriktning mot vård och omsorg. De kan komma att ansöka om skyddad yrkestitel för undersköterska.

Kommunal kommer vidare fortsätta med arbetet att få till nationellt reglerade specialistutbildningar på YH-nivå inom vård och omsorg. Alla yrken ska ha en yrkesutveckling och kunna bli specialiserade inom sitt yrkesval.

Vad händer med vårdbiträdena?

Mot bakgrund av det stora rekryteringsbehov som finns i vård och omsorg och att alldeles för få väljer att utbilda sig till undersköterska kommer det att behövas vårdbiträden även i framtiden. I dag är vårdbiträden en yrkestitel för både dem som har formell vårdutbildning och de som helt saknar vård- och omsorgsutbildning. Målet är att alla vårdbiträden på sikt ska ha vårdbiträdesutbildning.

Finns det något annat land som har reglerat yrket undersköterska?

Alla andra nordiska länder har reglerat yrket undersköterskor. Sverige sticker ut som det enda landet där undersköterska är helt oreglerat både gällande titel och gällande arbetsinnehåll. 

När börjar övergångsperioden?

Enligt förslaget föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2023. Från och med 2033 krävs skyddad yrkestitel för att arbeta som undersköterska. Skyddad yrkestitel ska krävas både i hälso- och sjukvården och i omsorgen, i regioner och kommuner.

Är du tillsvidareanställd som undersköterska 2023 får du fortsätta använda titeln 2023-2033 enligt förslaget.

Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska ska under en tioårsperiod räknat från ikraftträdandet få fortsätta att använda titeln även om han eller hon inte har fått bevis om rätt att använda den. Under samma tidsperiod ska även bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kunna ges till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

Vilka utbildningar räknas som tillräckliga för att få den skyddade yrkestiteln?

Det reformerade innehållet inom vård- och omsorgsprogrammet kommer att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021.

För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2021 gäller däremot äldre bestämmelser om utbildningsinnehåll.

Vid en ansökan om skyddad yrkestitel kommer det dessutom att få ställas krav på godkända betyg i vissa kurser eller ämnen i en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller komvux som genomförts enligt bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

Det pågår fortfarande arbete runt vad som kommer vara godkänd utbildning / godkända kurser utifrån tidigare och pågående vård- och omsorgsutbildning för att erhålla skyddad yrkestitel så vi kommer att återkomma kring detta.

Varför är det viktigt att utbildningarna blir nationella? 

Grundutbildning till olika yrken inom vård och omsorg har under åren sett olika ut. Det har varit helt upp till arbetsgivarna vad som de ansett vara tillräcklig utbildning för att få en viss yrkestitel. Variationerna i dessa bedömningar har varit stora. Det kommer inte kunna ske när undersköterskeyrket blir reglerat.

I och med att vård- och omsorgsutbildningen kommer bli nationellt reglerad från sista juni 2021 både på gymnasiet och vuxenutbildning kommer den att säkra upp en grundutbildning för samtliga branscher inom psykiatri, funktionshinder, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Hur ansöker jag? Hur går handläggningen av ansökningar om skyddad yrkestitel till?

Socialstyrelsen ska från och med 2023 pröva ansökningar om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Socialstyrelsen är enligt förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer behörig myndighet för alla reglerade yrken inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen kommer därför även att bli behörig myndighet för det nya reglerade yrket undersköterska.

Ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kommer inte kunna återkallas – där skiljer en skyddad yrkestitel från en legitimation.

Kommer det kosta något att ansöka om skyddad yrkestitel? 

Socialstyrelsen kommer troligtvis att ta ut en avgift för prövning av en ansökan om bevis om rätt att få använda yrkestiteln undersköterska, men vi vet inte än hur stor avgift det kommer att bli. 

Jag går i pension före 2033, behöver jag ansöka om skyddad yrkestitel?

Den personal som arbetar sina sista år i yrket 2023-2033 kommer inte att behöva ansöka om någon skyddad yrkestitel.