Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kongressparlör

Acklamation? Bifall? Votering? Här hittar du förklaring av begrepp som används vid kongressen.

Acklamation
Omröstning med hjälp av ja- och nej rop

Ajournera
Beslut om att ta en paus i mötet.

Arbetsordning
Beskrivning av ordningsfrågor rörande kongressen

Ansvarsfrihet
Ett juridiskt begrepp som används i samband med att styrelsers arbete kontrolleras och bedöms. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att man godkänner hur styrelseledamöterna arbetat. Beslutet är individuellt för varje enskild ledamot. Se även här.

Avslag
Att säga nej till ett förslag eller motion

Beredningsutskott
Ett beredningsutskott försöker sammanjämka olika förslag eller lägga fram ett nytt förslag i viss fråga

Beslutsprotokoll
Innehåller fattade beslut men inte diskussionerna som förekommit

Bifall
Att säga ja till ett förslag eller motion

Begära ordet
Alla som vill prata på en kongress anmäler det genom att begära ordet

Bordläggning
Beslut om att skjuta upp en fråga till ett senare tillfälle.

Enhälligt beslut
När alla röstar på samma förslag

Enkel majoritet
När fler än hälften av mötesdeltagarna röster på ett förslag

Försöksvotering
Att med hjälp av handuppräckning testa styrkeförhållandena mellan olika förslag 

Kongressombud
Medlemmar som är utvalda av sina arbetskamrater att representera dem vid kongressen

Kongressparlör
Ett försök att beskriva ett antal krångliga ord som används under kongressen

Kontrapropositionsvotering
En metod för röstning som kan användas om det finns fler än två likvärdiga förslag att ta ställning till

Motioner
Skriftliga förslag som kommit in från medlemmarna i olika sakfrågor

Nominera
Föreslå en kandidat som står till förfogande vid personval

Ordningsfråga
Ärende som kan tas upp när som helst under ett möte, till exempel för att lämna relevant sakinformation.

Presidium
Kongressen väljer mötesordförande och sekreterare, ett presidium, som leder kongressens förhandlingar.

Revisor
Revisorernas uppgift är att kontrollera bokföringen och att det ekonomiska beslutsfattandet skötts på ett ansvarsfullt sätt.

Röstlängd
Lista över dem som får rösta

Rösträknare
Sex personer som övervakar röstningen som sker digitalt

Stadgar
Regelverk som styr verksamheten i Kommunal och bland annat rör beslutsprocesser

Streck i debatten
Kan begäras när som helst under kongressen. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på talarlistan utöver de som anmäler sig omedelbart.

Talarlista
Lista över talare och vilken ordning de begärt

Valberedning
Valberedningens uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Det kan vara nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Läs mer här.

Verksamhetsberättelse 
Beskriver det gångna årets ekonomi och verksamhet. Ett dokument som inför ett årsmöte produceras av styrelsen. Även medlemsutvecklingen brukar vara med. Här finns Kommunals verksamhetsberättelser.

Votering
Man begär votering när man anser att ordförande missuppfattat kongressens beslut

Yrka
Att formellt lämna ett förslag.

Åhörare
Besökare på mötet som inte kan begära ordet eller rösta

Kategorier

Kongress2019