Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Nödfallsövertid

Övertid för nödfallsarbete får tas ut då oförutsebara händelser vållat avbrott i en verksamhet eller hotat att medföra sådant avbrott eller skada på liv, hälsa eller egendom.

Som hänförliga till nödfallsarbeten har i tillämpningen ansetts t.ex. arbeten i samband med ras, storm, översvämningar, eldsvåda och kraftiga snöfall som medfört stopp i trafik och industridrift. Även reparationer av för industridrift viktiga maskiner o.d. som oförutsett havererat har bedömts som nödfallsarbeten. Däremot får nödfallsövertid inte tas ut på grund av vanligen förekommande och därför förutsebara driftsstörningar.

Enligt praxis hänförs till nödfallsövertid bara sådant övertidsarbete som avser att undanröja själva skadan, medan inhämtning av produktionsförsening får ske på vanlig övertid. Ett exempel på denna tillämpning finns i ärende (Aal 87/78) beträffande vissa trucktransporter hos LKAB i Kiruna, vilka föranleddes av en järnvägsolycka på malmbanan till Narvik. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens utlåtande hänfördes trucktransporterna inte till nödfallsarbete. I Al 128/83 uttalades att nödfallsövertid fick tas ut i den utsträckning som behövdes för att verksamheten skulle kunna återupptas, tills verksamheten kommit i gång på ett hjälpligt sätt.

Nödfallsarbetet utförs inte alltid av anställda i den drabbade verksamheten. Restriktivitet bör dock iakttagas då det gäller nödfallsarbete utanför den egna verksamheten.

Vissa typer av arbete kan sägas ha karaktär av nödfallsarbete. Exempel på sådant arbete kan vara visst sjukvårdsarbete. Omhändertagande av sjuka är emellertid det normala arbetet för sjukvårdsanställda och kan därför inte från sjukvårdens synpunkt anses som nödfallsarbete. I princip skall alltså sjukvårdsarbete inte kunna betraktas som nödfallsarbete. Avsteg från denna huvudregel kan dock tänkas i samband med omfattande epidemier, större olyckshändelser etc. Analoga resonemang kan föras för anställda inom t.ex. brand- och polisväsendet.

Underrättelseskyldighet

Tidigare skulle nödfallsarbete på övertid anmälas till Arbetarskyddsstyrelsen inom två dygn från arbetets början. I ATL har anmälningsskyldigheten ersatts av en skyldighet för arbetsgivaren att så snart omständigheterna medger det underrätta den lokala fackliga organisationen om att nödfallsarbete avses äga rum på övertid.

Med lokal arbetstagarorganisation avses här liksom annars en sammanslutning av arbetstagare som är part i lokala förhandlingar med arbetsgivaren. Normalt är det fråga om verkstadsklubbar, tjänstemannaklubbar e.d. Saknas en sådan sammanslutning blir det i stället fråga om den lokalavdelning eller liknande som brukar förhandla lokalt för arbetsstället. Underrättelseskyldigheten gäller endast i förhållande till den organisation inom vars avtalsområde arbetet faller, dvs. den organisation som har medlemmar som enligt tjänstgöringslista e.d. har samma slags arbete som nödfallsarbetet.

Om underrättelseskyldigheten åsidosätts blir den uttagna övertiden att betrakta som allmän övertid, när förutsättningar finns för det, och annars som otillåten övertid.

Finns det inte någon lokal facklig organisation faller underrättelseskyldigheten bort. Man får i sådana fall lita till reglerna om övertidsjournal samt tillsynsbestämmelserna och bestämmelserna om sanktionsavgift för otillåtet övertidsuttag.

Möjligheten för Arbetsmiljöverket att medge avvikelse från skyldigheten att underrätta lokal facklig organisation har slopats (se 19 §).

Slopat krav på tillståndsansökan

Tidigare har gällt att nödfallsövertid inte får tas ut under längre tid än två dygn från arbetets början utan att tillstånd till arbetet sökts hos Arbetsmiljöverket. Detta reglerades i ett tredje stycke i paragrafen. Kravet på ansökan slopades per den 1 augusti 2011 (prop. 2010/11:89). Endast ett fåtal ansökningar hade kommit in på senare år. Då dessutom rekvisiten för uttag av nödfallsövertid ansågs tillräckligt klart angivna i lagtexten bedömdes att regleringen av ansökningsförfarandet kunde utgå. Kan parterna inte enas om det finns särskilda skäl för extra övertid får saken bedömas enligt medbestämmandelagens regler, se vid 8 §. För att motverka eventuellt missbruk ges nu i 19 a § möjlighet för skyddsombud att kontrollera efterlevnaden av nödfallsreglerna. Samtidigt har tidigare regel i 19 § om myndighetsdispens från förbudet att utan tillstånd ta ut nödfallsövertid mer än två dygn upphävts.