Kongressbeslut i korthet - torsdag 23 maj 2019

Här publicerar vi beslut i korthet från kongressens tredje dag, 23 maj. Fullständiga protokoll från kongressen går att ta del av i efterhand.

Ombud diskuterar Foto: Fredrik Sandin Carlson
Ombud diskuterar
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Avtals- och förhandlingsfrågor

LO och industrimärket

Ett flertal motioner yrkar på att Kommunal ska frigöra sig från ’’märket’’. Kongressen framhåller att för starka branscher som styrs av marknadskrafterna skulle det gå bra att förhandla utan märket. Men svagare branscher skulle inte få ut löneökningar i den takt som gjorts utan märket. Märket är inte bara ett ”tak” utan också ett ”golv”. Däremot driver Kommunal frågan om att lönerna måste öka i en högre takt för Kommunals medlemmar samt verka för att lönegapet mellan män och kvinnor minskar för att på sikt försvinna. Motionerna besvaras samt en att-sats avslås.

Rättvis lön

Motionärerna yrkar att lika lön för lika arbete och att lönen höjs efter antal år samt att lika natt-ob för nattarbetare i kommun och landsting införs. Kongressen framhåller att den solidariska lönepolitiken är den grund som Kommunals lönepolitik vilar på, vilket innebär att synen råder att arbete ska betalas lika oberoende av företagets eller verksamhetens betalningsförmåga. I det aktuella centrala avtalet är det lika natt-ob i kommun och landsting. Kongressen besvarade motionerna och avslår två att-satser.

Individuell lön

Ett flertal motioner yrkar på att individuell lönesättning ska tas bort från Kommunals avtal. Kongressen svarar att Kommunals lönepolitiska program ’’Rätt lön’’ innehåller tre mål: rätt lön, löneutvecklingen, yrkesutvecklingen. Den solidariska lönepolitikens mål om lika lön för likvärdigt arbete och minskade löneskillnader är grunden för Kommunals lönepolitik. Medlemmars lön ska sättas utifrån tre huvudspår: lokala fördelningssystem, lokala befattnings- och yrkesutvecklingssystem eller centrala tarifflönesystem. Kongressen beslutade att Kommunal ska utreda vad medlemmarna tycker om den nuvarande lönepolitiken efter avtalsrörelsen 2020. Utredningen presenteras på nästa kongress.

Medverkan vid lönesättning

Kongressen bifaller motionen att de fackliga på arbetsplatsen och medlemmarna medverkar vid lönesättning. Stora delar av lönepolitiken handlar om att medlemmarna på arbetsplatsen ska ha kunskaper om hur lön sätts och kan utvecklas. Arbetsplatsombuden får inloggning i verktyget Helt Rätt Lön när arbetsplatsombudsutbildningen är klar. I Snackamaterialet finns avsnitt som riktar sig direkt till medlemmen.

Lönekriterier

Lönesystemet ska i första hand grundas på antalet tjänsteår samt genomförd utbildning/ar yrkar en motionär. Kongressen avslår motionen: Det finns brister i hur en del arbetsgivare hanterar individuell och differentierad lön. Bristande tydlighet och struktur har skapat utrymme för godtyckliga lönesättningar. I löneavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting 2016 ändrades en skrivning för att skapa struktur för det lokala förhandlingsarbetet och att Kommunal lokalt ökar medlemmarnas inflytande. Det skapar en tydlighet i bedömningsgrunderna för lönesättningen.

Tillsvidareanställning som norm

Kollektivavtalen inom personlig assistans måste förbättras. Kongressen besvarade motionen att i avtalsrörelsen 2017 fick Kommunal in nya skrivningar i kollektivavtalen som stärker upp arbetsgivarens skyldighet att vidta vissa åtgärder innan eventuell uppsägning. Frågan om tillsvidareanställning som norm kommer att vara med vid nästa avtalsrörelse. Men redan nu ser parterna ett gemensamt intresse att påverka staten att ändra villkoren och förutsättningarna för personlig assistans. Kommunal kommer att ingå i en expertgrupp gällande nästa statliga utredning som är en översyn av yrket personlig assistent som ska vara klar januari 2020. Kongressen biföll att normen för alla Kommunals kollektivavtal ska vara tillsvidareanställning och att övriga att-satser i motionerna är besvarade.

Anställningsform

En rad motioner yrkar på att Kommunal röstar för att slopa allmän visstid samt verkar för trygga anställningar. Kommunal har sedan kongressen 2013 arbetat för att lagen om anställningsskydd (LAS) ska ändras och anställningsformen ”allmän visstid” avskaffas. Ytterst är det dock Sveriges riksdag som beslutar om lagändringar. Kongressen bifaller motionerna.

SMS-anställningar

Otrygga anställningar som bland annat att SMS-anställningar ska minimeras, fler ska erbjudas en fast tjänst samt att språkutveckling och yrkesutbildning ska erbjudas till de vikarier som är i behov av detta. Kongressen instämmer att visstidsproblematiken är en av de prioriterade frågor som förbundet arbetar aktivt med i syfte att trygga anställningarna för medlemmarna. Vilken hantering arbetsgivare väljer att använda när timavlönade korttidsvikarier ska anställas kräver dock ett lokalt fackligt arbete. Kongressen bifaller två att-satser och besvarar två att-satser.

Lagen om anställningsskydd

Angående utvecklingen av LAS är frågan i allra högsta grad aktuell eftersom den nya regeringen har byggt sitt stöd i riksdagen på en överenskommelse där det anges att arbetsrätten ska ”moderniseras”. Detta blir en av de viktigaste frågorna för förbundet att hantera under den kommande kongressperioden. Kongressen bifaller en att-sats och en motion och avslår två att-satser. 

Månadslön som norm

Två motioner yrkar att månadslön ska vara normen i alla kollektivavtal. K0ngressen besvarade motionerna: Kommunal har i flera år haft yrkanden i avtalsrörelsen om att månadslön ska vara den huvudsakliga löneformen för personliga assistenter. Förbundet har mött ett hårt motstånd från arbetsgivarna då de hävdar att de inte har de ekonomiska förutsättningarna för att införa månadslön. Kommunal har i flera avtalsrörelser haft svårt att teckna avtal med samma löneökningar som resten av arbetsmarknaden på dessa avtal och har varit tvungna att kalla in medlare samt begärt sympatier från de andra LO-förbunden för att få villkorsförbättringar samt löneökningar i samma nivå som övriga arbetsmarknaden.

Konkurrensneutrala avtal

Alla kollektivavtal ska vara konkurrensneutrala och granskas av avdelning respektive förbundet yrkar en motionär. Kongressen konstaterar att Kommunal förhandlar ca 70 centrala kollektivavtal och ett stort antal lokala kollektivavtal. Inom vissa branscher förhandlar förbundet med ett flertal olika centrala kollektivavtal med olika centrala motparter som exempelvis SKL, Sobona, KFO, Arbetsgivaralliansen och Vårdföretagarna. Det är också bakgrunden till att villkoren inte är exakt överensstämmande i alla delar för arbetstagare som utför samma typ av arbetsuppgifter. Kongressen besvarar en att-sats och samt avslår tre att-satser.

Privata avtal

Motionären yrkar att Kommunal ska jobba för bättre avtal för privata och att avtalet Vårdföretagarna Bransch E ska blir mer likt SKL:s avtal. Kongressen besvarar motionen: Kommunal har under ett antal avtalsrörelser framfört till Vårdföretagarna att Kommunal vill att avtalet ska löpa ut samtidigt som SKL-avtalet. Det har funnits ett missnöje bland medlemmar som går på Vårdföretagarnas avtal Bransch E och F, att man får vänta på lönehöjningarna då dessa avtal har löpt ut under hösten. Från 2020 kommer avtalen AB-HÖK och Vårdföretagarnas avtal att löpa ut 2020-04-30 respektive 2020-05-31, i och med detta kommer lönerevisionerna på respektive avtal harmoniserats.

Avtalsmotioner

Medlemmars avtalsmotioner ska alltid ligga till grund för det nya kollektivavtalet. Kongressen avslår motionen. Inför en avtalsrörelse har alla medlemmar som berörs möjlighet att lämna avtalsförslag på sådant de vill förändra.

Medlemsomröstning om centrala kollektivavtal

I motionen yrkas att medlemmarna, som ett avtal gäller för, ska rösta om centrala kollektivavtalsbud. Kongressen anser inte att det är praktiskt möjligt att införa en ordning där en medlemsomröstning skulle ske innan ett bud ska antas eller förkastas. Kongressen avslår motionen.

Karenstid för kollektivavtalstecknande

Inför en karenstid innan ett kollektivavtal tecknas för att ge medlemmarna en möjlighet att ogiltigförklara avtalet. Kongressen avslår motionen.

Sektionens förhandlingsrätt

Motionären yrkar att sektionernas förhandlingsmandat återställs, samt att avdelningens roll blir konsultativ och stödjande. Kongressen anser att utgångspunkten är att medbestämmandefrågor ska hanteras i så nära anslutning till medlemmarna som möjligt medan vissa andra frågor kräver en formell hantering för att garantera medlemmarnas rättssäkerhet. En att-sats besvaras och en att-sats avslås av kongressen.

Rastmöjlighet för bussförare

Kongressen bifaller motionen att pausutrymmen ska ingå in den normala planeringen av kollektivtrafiken. Kongressen instämmer också i att frågor om lämpliga lokaler som är placerade på bra ställen att ha pauser och raster i borde ingå när trafiken planeras.

Övre instans för att överklaga Arbetsdomstolens domar

Kongressen avslår motionen om att en övre instans bör inrättas där Arbetsdomstolens domar kan överklagas. Arbetsdomstolen är en specialdomstol särskilt utsedd att avgöra arbetstvister. Det är väldigt sällan som ett arbetsmiljöbrott blir föremål för Arbetsdomstolens prövning.

Arbetsorganisation

Motionären yrkar att Kommunal ska arbeta för att minska arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt att ombudsmän och förtroendevalda inte ska hänvisa till denna princip i sitt svar till medlemmarna. Kongressen konstaterar att Kommunal arbetar ständigt för att förbättra villkoren för medlemmarna genom att, där det är möjligt, försöka inskränka arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Kongressen besvarar två att-satser och avslår en.

Arbetsmiljöfrågor

Arbetskläder/skyddskläder

Fyrtiosex motioner yrkar på arbetsskor och arbetskläder. Under 2018 nådde Kommunal stor framgång med att arbetsgivarna inom vård och omsorg ska tillhandahålla arbetskläder inom all verksamhet (med några få undantag) genom att fokusera på patientsäkerhet och smittspridning. För att driva frågan om arbetskläder inom barnomsorgen krävs en helt annan strategi. För detta behöver underlag och handlingsplaner arbetas fram på förbundskontoret för att på sikt arbeta med frågan nationellt. Likaså när det gäller ytterkläder för förskola, skola, hemsjukvård som vård och omsorg. Det är fortsatta frågor att driva.

Förbundets uppfattning är att nästa prioriterade arbete på nationell nivå är arbetsskor och/eller en omdefiniering av skyddsskor för inom- och utomhusbruk genom förändring av arbetsmiljölagen/arbetsmiljölagens föreskrift/er. Det skulle gynna många av Kommunals medlemmar i de kvinnodominerande yrkena. På nationell nivå ska frågorna drivas genom förändringar i lagstiftning som alla omfattas av. Kongressen bifaller två att-satser och fyra motioner, besvarar tre att-satser och 19 motioner och avslår fem att-satser samt tolv motioner.

Högre personaltäthet i vård, skola och omsorg

Ett flertal motioner berör arbetsvillkoren i vård, skola och omsorg med stora barngrupper och sämre bemanning. Kongressen konstaterar att arbetsbelastningen har ökat. Arbetsgivarna är ansvariga enligt arbetsmiljölagen för de anställdas arbetsmiljö. Kommunal har tagit fram en arbetsmiljöstrategi Rätt arbetsmiljö som finns som stöd för skyddsombuden. Kongressen besvarar tre motioner samt tre att-satser och avslår tre att-satser.

Högre bemanning

Motionären yrkar för högre bemanning under kvällar och helger så att pensionärerna inte behöver vara ensamma då personalen är upptagna vid till exempel dubbelbemanningar. Kongressen delar motionärens uppfattning Arbetsgivarna är ansvariga enligt arbetsmiljölagen för de anställdas arbetsmiljö. Det är av yttersta vikt att skriva avvikelser och/eller tillbudsanmälningar då situationer uppstår då arbetsbelastningen blir för stor eller att det inte finns resurser att utföra de arbetsuppgifter man som personal har skyldighet att göra. Kongressen besvarade motionen.

Bemanning

I motionen yrkas exempelvis på att vårdbiträden/servicepersonal behövs för att säkra vården och att det skulle vara lättare att bemanna boenden om det fanns fler yrkeskategorier. Kongressen besvarar motionen att det är viktigt att de som arbetar inom vård och omsorg har utbildning och möjlighet till yrkesutveckling. Vårdbiträden behövs. Det kan också vara stor möjlighet för exempelvis lokalvårdare att få yrkesutveckling att arbeta med andra former av service.

Mindre barngrupper i förskolan

Barngrupperna i förskolan måste bli mindre yrkar motionären. Kongressen konstaterar att med stöd av både nuvarande skollag och förskolans läroplan samt arbetsmiljölagen, kan krav ställas avseende bemanning och antalet barn i barngrupp. Kongressen bifaller motionen.

Ensamarbete i samband med tvångsåtgärder

Motionären yrkar att i samband med tvångsåtgärder på somatisk avdelning bör de alltid bemannas med två mentalskötare. Idag är mentalskötarna oftast ensamma med patienten på patientrummet. Riskerna för hot och våld från patienten oklara och larmmöjligheterna är oftast obefintliga. Kongressen anser att sektionens fackliga företrädare med ansvar för arbetsmiljöfrågor ska se till att skyddsombuden har den kunskap de behöver för att kunna ställa relevanta krav på arbetsgivaren gällande ensamarbete. Kongressen bifaller motionen.

Riktlinjer från myndighet

I motionen yrkas bland annat att bemanningen höjs på särskilda boenden i takt med att kraven på social dokumentation och utförande av aktiviteter blir alltmer. Kongressen avslår motionen. Arbetsgivarna är ansvariga för de anställdas arbetsmiljö. Det är av största vikt att Kommunal driver ett aktivt lokalt arbetsmiljöarbete utifrån möjligheterna i det lagrum som arbetsmiljölagen och dess allmänna föreskrifter ger.

Arbetsmiljö för idrottsplatsarbetare

I arbetet med maskiner på idrottsplatser borde det finnas föreskrifter för hur maskiner ska vara ergonomiskt utförda och skyddande mot kyla, väta och vind. Kongressen bifaller motionen.

Barnskötarnas arbetsmiljö

I motionen yrkas för att arbeta för en bättre arbetsmiljö för barnskötarna. Kongressen bifaller motionen.

Förebygga buller

Motionären yrkar att Kommunal tillsammans med Arbetsmiljöverket ska förebygga buller, samt att verka för att arbetsgivare vid ny- och ombyggnation arbetar mer med ljudvolymen. Kongressen bifaller andra att-satsen och avslår den första.

Förebygga buller och vibrationer i busstrafiken

Motionären yrkar på olika åtgärder för att förebygga buller och vibrationer i busstrafiken. Kongressen bifaller en att-sats och avslår tre att-satser.

Rondeller och farthinder

Rondeller och farthinder bör begränsas längs med busslinjer eftersom de sliter hårt på såväl förare som bussarna. Kongressen besvarar att Kommunal genom facklig-politisk samverkan med regionala och lokala politiker informerar om hur rondeller kan påverka bussförares arbetsmiljö. Samt att i samverkan påverka hur kravspecifikationen på bussar ser ut i upphandlingar.

Belysning i bussar

Bussarna bör ha bättre belysning än vad besiktningen kräver. Kongressen besvarade motionen: I Sverige gäller enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på installering av belysnings- och ljussignalanordningar. I de situationer bussförarna upplever fordonsbelysningen som ett arbetsmiljöproblem ska man kontakta det lokala skyddsombudet som framför det till arbetsgivaren för vidare hantering.

Felrapporteringssystem på yrkesfordon

Motionen yrkar på förändringar av nuvarande felrapporteringssystem för yrkesfordon. Idag läggs allt mer ansvar på förarna att felrapportera bussar. Kongressen framhåller att det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet inte innebär en risk för ohälsa eller olycksfall för arbetstagaren. Föraren är alltid ansvarig för fordon som hen framför. Är något fel ur trafiksäkerhetssynpunkt ska bussen inte köras. Detta här är en samhällspolitisk fråga för Transsportstyrelsen och trafikutskottet arbetar med detta. Det behövs samverkas med andra LO-förbund som organiserar yrkesförare. Kongressen besvarade motionen.

Visering inom kollektivtrafiken

I motionen yrkar motionären att Kommunal ska verka för att visering inom kollektivtrafiken ska upphöra. Kongressen bifaller motionen.

Arbetsbeskrivning för undersköterskor

Kongressen avslår motionen om att det ska finnas en arbetsbeskrivning på vad som ska ingå i undersköterskas arbetsuppgifter. Kongressen tror att en utveckling av en yrkesutvecklingstrappa och samverkan i Vård- och omsorgscollege får stor betydelse.

Regionala skyddsombud

I motionen yrkas att skyddsombud får stöd i arbetsmiljöfrågor. Kongressen besvarade motionen att i sin arbetsmiljöstrategi Rätt arbetsmiljö har man beskrivit hur och på vilket sätt skyddsombuden ska agera vid problem med arbetsorganisation, bemanning, arbetstider, hot och våld samt kränkande särbehandling. Varje nyvalt skyddsombud ska även ha en mentor under den första mandatperioden som ska vara till stöd i det nyvalda skyddsombudets uppdrag. Alla nyvalda skyddsombud ska få en grundutbildning inom tre månader efter tillträde.

Yrkesspecifik arbetsmiljö

Kommunal ska verka för att skyddsombuden får yrkesspecifika kunskaper. Motionären anger att när de granskar arbetsskadeanmälningarna återkommer en viss typ av arbetsskador inom olika yrkesområde. K0ngressen besvarar motionen: I dag har varje branschgrupp i uppgift att beskriva de arbetsmiljöproblem som finns i de olika yrkesområdena inom respektive bransch samt att ta fram material som ska vara till stöd för skyddsombuden.

Återhämtningstid

I motionen yrkas att det minst ska vara tolv timmar mellan varje pass. Kongressen avslår motionen: Det åligger arbetsgivaren att planera sin verksamhet, så att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos arbetstagarna. Det är i det lokala arbetet vi ska bevaka att ohälsosamma arbetstider inte leder till ökad ohälsa hos medlemmarna.

Hälsoundersökning

En rad motioner yrkar att arbetsgivaren ska erbjuda personal kontinuerliga hälsokontroller. Kongressen ser företagshälsovården som ett led i det som ska syfta till att utveckla goda arbetsförhållanden och god hälsa i arbetslivet. Kongressen bifaller tre att-satser och en motion. Kongressen avslår tre att-satser och tre motioner samt besvarar två att-satser.

Internationell cancerforskning för kvinnliga sotare

Kommunal ska verka för att via internationella sotarfacket ICU starta en internationell forskarstudie för kvinnliga sotare vid exponering av cancerogena ämnen och andra hälsofrågor. Kongressen anser att Kommunal tar ett ordentligt grepp om sotarnas arbetsmiljö, både på egen hand och i samarbete med arbetsgivarna. Det är belyst i de tre rapporter som kommit ut med fakta kring exponeringen av sot från forskarna. Kongressen avslår motionen.

Personliga uppgifter vid polisanmälan

Kommunal borde arbeta för en ändring där man som anställd undantas från att ge ut personuppgifter och att arbetsgivaren tar hela ansvaret för den aktuella polisanmälan. Kongressen avslår motionen. Om det finns en risk att möta personen på sitt arbete som man anmält, så är detta ett arbetsmiljöproblem och det ligger i arbetsgivaren ansvar att ta tag i det. Kongressen tar beslut att anta styrelsens förslag med ett tillägg att en utredning ska göras.

Tvätt av arbetskläder

I motionen yrkas att det anställs någon person som är ansvarig för tvätt av personalkläder. Kongressen avslår motionen. Det är arbetsgivaren som ansvarar för organiseringen av tvätt-rutiner och därmed också vem som ska utföra detta.

Schemaverktyget Time Care

Motionären yrkar att Kommunal ska verka för att ta bort schemaverktyget Time Care och att fasta scheman införs i stället. Kongressen tar starkt avstånd från schemaläggningssystem som i grunden är inprogrammerade för att minimera bemanning och som inte synliggör den faktiska bemanningen för alla på arbetsplatsen. Schemaläggningsfrågor måste diskuteras av medlemmarna på arbetsplatsen i samverkan och om verktyget skapar arbetsmiljöproblem måste det hanteras. Arbetsgivaren ska riskbedöma scheman och undersöka hälsoriskerna i samband med arbetstidens förläggning. Kongressen besvarade motionen.

Samhällspolitiska och allmänpolitiska frågor

Sjukförsäkringssystemet

Kommunal ska verka för ett sjukförsäkringssystem som blir betydligt bättre för medlemmarna i Kommunal och där de inte faller mellan stolarna. Kongressen instämmer att det finns flera allvarliga brister i dagens sjukförsäkring. Kommunal verkar för att det ska bli enklare att beviljas sjukersättning. Kongressen bifaller en motion och besvara en motion.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

I motionen yrkas bland annat att Kommunal jobbar politiskt för att arbetsgivarna ska få större ansvar vid rehabilitering och att det ska införas beloppsnivåer om en arbetsgivare väljer att säga upp medarbetare av personliga skäl då de inte kan göra mer via rehabilitering. Kongressen besvarar en att-sats och avslår en att-sats. Kommunal ska fortsätta arbeta för bättre ekonomiska skydd för medlemmar vid permanent nedsänkning av arbetsförmågan och för bättre förutsättningar för dem som kan ställa om. Förbundet ser inga rimliga grunder för att politiskt driva kompensationskrav av arbetsgivare som fullgjort alla skyldigheter

Rätt att få jobba vid nedsatt arbetsförmåga

Kommunal ska kämpa för att arbetsgivare tillvaratar medarbetarnas resurser i stället för att avskeda dem yrkas det i en motion. Kongressen besvarar motionen: Problemet uppstår när arbetsgivare inte anpassar arbetet och skapar nya tjänster för individer som erhållit nedsatt arbetsförmåga, till exempel vid olycka eller sjukdom.

Trygghetssystem vid smittosamma sjukdomar

Kommunal ska verka för att trygghetssystem och försäkringar skyddar ekonomiskt den som har blivit smittad på arbetet. Kongressen håller med om att trygghetssystem och försäkringar behöver ses över. Kongressen bifaller motionen.

Företagshälsovård

I motionen yrkas bland annat att kravet som finns i vissa avtal på att uppvisa ett första dagsintyg vid sjukdom ska slopas om företaget i fråga saknar företagshälsovård. Kongressen besvarar motionen att man delar uppfattningen om att handlingsplaner och uppföljning vid sjukdom är av stor vikt. Arbetsgivare har möjlighet att kräva förstadagsintyg. Det är ett sätt att komma åt misstankar om fusk.

Vård av barn

VAB-ersättningen från Försäkringskassan ska strykas och låt arbetsgivaren stå för kostnaden vid vård av sjukt barn. Kongressen avslår motionen. Det vore bättre att arbeta för en höjd VAB-ersättning, fortsatt finansierad och administrerad av Försäkringskassan, för att komma åt den problematik motionären beskriver.

Subventionerad tandvård

Tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet yrkas det i två motioner. Kongressen framhåller att Kommunal, tillsammans med LO, ingår i referensgruppen till den statliga utredningen ’’Jämlik tandvård’’ som tillsatts 2018 efter flera års påtryckning från fackföreningar, patientföreningar och flera andra intressegrupper. Utredningens resultat redovisas senast den 1 mars 2020. Kongressen bifaller en att-sats och besvarar motionerna.

Fri sjukvård

Kommunal ska jobba för att fri sjukvård införs för Kommunals medlemmar yrkar en motionär. Kongressen menar att total avgiftsfrihet riskerar att leda till okynneskonsumtion av vård. Kongressen avslår motionen.

Gratis influensavaccination

Gratis influensavaccination som är frivilligt till dem som jobbar inom vård och omsorg. Kongressen besvarar att i föreskrifterna om smittrisker står det att arbetsgivaren ska, vid behov, erbjuda vaccination och stå för kostnaden.

Bidrag till glasögon

Två motionärer yrkar att Kommunal ska arbeta för att det skapas ett bidrag till glasögon samt att alla som har stora synnedsättningar får möjlighet att få glasögon via sjukvården utan kostnad. Kongressen avslår motionerna. Hela 68,5 procent av Sveriges befolkning över 16 år har glasögon eller linser. Alla personer som har någon form av funktionsnedsättning får inte per automatik ett hjälpmedel.

Förmånsbeskattning av arbetsskor

Arbetsgivaren ska betala 300 kronor till arbetsskor per anställd (tillsvidareanställd) vart tredje år samt att förmånsbeskattningen av arbetsskor ska tas bort. Kongressen konstaterar att Kommunal arbetar för att skapa opinion så att alla våra yrkesgrupper får tillgång till lämpliga arbetskläder och arbetsskor samt att arbetsgivaren har ansvar att tillhandahålla detta. Att ta bort förmånsbeskattningen av arbetsskor leder till att Kommunal godtar att arbetsgivaren inte är skyldig att tillhandahålla den utrustning som arbetet kräver. Kongressen avslår motionerna.

Fri pedagogisk lunch

Pedagogisk lunch bör vara gratis även för personalen på gymnasiesärskolan yrkar en motionär. Kongressen avslår motionen: Att erbjuda gratis pedagogiska måltider är ett beslut på lokal nivå. Fri eller subventionerad måltid för skolans personal är skattefri under förutsättning att det ingår i arbetsuppgifterna.

Friskvårdsbidrag

I två motioner yrkas bland annat det att nivån på friskvårdspengen ska höjas. Kongressen anser att Kommunal inte kan sätta en central inriktning vad gäller friskvårdspengens nivå eller omfattning. Motionerna avslås.

Facklig-politisk samverkan

Ett stort antal motioner berör facklig-politisk samverkan. Kongressen konstaterar att enligt Kommunals stadgar ska vi tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Politiken påverkar medlemmarnas villkor i allra högsta grad vilket är anledningen till att vi arbetar fackligt-politiskt. Kommunal arbetar för att påverka alla partier men samverkar med ett parti, Socialdemokraterna. Kongressen bifaller en motion, besvarar två motioner och två att-satser samt avslår fyra motioner och en att-sats.

Vinster i välfärden

Kommunal ska tydligare verka mot vinster i välfärden. Frågan om vinster i välfärden är en prioriterad fråga. Kommunal har på många sätt drivit frågan om att stoppa vinstjakten i vård, skola och omsorg under den senaste kongressperioden. Kongressen bifaller motionerna.

Regler vid upphandling

Motionären kräver regler vid upphandling som att exempelvis den som vinner upphandlingen utför det mesta av arbetet själv. Kongressen påpekar att det är i dag inte tillåtet för en upphandlande myndighet att på förhand kräva i vilken utsträckning som en vinnande anbudslämnare måste utföra kontraktet själv. Däremot är det tillåtet att kräva att anbudslämnaren på förhand anger och beskriver vilka underentreprenörer som ska utföra kontraktet. Kongressen bifaller två att-satser, samt avslår en att-sats.

Upphandling av busstrafik

I motionen yrkas att Kommunal ska verka för att vara en referenspartner när nya upphandlingsunderlag tas fram. Kongressen påpekar att motionen handlar om den upphandlade busstrafiken men har bäring på all upphandlad verksamhet. På vissa håll i landet har de upphandlande myndigheterna börjat skicka ut sina upphandlingsunderlag på remiss till olika intressenter, däribland också till Kommunal. Vad gäller det konkreta valet av entreprenör följer möjligheterna till arbetstagarinflytande av reglerna om så kallat fackligt veto. Det är i dag inte tillåtet att kräva att en entreprenör ska vara bunden av ett kollektivavtal. Kommunal fortsätter arbeta för att förbättra lagens innehåll och tillämpning. Kongressen bifaller motionen.

Anpassad förskola

I motionen yrkas att förskolan inte ska diskriminera barn till att skiftarbetare och att kommunalares barn ska få stanna på sina inskolade förskolor. Kongressen påpekar att var femte förälder i arbetaryrken uppger att barnomsorgen sällan eller aldrig är öppen när de arbetar. Det behövs ökade resurser och bättre bemanning för att förbättra för barnskötare som arbetar i förskolan. Kongressen bifaller två att-satser och avslår en att-sats.

Strejkrätten

En rad motionärer yrkar att Kommunal ska försvara strejkrätten och ta ställning mot den uppgörelse kring strejkrätten som träffats mellan arbetsmarknadens parter i juni 2018. Kongressen framhåller att rätten att vidta stridsåtgärder är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att den svenska modellen ska fungera. Detta är en rättighet som alla arbetsmarknadens parter har att värna och respektera. För att uppnå detta har parterna, däribland Kommunal, ställt sig bakom den överenskommelse som träffats mellan de fackliga centralorganisationerna och Svenskt Näringsliv.
Anledningen till det var för att värja sig mot det hot som låg för handen genom den av regeringen tillsatta Stridsrättsutredningen, som i grunden hade kunnat äventyra rätten att vidta stridsåtgärder på ett långt mer ingripande sätt än vad överenskommelsen innebär.
Parternas förslag består av två delar. Det gäller dels frågor kring rätten att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare som redan är bunden av kollektivavtal med en annan organisation, dels rätten att vidta stridsåtgärder i rättstvister. I dessa två delar, och inga andra, införs vissa begränsningar i strejkrätten.
Kongressen anser att de ändringar som avses i parternas överenskommelse som nu ligger till grund för utredningens nya förslag inte på något vis kommer att påverka eller inskränka Kommunals möjligheter att vidta stridsåtgärder. Kongressen avslår åtta motioner. Några ombud reserverade sig mot vissa av motionerna.

Semesterlagen

Två motioner yrkar på att Kommunal ska verka för längre semester. Kongressen avslår motionerna. Kongressutredningen föreslår ett påbörjat arbete med arbetstidskonton. Detta skulle innebära att en del av löneutrymmet avsätts till ett konto, varpå de anställda sedan får välja om de vill använda värdet av kontot i form av betald ledighet, kontant betalning eller pensionsavsättning.

Cabotagetrafiken

Två motionärer yrkar på ett stopp för cabotagetrafiken i Sverige. Motionärerna anser att cabotagetrafiken i Sverige medverkar till att EU-medborgare utför transportarbetsuppgifter till synnerligt vidriga förhållanden samt att cabotagetrafiken innebär en prisdumpning på transporter som hotar svenska åkeriers existens och svenska jobb. Motionären anser att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska vägar. Kongressen bifaller en att-sats och avslår en motion och två att-satser.

Linjetrafik inom riket

I motionen yrkas på olika krav på linjetillstånd för busstrafiken. Kongressen delar motionärernas syn på att företag som verkar inom Sverige ska ha kollektivavtal för att garantera schyssta villkor för dem som arbetar inom bussbranschen. Bussaktörer som verkar i Sverige ska betala skatter, avgifter och arbetsgivaravgifter. Kongressen bifaller två att-satser, besvarar en att-sats samt avslår en att-sats.

Digitalt färdskrivarkort vid all busskörning

Motionärerna yrkar om 0bligatoriskt användande av digitalt färdskrivarkort vid all busskörning samt att Kommunal köper in läsare för digitala färdskrivarkort med programvara. Kongressen avslår motionerna

Bostadspolitik

Motionären anser Kommunal ska verka för en god bostadspolitik så att allmännyttan finns kvar och inte säljs ut eller ombildas till bostadsrätter. Kongressen anser att för att lösa bostadskrisen måste ett helhetsgrepp tas. Arbetet bör ha sin utgångspunkt i rapporten Lång dags färd mot jobb och de förslag som Kommunal lyfter, varav den allra mest centrala är ”Den svenska modellen på hyresmarknaden ska försvaras och utförsäljningen av den kommunala allmännyttan stoppas.” Kongressen bifaller två att-satser och avslår en att-sats.

Skolans huvudmannaskap

Motionären yrkar att Kommunal ska säga nej till privata skolor samt att skolan ska förstatligas för att likvärdigheten ska kunna öka. K0ngressen anser att 0rsakerna till ojämlikheten i skolan ligger både i själva skolan och utanför dess väggar vilket betyder att det behövs insatser för att kompensera för den ojämlikhet som råder utanför skolan och att resurser behöver fördelas efter elevernas behov. Kongressen avslår motionen.

Kunskap om arbetsmiljöbrott

Kommunal ska verka för att öka kunskapen om arbetsmiljöbrott bland nämndemän i tingsrätten yrkar en motionär. Kongressen avslår motionen: Bättre kunskap i Kommunals egen organisation och bättre stöd till den lokala skyddsorganisationen är en bättre väg att gå för att förebygga allvarliga arbetsplatsolyckor och arbetsmiljöbrott.

Försäkringsfrågor

AFA Avtalsförsäkringar

Motionären yrkar att AFA-försäkringar ska räkna skador på hörapparater och glasögon som kroppsskada och att Folksam ska täcka skador på hörapparater och glasögon i ordinarie försäkring. Kongressen avslår motionen. Om det är en arbetsolycka eller om man på grund av en olyckshändelse slår sönder sina glasögon/sin hörapparat är det en sådan händelse som gör att man kan få ersättning från endera försäkringen.

Arbetsskadeförsäkringen

Kommunal ska verka för att fler arbetsskadeanmälningar bedöms som arbetsskada. Kongressen bifaller motionen.

Förbättring av inkomst- och sjukförsäkring

Motionären beskriver problematiken med att inte får sjukpenning beviljad och yrkar att myndigheterna ska ta ett större ansvar. Motionären yrkar även att Kommunal skaverka för att medlemmar inte tappar sin SGI så fort som man kan göra nu. Kongressen anser att det är mycket viktigt för den sjukskrivnes rehabilitering att myndigheterna samverkar på bästa sätt och ser till att ingen faller mellan stolarna. Kongressen bifaller motionen.

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Motionärerna yrkar att kostnadsfri juridisk rådgivning omfattande tre timmar per medlem och år införs i medlemsavgiften. Kongressen har besvarar motionerna: I det rådande ekonomiska läget finns det inte utrymme att införa förmånen.

Medlemsförsäkringen

En rad motioner tar upp ersättningen från medlemsförsäkringen vid lönebortfall. Kongressen framhåller att frånvaro utan lönebortfall ska regleras i de allmänna villkoren/bestämmelserna i respektive avtal. Kongressen besvarade fyra motioner och avslog två.

Tandvårdsfond

Motionären yrkar på en tandvårdsförsäkring/tandvårdsfond liknande den som finns för IF Metalls medlemmar. Kongressen ser ingen möjlighet att centralt bygga upp och administrera någon form av tandvårdsklubb efter lokal modell inom IF Metall. K0ngressen avslår motionen.

Tandvårdsförsäkring

En rad motioner att en tandvårdsförsäkring ska ingå som en del i medlemsförsäkringen eller vara frivillig. Kongressen ser ingen möjlighet att centralt administrera någon form av tandvårdsklubb efter lokal modell inom IF Metall. Kongressen besvarar två motioner och avslår fyra motioner.

Tandförsäkring i ska ingå i medlemskapet

Motionärerna anser att tandvårdsförsäkring ska ingå i medlemskapet. Motionen avslås av avdelningen.

Arbetslöshetsförsäkringsfrågor

Karensdag vid ofrivillig arbetslöshet

Kommunal ska verka för att ta bort karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet och att handläggningen går fortare yrkar motionären. Kongressen anser att karensdagarna bör avskaffas helt så att självrisken i den frivilliga inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen bestäms av inkomsttaket och ersättningsnivån. Handläggningstiden hos Kommunals A-kassa bedrivs som myndighetsutövning och styrs av lagar och regler. Kongressen bifaller en att-sats och besvarar två.

Taket i arbetslöshetsförsäkringen

Kommunal ska arbeta politiskt för att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs och för att ”golvet” höjs i arbetslöshetsförsäkringen yrkas det 

Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor

Nolltolerans mot mobbning

I motionen yrkas att Kommunal ska motverka all slags mobbning och utanförskap i hela organisationen. Kongressen bifaller motionen.

Jämlika löner

I två motioner yrkas att Kommunals kvinnor får högre lön och att Kommunal organiserar fler kvinnor. Kommunal har tre lönepolitiska mål oavsett yrke och arbetsgivare: yrkesutveckling, löneutveckling och rätt lön. Det innebär att vi inte jobbar för speciella kvinnolöner eftersom det är kopplat till kvinnodominerade branscher, inom dessa branscher är både män och kvinnor lågavlönade. Kongressen bifaller motionerna.

Tidningen Kommunalarbetaren

Granskning av annonser

Motionären yrkar att Kommunal ställer krav på tidningen Kommunalarbetaren (KA) att granska annonser från privata utbildare, så att annonserna speglar de utbildningskrav som ställs på Kommunals medlemmar vid anställning. Kongressen avslår motionen KA är en självständig tidning och den ansvariga utgivaren har det slutgiltiga avgörandet för vilka annonser som ska tas in..

Tidningen Kommunalarbetaren

Två motioner yrkar bland annat att en undersökning görs om vad läsarna tycker om tidningen Kommunalarbetaren (KA), samt att det ska bli enkelt att tacka nej till tidningen KA. Kongressen framhåller att Kommunal tillsatte våren 2018 en utredning med uppgift att ta fram ”ägarpolicy/direktiv” för Mediehuset och KA. Uppdraget ska redovisas våren 2019 och styrelsen tar därefter beslut om direktiv/policy för tidningen. Vad gäller att tacka nej till KA så är det möjligt att göra redan idag. Kongressen besvarade två att-satser och en att-sats avslogs.

Övriga frågor

Digital röstning på kongress

I en motion yrkas att det alltid ska användas digital röstning på kongressen och att det efter kongressen ska redovisas hur varje avdelning (ej enskild ledamot) röstat i varje enskild fråga. Kongressen anser att kongressombuden företräder hela förbundet och inte bara sin lokalavdelning. Frågor avgörs som regel med ja-rop från kongressen. Även digital rösträkning kan förekomma i sådana fall när det är svårt att avgöra vilket förslag som fått majoritet. Kongressen avslår motionen.

Digital röstning på årsmöten

Kommunal ska göra det möjligt att rösta digitalt på sektionernas årsmöte yrkar motionären. Kongressen besvarar motionen: När det gäller val ska det göras på sektionens årsmöte eller genom allmän omröstning. Just begreppet "allmän omröstning" gör det redan i dag möjligt att tillämpa en digital omröstning. Däremot är det inte är möjligt att fatta ett generellt kongressbeslut om ett sådant förfarande. Detta är en fråga som respektive avdelning måste hantera.

Friskvård ska ingå i medlemsavgiften

Friskvårdsbidrag ska ingå i Kommunals medlemsavgift. Kongressen avslår motionen: Det finns i dag enligt skattereglerna möjlighet för arbetsgivare att ha skattefria personalförmåner. Att de just är skattefria är kopplat till att det ges till anställda. Om Kommunal som en idéorganisation skulle lämna ett liknade bidrag för medlemmar, blir den förmånen inte längre skattefri utan ska då förmånsbeskattas av mottagaren. Det skulle dessutom kraftigt påverka den redan i dag så priskänsliga medlemsavgiften på ett negativt sätt.

Karens för fackliga företrädare som blir arbetsgivare

Två motioner yrkar bland annat att Kommunal inför en karenstid på två år innan förtroendevalda kan bli tjänsteman i den bransch man verkat i som förtroendevald. Kongressen avslår motionerna. Kommunal inte kan förbjuda någon att byta arbete.

Medlemsförmåner

I motionen yrkas bland annat att Kommunal ska ha en kö för de bostäder som Kommunal äger. Kongressen framhåller att huvudmotivet för Kommunals ägande av fastigheter är att detta är en viktig del av förbundets kapitalplaceringar för att säkra konfliktfondens värde. Ett annat, mer underordnat motiv, är att underlätta rekrytering av ombudsmän till förbundskontoret genom att erbjuda bostad om personen bor utanför Stockholmsregionen. De fastigheter förbundet helt eller delvis äger utanför Stockholm uthyrs genom den förvaltare Kommunal anlitar och följer de riktlinjer som används av den kommunala bostadsförmedlingen. Kongressen avslår tre att-satser samt besvarar en att-sats.

Pensionssparande i medlemsavgiften

En del av medlemsavgiften bör användas till ett nytt pensionssparande för medlemmen yrkar en motionär. Kongressen avslår motionen: Kommunal driver att det ska ske en reformering av den allmänna pensionen, så att färre blir beroende av garantipensionen och att den allmänna pensionen höjs. Om pensionssparande skulle läggas in i medlemsavgiften skulle den bli allt för hög.

Tolkhjälp

I motionen yrkas att Kommunal ordnar en lättåtkomlig tolkhjälp för sektions- och avdelningsbruk. Kongressen besvarar motionen: Vissa avdelningar har egen tolkservice och Kommunal Direkt har flera medarbetare som behärskar olika språk, och kan i viss utsträckning genomföra telefonrådgivning med medlemmar på deras eget modersmål. Det finns däremot ingen centralt anlitad tolkförmedling. Behovet ser också olika ut i olika delar av landet. Förbundet bör utreda om det är möjligt och lämpligt att teckna ett samarbetsavtal med nationellt tolkföretag eller om det finns andra alternativ.

Förändrad hantering av medlemsavgiften

Motionären yrkar att hanteringen av medlemsavgiften förändras så att enskild medlem kan göra ett val om dennes medlemsavgift ska få användas för stöd till politiska partier eller ej. Förbundsstyrelsen anser att den nuvarande ordningen att besluta om hur intäkterna från medlemsavgifterna ska användas även fortsättningsvis ska beslutas av förbundsstyrelsen och inte av enskilda medlemmar. Med hänvisning till detta föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta att avslå motionen.

Studie- och informationsfrågor

Fortbildning för förtroendevalda

Flera motioner tar upp fortbildning för förtroendevalda. Kongressen besvarade att förbundets mål är att fem procent av medlemmarna ska gå en digital eller traditionell medlemsutbildning. Ingen ska behöva vänta längre än tre månader innan hen får den utbildning hen behöver. Det är viktigt att alla har rätt utbildning för sitt uppdrag.

Obligatorisk ungdomsutbildning

Gör en obligatorisk ungdomsutbildning om Kommunal för nya medlemmar i åldern 18-25 år yrkar motionären. Under våren 2018 togs det centralt fram en tvådagars studerandemedlemsutbildning för gymnasiet om Kommunal och svensk arbetsmarknad. Det har även tagits fram en endagars medlemsutbildning till alla medlemmar. LO:s tvärfackliga Om facket-utbildningar finns även för medlemmar under 30 år. Kongressen avslår motionen.

Handledare i studier

Majoriteten av Kommunals utbildningar ska hållas av förtroendevalda med stöd av anställd personal och ingen utbildning leds enbart av anställd personal. Flertalet av Kommunals utbildningar leds i dag av förtroendevalda handledare. Kommunal genomför centrala specialutbildningar. Dessa utbildningar genomförs av förbundets anställda ombudsmän och tjänstemän med särskild kompetens för att kvalitetssäkra utbildningarna. Därmed besvarades motionen.

Medel till utbildning

Kommunal ska arbeta fackligt-politiskt för att få arbetsgivaren att öronmärka pengar för utbildning/kurser och föreläsningar för varje anställd årligen. Kongressen avslår motionen: Det behöver alltid göras en lokal bedömning om vilka kompetensbehov som finns och detta arbete görs med fördel lokalt.

Utbildningsorganisation

Motionären yrkar att tvärfackliga medlemsutbildningar blir möjliga i alla sektioner. Kongressen besvarar motionen att LO:s mål är att minst en procent av alla genomförda medlemsutbildningar ska vara tvärfackliga.

Utökad språksatsning

Alla som arbetar inom Kommunals områden ska få information på valbart språk i Kommunals alla kanaler. Kongressen besvarar motionen att på Kommunals hemsida finns i dag information på de mest vanligt förekommande språken baserat på medlemmarnas födelseländer. Det ingår i kommunikationsenhetens uppdrag att hantera och utreda behovet av översatt text och material på hemsidan och i andra kanaler.

Pensionsfrågor

Avtalspension/premiebefrielse

Ett flertal motioner tar upp viktiga och aktuella frågor angående pensionerna. Kommunals medlemmar har i dag osäkra anställningar på deltid och med låga löner. Kommunals inställning är att den allmänna pensionen ska höjas. På samma sätt som Kommunal ständigt arbetar för att förbättra villkoren i avtalsförsäkringarna, arbetar Kommunal hela tiden för att förbättra avtalspensionerna och då även nivåerna på avsättningen. Höjd tjänstepension kan göras på olika sätt. Kongressen besvarade två av motionerna och biföll två.

Rättvisare pensionssystem

Två motioner lyfter problemet med låga pensioner och vilka konsekvenser det får för levnadsstandarden. Som pensionssystemet fungerar i dag baseras pensionen på inkomsterna man haft under hela yrkeslivet. En relativt låg lön ger en relativt låg pension. Kongressen tror inte att krav på ett helt nytt system är en realistisk väg att gå. Det behövs ett arbetsliv med jämställda arbetsvillkor för att livsinkomstprincipen ska fungera. Det övergripande målet för Kommunal och andra LO-förbund är att man ska få 72 procent av sin slutlön i pension. Kongressen avslår motionera.

Sänkt pensionsålder

Sänkt pensionsålder för våra yrkesgrupper men med möjlighet att arbeta längre om man orkar. Kongressen avslår motionen. En sänkt pensionsålder utan högre avsättningar till pensionen skulle med nuvarande pensionssystem leda till avsevärt lägre pensioner för framtidens pensionärer. För att vi ska orka arbeta tillräckligt länge krävs i stället bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Jämlika pensioner

Kvinnor och män ska ha jämställda pensioner samt att kvinnor inte ska diskrimineras i pensionssystemet för att de lever längre. Kongressen besvarar motionen med att både den allmänna pensionen och alla kollektivavtalade tjänstepensioner är könsneutrala. Anledningen till att kvinnor som grupp får lägre pension än män är att deras inkomster under yrkeslivet varit lägre än männens.

Kategorier

Dela sidan