Vanliga frågor och svar om avtalsförhandlingarna 2020

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring avtalsförhandlingarna hösten 2020. Tänk på att svaren är skrivna under avtalsrörelsen och en del frågor och svar kan därför blivit inaktuella.

Illustrationer av pratbubblor samt texterna "Avtalsrörelse 2020" och "Frågor & svar".
Foto: Kommunal

Vilket avtal gäller för mig?

Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med Bank-ID för mer information om ditt kollektivavtal.

Hur hittar jag information om mitt avtal?

På sidan "Så går det för ditt avtal" kan du hitta status för ditt avtal. Välj rätt avtalsområde först, till exempel "Trafik". Om avtalet är färdigt hittar du länk till nyhet på sidan för avtalsområdet. 

Separat FAQ om avtalet med SKR och Sobona

När kommer min löneförhöjning?

Löneförhöjning sker efter att de centrala kollektivavtalen är tecknade. Vissa centrala kollektivavtal reglerar en lokal process innan löneförhöjning sker. 

Nu har min lönespecifikation för engångsbeloppet kommit – varför blir min utbetalning av det beloppet som den blir?

Engångbeloppet baseras på hur du har arbetat under en viss period av 2020. Olika perioder kan gälla beroende på vilket kollektivavtal du tillhör, och beloppet beräknas utifrån hur mycket du har arbetat under den perioden. Beloppet påverkas av deltidsarbete, frånvaro och byte av arbetsgivare. Engångsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst. Det går inte att ge ett generellt svar på exakt hur mycket varje enskild person ska skatta på beloppet. I engångsbeloppet ingår semesterlön och semesterersättning, och beloppet är pensionsgrundande.

Det här gäller för dig som är månadsavlönad arbetstagare inom region eller kommun och kommunalförbund som ingår i Kommunals kollektivavtalsområde

Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör hittar du uppgifter om det när du loggar in på Mina sidor.

Tänk också på att inte alla avtal innehåller ett engångsbelopp, på grund av att alla avtal har olika förutsättningar och förhandlingar.

Kontakta din sektion om du har frågor vad som gäller för dig

Du kan även kontakta lönekontoret där du arbetar, för närmare information om utbetalningen.

Nu är mitt avtal klart men löneökningarna dröjer ända till 2021. Varför får jag ingen löneförhöjning 2020? 

Alla kollektivavtal som skulle ha förhandlats under våren 2020 förlängdes på grund av den väldigt osäkra situation som pandemin skapade. Nu när avtalen går ut och har förhandlats igen har vi som vanligt haft ”märket” att förhålla oss till (alltså industrins avtal som sätter normen för alla avtal på svensk arbetsmarknad). Men förutom märket har vi även behövt förhålla oss till att inget avtal ska gynnas eller missgynnas av att vara förlängda olika långt. Det hänger ihop med hur länge avtalet blev förlängt, och därför får en del avtal lönerevision tidigare och andra senare, helt enkelt för att jämna ut de olika förlängningarna. 

Självklart hade det ju varit allra bäst om vi hade kunnat förhandla våren 2020 som planerat, men under de omständigheter som rådde då gick inte det. 

De som jobbar inom regioner och kommuner fick ju löneförhöjningar redan i november och dessutom ett engångsbelopp som kompensation. Varför är det skillnad mellan de olika avtalen? 

Varje kollektivavtal är unikt och har sina fördelar och nackdelar. Kommunal organiserar både kommunal- och regionanställda såväl som privatanställda.

Vårt allra största kollektivavtal är det med Sveriges kommuner och regioner och Sobonas största avtal, och den här gången valde de arbetsgivarna att gå oss till mötes på många av våra krav. Det var intensiva och tuffa förhandlingar, men SKR är trots allt en politiskt styrd organisation och inte ett vinstdrivande privatägt företag som många av arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv.

Vi har jobbat stenhårt under pandemin. Nu måste väl ändå lönerna öka rejält? 

Pandemin har tydligt visat samhället vilken oerhört viktig roll medlemmarna i Kommunal har. Förväntningarna från medlemmarna är skyhöga och ingen kan längre säga emot att förbundets yrkesutbildade medlemmar måste få mer. Politiker, media och opinionsbildare har varit rörande överens om att villkoren måste bli bättre för alla som arbetar i välfärden. Kommunal ska göra sitt yttersta för att se till att politiker och arbetsgivare också levererar.

Med det sagt vet vi alla att det kommer bli stenhårda förhandlingar denna gång. Kommunal och arbetsgivarna stod långt ifrån varandra redan innan Corona slog till. Pandemin har drabbat ekonomin och lett till att företag går dåligt och många arbetstagare har förlorat sina jobb. Det leder till minskade skatteintäkter. Samtidigt har stora statliga resurser lagts på att kompensera företagens minskade intäkter. Nu kommer varningar om att det inte finns resurser att höja lönerna.

Kommunal arbetar hårt för att medlemmarnas röster ska höras och att välfärdsjobben behöver satsas på. Denna förändring kommer att kräva tid och kraft. Du som medlem är med och bygger Kommunals muskler. 

Jag är timanlönad korttidsvikarie, får jag inte löneförhöjning?

En arbetsgivare får inte göra skillnad på personer som är tillsvidareanställda och de som har tidsbegränsade anställningar. Det finns lagstiftning som skyddar i de situationerna. 

När vet jag att förhandlingarna har dragit igång på mitt avtal? 

Kommunal förhandlar ett 70-tal centrala kollektivavtal under 2020. Kollektivavtalen löper ut vid olika tidpunkter vilket gör att förbundet har kommit olika långt i förhandlingarna. Alla centrala kollektivavtal ska vara klara till årsskiftet.  

Genom att hålla kontaktuppgifter och arbetsplats uppdaterade på Mina sidor  får du aktuell information rörande ditt kollektivavtal direkt i din mejlkorg. Du kan även ringa till Kommunal Direkt om du har allmänna frågor om ditt kollektivavtal, 010 442 70 00.

Så går det för ditt avtal

Vad är märket som man pratar om?

Löneökningarna i det kollektivavtal som parterna inom industrin sluter sätter nivån, det vill säga blir ett märke för lönerna i övriga centrala kollektivavtal.

Vad bestämmer löneökningarna i kollektivavtalen?

Varför pausades avtalsrörelsen våren 2020? 

Genom att medlemmarna i Kommunal tar ansvar för den svåra corona-situation som pågår, så fanns inte förutsättningarna för en skarp och offensiv avtalsrörelse. 

Varför fick tjänstemännen löneökningar? Kunde inte vi också ha ”tillsvidareavtal”? 

Alla tjänstemän har inte fått löneökningar. Tillsvidareavtal reglerar inga nivåer för löneökningar, löneökningsnivåerna bestäms lokalt. Med tillsvidareavtal finns risk att förbundets medlemmar skulle få lägre löneökningar om till exempel arbetsgivare väljer att lägga större delen av de lokala löneökningarna på tjänstemän. 

Medlemmarna i Kommunal har valt att alltid ha löneökning reglerat i de centrala kollektivavtal som förbundet tecknar. 

Vad är en avtalsdelegation?  

Avtalsdelegationen består av medlemmar som berörs av aktuellt kollektivavtal och har till uppgift att vara förbundsstyrelsen behjälplig med att ta fram ett nytt kollektivavtal.

Vilka fattar beslut om att teckna nytt kollektivavtal?

Det formella beslutet om ett nytt centralt kollektivavtal tas av förbundsstyrelsen, efter rekommendation av aktuell avtalsdelegation. 

Vad händer efter att centralt kollektivavtal är tecknat?

De förändringar som är gjorda i det centrala kollektivavtalet gäller. Vissa kollektivavtal reglerar lokal förhandling innan lönehöjningar kan ske.

Vad är LO-samordningen?

Syftet med LO samordningen är att LO förbunden gemensamt driver flera skarpa avtalskrav gentemot arbetsgivarna. Ett LO-förbund som får problem i avtalsförhandlingarna kan få stöd från andra LO-förbund.

Varför är inte Kommunal en del av LO-samordningen? 

Kommunal beslutade att ställa sig utanför LO-samordningen i årets avtalsrörelse på grund av att Kommunal ville ha möjlighet att kunna kräva mer till yrkesutbildade nyckelgrupper. Det fanns inget stöd för att yrkesutbildning måste få löna sig även i välfärden, därför valde Kommunal att driva sin egen avtalsrörelse. 

Kommer det att bli strejk om vi inte får igenom våra krav?

Så länge det centrala kollektivavtalet gäller får parterna inte gå ut i konflikt. Om kollektivavtalet löpt ut och arbetsgivaren och Kommunal inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal så kan sista utvägen vara att varsla om konflikt. Syftet är att sätta press på motparten. Målet är att alltid få till en överenskommelse men går det inte kan Kommunal  välja att varsla om strejk eller att vägra övertidsarbete. 

Varför behöver Kommunal så många medlemmar? Även om man inte är medlem får man löneförhöjning ändå

Många medlemmar innebär en styrka för Kommunal i en avtalsrörelse. Är många av arbetstagarna inte medlemmar har de inte gett förbundet mandat att förhandla deras löner och anställningsvillkor vilket kan leda till att motparten avstår från att teckna nytt centralt kollektivavtal. Utan centralt kollektivavtal finns det ingen skyldighet för arbetsgivare att höja lönerna eller betala ersättning vid till exempel övertidsarbete eller arbete på obekväm arbetstid. 

Vad betyder prolongerat?

Att nuvarande centralt kollektivavtal är förlängt. Villkoren i kollektivavtalet fortsätter att gälla vilket till exempel innebär att man fortsätter få tillägg för OB, jour, beredskap och övertid.

Dela sidan