Arbetsmiljö

Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras.

Du ska ha det bra på jobbet

En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer. Det innebär att sådant som scheman, personalmöten och arbetsplatsträffar är en del av arbetsmiljön jämsides med nödutgångar, bra ventilation och skyddsutrustning.

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön

Arbetsgivaren är skyldig att agera och organisera arbetet för en bra arbetsmiljö, vilket innebär att arbetsmiljön ska vara anpassad efter människors olika behov.
Men varje person på arbetsplatsen har ett ansvar för att påpeka fel och brister. Därför behöver alla anställda kunna ha en dialog med sin chef.

Inflytande lägger grunden till en god arbetsmiljö

Anställdas inflytande är basen för god kvalitet i verksamheten. De frågor som berör en arbetsplats ska behandlas av dem som arbetar där. Därför är arbetsplatsträffen en förutsättning för inflytande. Arbetsplatsträffen ska ta upp utveckling, planering och uppföljning av arbetet på den egna arbetsplatsen. Den ska vara regelbundet återkommande och planeras så att alla arbetstagare på arbetsplatsen kan vara med.

Samtliga frågor som rör den aktuella arbetsplatsen ska lyftas och diskuteras på arbetsplatsträffen, men det går inte att fatta formella beslut om alla frågor. De besluten fattas istället i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare i reglerad form, till exempel på en skyddsrond eller i skyddskommittén.

Du som är anställd ska alltså ha möjlighet att vara med och skapa arbetsmiljön.

Du ska medverka i det lokala arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagenmedbestämmandelagen och lagen om facklig förtroendeman är de tre viktigaste lagarna på arbetsmiljöområdet.

Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter och tillsammans med sina arbetskamraters arbetsmiljödeltagande är de avgörande för ett fungerande och effektivt arbetsmiljöarbete. Skyddsombud, regionala skyddsombud och huvudskyddsombud har skilda uppdrag, men gemensamt är att de är fackliga representanter och att de är i behov av stöd från resten av Kommunals organisation för att kunna utföra sina uppgifter.

Ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning

Privatanställd

Genom Prevent har du som jobbar i privat sektor och är arbetsmiljö- eller skyddsombud (och din chef) möjlighet att söka stöd för arbetsmiljöutbildning. Prevent anordnar utbildningar och det går också att få ersättning för företagsanpassad utbildning. Stödet är en treårig satsning som startade 1 januari 2021.

Chef eller skyddsombud inom offentlig sektor

För offentlig sektor har Suntarbetsliv tagit fram en utbildning för chefers och skyddsombuds arbete för friska och attraktiva arbetsplatser. Utbildningen följer stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter utbildningen har deltagarna fått ökade kunskaper om sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och hur man kan arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Arbetsskador

Arbetsskada kan vara en sjukdom eller en skada som uppkommit på grund av ditt arbete.

Hot och våld - alla har rätt att känna sig trygga på jobbet

Ingen ska bli utsatt för hot, våld, kränkande särbehandling, mobbning eller sexuella trakasserier! På denna sida har vi samlat länkar, fakta och checklistor om du skulle ha blivit utsatt på jobbet. Materialet kan även användas i förebyggande syfte. Alla ska känna sig trygga på jobbet.

Rättshjälp

Kommunal kan bevilja medlemmar rättshjälp i vissa försäkringsärenden, exempelvis om du får en arbetsskada. Rättshjälp ingår kostnadsfritt i medlemskapet.*

Kontakta din sektion så tidigt som möjligt för att få mer information om Kommunals rättshjälp. 

* Observera att du som medlem inte kan kräva att bli företrädd i händelser eller tvister, som inträffat före det datum inträdesansökan har inkommit till Kommunal.

Stress

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och är det några som har det stressigt på arbetet så är det medlemmarna i Kommunal.

Diskriminering

Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. Som medlem i Kommunal kan du få hjälp och stöd om du upplever dig diskriminerad av en arbetsgivare eller på din arbetsplats.

Kategorier

Dela sidan