Kommunals arbetsmiljöbarometer 2020

Mer än var femte skyddsombud uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas. Det visar en Kommunals arbetsmiljöbarometer 2020.

Kvinna i närbild tittar in i kameran.
Foto: Kommunal.

Stora brister i arbetsmiljön, brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och avsaknad av skyddskommittéer trots lagkrav. Det är några av de brister som Kommunals skyddsombud rapporterar om i Kommunals arbetsmiljöbarometer för 2020.  Den är baserad på en enkätundersökning som Kommunal har skickat till samtliga skyddsombud. Arbetsmiljöbarometern mäter arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på över 6000 arbetsplatser runt om i landet. 

Kommunals arbetsmiljöbarometer i punktform:

Skyddsombudens förutsättningar att utföra sitt uppdrag

Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mer än var femte skyddsombud, 22 procent, uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas.

Avsaknad av skyddskommitté trots lagkrav

På arbetsplatser med fler än 50 anställda uppger 11 procent av skyddsombuden att det inte finns en skyddskommitté eller samverkansgrupp. Detta trots att lagen stipulerar att det ska finnas på samtliga arbetsplatser med fler än 50 anställda.

Vanligt med brister i arbetsmiljön

Hela 76 procent av skyddsombuden uppger att det under de senaste 12 månaderna uppstått brister i arbetsmiljön som de behövt påpeka för arbetsgivaren.

Bristande rutiner vid verksamhetsförändringar

En stor majoritet uppger att ändringar har genomförts på arbetsplatsen. Av dessa uppger 31 procent att det inte gjorts någon riskbedömning alls i samband med förändringen. Många riskbedömningar vägleder inte handlandet. En stor andel förändringar genomförs trots bedömda risker för arbetsmiljön. Värst är situationen inom äldreomsorgen där hela 35 procent uppger att risker för ohälsa identifierades men att ändringen av verksamheten genomfördes utan åtgärd.

Skyddsombudens bedömning av arbetsmiljön på arbetsplatsen

Tuff arbetsmiljö psykiskt och fysiskt

En sammantagen bild utifrån skyddsombudens bedömning är att många medlemmar i Kommunal har en arbetsmiljö som är tuff både psykiskt och fysiskt. 36 procent av skyddsombuden uppger att det på deras arbetsplats är så pass mycket att göra att anställda dagligen eller minst en gång per vecka är tvungna att dra in rasten, måltidsuppehållet eller pausen. Hela 47 procent uppger att arbetet på deras arbetsplats är så stressigt att anställda dagligen eller minst en dag per vecka inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet.

Många medlemmar möter våld och hot om våld i sitt arbete

19 procent av skyddsombuden uppger att våld eller hot om våld förekommer dagligen eller minst en dag per vecka. Bara 30 procent uppger att de aldrig upplever våld eller hot om våld på sin arbetsplats.

Trakasserier förekommer, främst från brukare, kunder eller anhöriga

4 procent (258 svarande) uppger att sexuella trakasserier från anhöriga, vård- och omsorgstagare eller kunder förekommer minst en dag per vecka och ytterligare 1 procent (80 svarande) uppger att det förekommer varje dag. Trakasserier av rasistisk eller diskriminerande karaktär är ännu vanligare. 8 procent (489 svarande) av skyddsombuden uppger att trakasserier med rasistiska eller diskriminerande ord eller handlingar förekommer minst en gång per vecka eller dagligen och endast 51 procent uppger att det aldrig förekommer.

Kommunals arbetsmiljöbarometer 2020

Kommunals arbetsmiljöbarometer (pdf)

Dela sidan