Skapad: 2008-03-06, Ändrad: 2010-08-06

Kommunals stadgar

Kommunal.seOm KommunalStadgarKommunals stadgar§ 05 Medlemsavgifter

§ 5 Medlemsavgifter

Mom 1 Medlemsavgift Mom 2 Avgiftsklasser Mom 3 Förhöjd avgift

Mom 1 Medlemsavgift
Från och med månaden efter den, från vilken inträde beviljats i förbundet, betalar medlem medlemsavgift. Avgiften består av tre delar, en del som täcker premierna i medelmsförsäkringarna en avdelningsdel och en förbundsdel. Kongressen/förbundsmötet ska årligen ta ställning till avdelningsdel och förbundsdel. förbundsstyrelsen ska årligen fastställa indexeringen av avgiftsklasserna samt premierna för medlemsförsäkringarna. Medlemsavgift erläggs för årets samtliga månader genom direkt löneavdrag eller på annat sätt som förbundsstyrelsen beslutar. Kvittering av erlagda avgifter sker i den ordning förbundsstyrelsen föreskriver. Avgiften för medlemskap i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa betalas av förbundet.

Mom 2 Avgiftsklasser
Förbundets medlemmar placeras i avgiftsklasser med hänsyn till inkomst. Med inkomst avses den genomsnittliga månadsinkomsten baserad på föregående års bruttolön. (se tillämpningsanvisningar), erhållen ersättning från arbetslöshetsförsäkring samt av studiebidrag som är av lönekaraktär. Avgiften indelas i sex avgiftsklasser, där lägsta avgiftsklassen är lägsta avgift och högsta avgiftsklassen utgör en maxavgift.

Mom 3 Förhöjd avgift
Förbundsstyrelsen kan besluta om tillfälligt förhöjd avgift vid egen konflikt eller vid konflikt som förbundet är skyldigt att understödja, då Landsorganisationen påbjuder uttaxering.

Tillämpningsanvisning till § 5 mom 2
Begreppet bruttolön i stadgetexten avser med anställningen förenad inkomst av lönekaraktär som ska uppges till beskattning och inte utgör ersättning för kostnader. I bruttolönen ska inte avgångsvederlag, bonus, skadestånd, ersättning för förbättringsförslag eller bilersättning räknas in. Anställningen kan vara inom förbundets organisationsområde eller hos annan arbetsgivare, som normalt inte tillhör förbundets organisationsområde. Hit räknas dock inte sådan anställning som är att betrakta som tillfällig bisyssla. Medlem som erhåller arvode av lönekaraktär eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst från avdelning och/eller förbund ska också betala medlemsavgift för sådan inkomst.


Skapad: 2008-03-06, Ändrad: 2010-08-06

Laddar verktyg...