Skapad: 2011-08-29, Ändrad: 2011-08-29

Omställningsavtal

Kommunal.seMedlemLön och ekonomiArbetslösOmställningsavtal

Omställningsavtal - för dig som jobbar i kommun eller landsting

Är du anställd i någon kommun, landsting (SKL) eller ett Pacta-företag  så omfattas du genom kollektivavtalet av ett omställningsavtal. Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan genom avtalet få mer än det som samhället erbjuder.

Syftet är att stödja och hjälpa en arbetstagare till nytt arbete, samt ge ekonomisk trygghet i omställningen. Omställningsavtalet KOM‐KL gäller för tillsvidareanställda arbetstagare med minst 40 procents sysselsättningsgrad som sägs upp på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren ska ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år.

Omställningsavtalspaketet innehåller tre delar:

 • Aktivt omställningsarbete
 • Ekonomiska förmåner
 • Äldreersättning för anställda hos SKLs medlemmar (”pension”)

Aktivt omställningsarbete
Exempel på aktiva åtgärder kan vara:

 • Deltagande i program för aktivt arbetssökande.
 • Kortare utbildning/praktik.
 • Finansiering av kurslitteratur.
 • Hjälp att starta eget.

Omställningsfondens styrelse kan dessutom vid behov besluta om förstärkta individuella insatser. Exempel på sådana insatser kan vara kompletterande studiestöd, ersättning för kostnad av vissa utbildningar eller annan särskild insats.


Ekonomiska förmåner
De ekonomiska förmånerna består av särskild omställningsersättning, avgångsersättning och kompletterande omställningsersättning. Särskild omställningsersättning utges under längst 60 dagar då aktiva åtgärder inte kunnat avslutas under uppsägningstiden. Ersättningsnivån motsvarar a‐kasseersättning. Har de aktiva åtgärderna inte kunnat påbörjas alls under uppsägningstiden utgår en extra månadslön – avgångsersättning. Den kompletterande omställningsersättningen ger, tillsammans med a‐kassa, 80 procent av lönen i 200 dagar och 70 procent i 100 dagar. Ersättningen över a‐kassetaket utges även till dem som inte har rätt till ersättning från a‐kassa.

Äldreersättning för anställda hos SKLs medlemmar (”pension”)
Den som fyllt 61 år vid uppsägningstillfället och är anställd i någon kommun eller landsting, kan få särskild äldreersättning. Om man har haft minst tio års anställningstid, så betalas ersättningen ut då arbetstagaren, efter att alla ersättningsdagar i a‐kassan förbrukats, väljer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Ersättningen motsvarar 60 procent av tidigare lön, och betalas ut till 65 års ålder.

Omställningsfonden
Avtalet börjar att gälla från den 1 januari 2012, och samtidigt bildas omställningsfonden för att bedriva och administrera arbetet med omställningsavtalet.

Vad händer när jag blir uppsagd?
När du är uppsagd på grund av arbetsbrist och uppfyller ovanstående kriterier händer följande:

 • Din arbetsgivare ska kontakta omställningsfonden.
 • Omställningsfonden kontaktar dig och du får träffa en rådgivare.
 • Du och din rådgivare går igenom din specifika situation, dina kvalifikationer och möjligheter.
 • Du och din rådgivare kommer överens om en individuell handlingsplan som syftar till att du ska tillbaka till arbetslivet.
 • Aktiva åtgärder startar.
 • Du anmäler till omställningsfonden att du har rätt till ekonomisk ersättning.

Skapad: 2011-08-29, Ändrad: 2011-08-29

Laddar verktyg...